Marea blava

    jueves 23.feb.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

Barcelona s’ha convertit en la punta de llança d’un seguit de mobilitzacions a tot Europa per reclamar als Estats que compleixin el seu deure legal i el seu deute humanitari amb els milers de persones que s’esperen en camps de refugiats per poder continuar les seves “vides aturades”. Que s’obrin fronteres, que s’estableixin vies segures, que es doni refugi i que es tracti amb dignitat els que ja són aquí, com l’Hussam i la Shahd.

Explica l’Hussam que quan li van dir que vindria a Espanya es va ilusionar, perquè es va pensar que estaria molt millor que a Grècia, però quan va arribar va rebre el cop dur que no era així, que no era el que ell havia somiat. Segons la Shahd, l’acollida del poble espanyol és, en general, molt generosa, “sou gent molt carinyosa” –diu--, “però la veritat és que el sistema d’acollida aquí necessita un canvi radical, perquè no n’hi ha prou per poder començar un altre cop la vida”.

Barcelona se ha convertido en la punta de lanza de una serie de movilizaciones en toda Europa para reclamar a los Estados que cumplan su deber legal y su deuda humanitaria con los miles de personas que esperan en campos de refugiados poder continuar sus “vidas paradas”. Que se abren fronteras, que se establezcan vías seguras, que se dé refugio y que se trate con dignidad a los que ya están aquí, como Hussam y Shahd.

Explica Hussam que cuando le dijeron que vendría a España se ilusionó, porque pensó que estaría mucho mejor que en Grecia, pero cuando llegó se llevó la desagradable sorprsa de que no era así, no se encontró lo que él había soñado. Según Shahd, la acogida del pueblo español es, en general, muy generosa, “sois gente muy cariñosa” –dice--, “pero el sistema de acogida necesita un cambio radical, porque no permite empezar otra vez la vida”. 

Marea blava

Per això, Barcelona, Catalunya, ha sortit al carrer, per cridar “Prou excuses. Acollim ara”. Als que han de venir i als que ja són aquí. Segons el coordinador de la campanya “Casa nostra, casa vostra”, Rubén Wagensberg, es tracta de “defensar el dret i la dignitat dels milers de persones que ens estan esperant a la frontera, davant la mirada impassiva dels nostres governs, però no fa falta que esperem a que arribin perquè ja podem començar a millorar i dignificar la vida dels que estan aquí. No podem esperar ni un minut més. La situació és de màxima urgència”.

Per a Wagensberg, és molt positiva la pol.lèmica generada al voltant de les competències, perquè “hem passat de la pol.lèmica al debat, i tots volem acollir, més i millor, mentre altres societats encara discuteixen si han d’acollir”. “Si va començar aquesta campanya –explica el seu coordinador-- és perquè el tema dels refugiats començava a quedar en l’oblit. Hem posat el tema en primera plana, hem marcat l’agenda. Ara, calen canvis reals, canvis immediats”.

Després de l’èxit de la manifestació de dissabte passat a Barcelona, la campanya “Casa nostra, casa vostra” comença ara la tercera fase, la d’incidència política. “La classe política pensa més en vots que en objectius” –diu Rubén Wagensberg. El mateix argument fa servir l’Òscar Camps, fundador de l’ong Proactiva Open Arms: “els polítics veuen vots a la manifestació”. Una riuada humana, una “marea blava” que “és la gota d’oli que es va estenent, potser massa lentament encara” es lamenta Camps.

Por eso, Barcelona, Catalunya, ha salido a la calle, para gritar “Basta ya de excusas. Acojamos ahora”. A los que tienen que venir y a los que ya están aquí. Según el coordinador de la campaña “Casa nostra, casa vostra”, Rubén Wagensberg, se trata de “defender el derecho y la dignidad de los miles de personas que nos están esperando en la frontera, ante la mirada impasiva de nuestros gobiernos, pero no hace falta que esperamos a que lleguen porque ya podemos empezar a mejorar y dignificar la vida de los que están aquí. No podemos esperar ni un minuto más. La situación es de máxima urgencia”. 

Para Wagensberg, es muy positiva la polémica generada sobre las competencias, porque “hemos pasado de la polémica al debate, y todos queremos acoger, más y mejor, mientras otras sociedades todavía discuten si tienen que acoger”.  “Si empezó esta campaña –explica su coordinador-- es porque el tema de los refugiados empezaba a quedar en el olvido. Hemos puesto el tema en portada, hemos marcado la agenda. Ahora, hacen falta cambios reales, cambios inmediatos”.

Después del éxito de la manifestación del pasado sábado en Barcelona, la campaña “Casa nostra, casa vostra” empieza ahora la tercera fase, la de incidencia política. “La clase política piensa más en votos que en objetivos” –dice Rubén Wagensberg. El mismo argumento usa Òscar Camps, fundador de la ong Proactiva Open Arms: “los políticos ven votos en la manifestación”. Una riada humana, una “marea azul” que “es la gota de aceite que se va extendiendo, quizás demasiado lentamente todavía” se lamenta Camps.

Capçalera mani

Des de la seva empresa de socorrisme a Badalona, l’Òscar Camps va tenir molt clar que no podia quedar-se plegat de braços, que davant la inoperància de la Unió Europea havia d’anar a salvar vides. “Suposem que hi ha una intervenció tendenciosa d’algú que intenta que aquesta gent no tingui drets, que siguin ciutadans de tercera. Diuen que són il.legals, que ens venen a robar la feina, que els hem d’allunyar, que son tòxics, nocius, dolents, i a més a més, musulmans i , si m’apures, terroristes. Aquest és el discurs i contra això l’únic que podem fer és apel.lar a la consciència que tots som persones. I contra els que diuen “porta’ls a casa teva”, els dic “jo quan puc hi ajudo, però tampoc és necessari que morin”. No és necessari que ens els emportem tots a casa , però tampoc és necessari que morin abandonats al mar com si no fossin persones”.

A banda de rescatar vides a la Mediterrània, Camps fa d’altaveu d’aquestes persones que es llancen al mar i fa una tasca de sensibilització pública. “Perquè sigui un revulsiu, perquè la població pugui saber què està passant, perquè necessitem el seu suport, perquè els polítics si no hi ha pressió social, hem vist que no tenen intenció de fer res”.

"Les ong’s que treballen ala Mediterrània i a les illes gregues són molestes" ens diu l’Arantza Díez, periodista que ha estat a Lesbos i a la Mediterrània seguint la tasca dels activistes de Proactiva. Una tasca que ha quedat recollida al llibre Lesbos a cor obert. “A part de la feina bàsica de salvar vides, també posen ulls, són llums i taquigrafs, d’una realitat que els Estats preferirien no explicar, perquè allò que no s’explica és com si no existís. I per tant, ells també estan denunciant i posant en entredit les polítique s absurdes d’Europa”.

“La majoria de periodistes que han cobert aquest èxode --diu l’Arantza-- són frelance. És cert que hem trobat finestres en grans mitjans, però un any i mig després el que trobo és que el missatge que s’està construint des del periodisme és molt semblant, ha variat poc. Comença a ser urgent que els mitjans dediquin temps i periodistes, i per tant diners, a investigar, a obligar els nostres governants a retre comptes de com s’estan fent les reubicacions, com estant els atrapats a Grècia”.

 

Desde su empresa de socorrismo en Badalona, Òscar Camps tuvo muy claro que no podía quedarse de brazos cruzados, que ante la inoperancia de la Unión Europea tenía que ir a salvar vidas. “Suponemos que hay una intervención tendenciosa de alguien que intenta que esta gente no tenga derechos, que sean ciudadanos de tercera. Dicen que son ilegales, que nos vienen a robar el trabajo, que les tenemos que alejar, que son tóxicos, nocivos, malos, y además, musulmanes y, si me apuras, terroristas. Este es el discurso y contra esto lo único que podemos hacer es apelar a la conciencia de que todos somos personas. Y contra los que dicen “llévatelos a tu casa”, les digo que “yo cuando puedo ayudo, pero tampoco es necesario que mueran”. No es necesario que nos los llevemos todos a casa , pero tampoco es necesario que mueran abandonados en el mar como si no fueran personas”.

Además de rescatar vidas en el Mediterráneo, Camps hace de altavoz de estas personas que se lanzan al mar y hace una labor de sensibilización pública. “Para que sea un revulsivo, para que la población pueda saber qué está pasando, porque necesitamos su apoyo, porque los políticos, si no hay presión social, hemos visto que no tienen intención de hacer nada”. 

"Las ong’s que trabajan en el Mediterráneo y en las islas griegas son molestas" nos dice Arantza Díez, periodista que ha estado en Lesbos y en el Mediterráneo siguiendo el trabajo de los activistas de Proactiva. Una tarea que ha quedado recogida en el libro Lesbos a cor obert. “Aparte del trabajo básico de salvar vidas, también ponen ojos, son luces y taquígrafos de una realidad que los Estados preferirían no explicar, porque aquello que no se explica es como si no existiera. Y por lo tanto, ellos también están denunciando y poniendo en entredicho las polítiques absurdas de Europa”.

“La mayoría de periodistas que han cubierto este éxodo --dice Arantza--son frelance. Es cierto que hemos encontrado ventanas en grandes medios, pero un año y medio después encuentro que el mensaje que se está construyendo desde el periodismo es muy parecido, ha variado poco. Empieza a ser urgente que los medios dediquen tiempos y periodistas, y por lo tanto dinero, a investigar, a obligar a nuestros gobernantes a rendir cuentas de cómo se están haciendo las reubicaciones, cómo están los atrapados en Grecia”. 

Oscar-arantza

Això ho sap molt bé el Daniel López, cap de la Delegació de la Creu Roja Espanyola al país hel.lènic. “Les condicions als camps són molt dures –ens diu--, afortunadament ja queden poques persones vivint en tendes, la majoria dormen en contenidors o caravanes, però les condicions són dures perquè els camps no compleixen les condicions mínimes. Ens podem trobar amb caravanes amb sistemes de calefació, però que en el lloc on estan ubicades no hi hagi prou potència perquè funcioni. El problema principal són les baixes temperatures, la neu pot tornar encara”.

La Creu Roja pensava que la seva actuació a Grècia no duraria tant. Davant la realitat, ja pensa en nous objectius: “Hi ha gent que porta un any esperant als camps. Estem planificant obrir un centre de salut a Atenes, o més aviat ampliar un sistema que ja existeix de la Creu Roja hel.lènica”.

A banda de l’assistència mèdica, és molt important l’atenció psicológica d’aquestes persones. “No hem d’oblidar que després de tot el que han viscut al seu país, de la travessa cap a Grècia, arriben aquí i es veuen estancats; a més han perdut familiars o s’hi han separat. L’atenció psicològica és super importants. Viure als camps sense tenir res a fer és molt dur”.

Esto lo sabe muy bien Daniel López, jefe de la Delegación de la Cruz Roja Española en el país helénico. “Las condiciones en los campos son muy duras –nos dice--, afortunadamente ya quedan pocas personas viviendo en tiendas, la mayoría duermen en contenedores o caravanas, pero las condiciones son duras porque los campos no cumplen las condiciones mínimas. Nos podemos encontrar con caravanas con sistemas de calefación, pero que en el lugar donde están ubicadas no haya suficiente potencia para que funcione. El problema principal son las bajas temperaturas, la nieve puede volver todavía”.

La Cruz Roja pensaba que su actuación en Grecia no duraría tanto. Ante la realidad, ya piensa en nuevos objetivos: “Hay gente que lleva un año esperando en los campos. Estamos planificando abrir un centro de salud en Atenas, o más bien ampliar un sistema que ya existe de la Cruz Roja helénica”. 
Además de la asistencia médica, es muy importante la atención psicológica de estas personas. “No tenemos que olvidar que después de todo lo que han vivido en su país, de la travesía hasta Grecia, llegan aquí y se ven estancados; además han perdido a familiares o se han separado de ellos. La atención psicológica es super importante. Vivir en los campos sin tener nada a hacer es muy duro”.

Pancartes

L’Estat és l’administració competent per atendre les sol.licituts d’asil i és el que rep el finançament europeu. L’Ajuntament de Barcelona té en marxa el programa Nausica, dins del pla Barcelona Ciutat Refugi. Segons el tinent d’alcalde de Drets de Ciutadania, Jaume Asens, “de seguida vam constatar una sèrie d’insuficiències en el programa estatal, les persones que s’acullen no aconsegueixen l’autonomia necessària per poder viure pel seu compte, és molt rígid, molt centralitatzat, i impedeix la mobilitat geogràfica. Per això, tot i que no és competència nostra, vam fer un programa pioner a l’Estat i a Europa i l’estem assumint amb els nostres recursos”. L’Ajuntament hi destina més d’un milió d’euros de pressupost i vol que l’Administració central el financii. “L’Estat rep fons europeus per acollir refugiats i els destina a control de fronteres i polítiques de retorn, d’expulsions” – es lamenta Asens.

“El que volem és que ens deixin relacionar-nos directament amb altres ciutats, per poder portar refugiats. A Atenes tenim identificats un centenar de persones per portar quan ens deixin”. A Barcelona hi ha 471 places d’acollida del programa estatal. “És una xifra molt petita. Estem disposats i tenim capacitat de rebre més. Volem acollir més i millor”.

El Estado es la administración competente para atender las solicitudes de asilo y es el que recibe la financiación europea. El Ayuntamiento de Barcelona tiene en marcha el programa Nausica, dentro del plan Ciutat Refugi. Según el teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Jaume Asens, “enseguida constatamos una serie de insuficiencias en el programa estatal, las personas que se acogen no consiguen la autonomía necesaria para poder vivir por su cuenta, es muy rígido, muy centralitazado, e impide la movilidad geográfica. Por eso, a pesar de que no es competencia nuestra, hicimos un programa pionero en el Estado y en Europa y lo estamos asumiendo con nuestros recursos”. El Ayuntamiento destina más de un millón de euros de presupuesto y quiere que la Administración central lo financie. “El Estado recibe fondos europeos para acoger refugiados y los destina a control de fronteras y políticas de retorno, de expulsiones” – se lamenta Asens.

“Lo que queremos es que nos dejen relacionar directamente con otras ciudades, para poder traer refugiados. En Atenas tenemos identificados a un centenar de personas para traer cuando nos dejen”. En Barcelona hay 471 plazas de acogida del programa estatal. “Es una cifra muy pequeña. Estamos dispuestos y tenemos capacidad de recibir más. Queremos acoger más y mejor”. 

Simulacre Proactiva

 

Manolo García:

“Hi ha moltíssimes raons per acollir persones que estan en una situació bàrbara, molt despiadada, molt forta, terrible. Per dir una: quan va acabar la nostra guerra, milers de persones van haver de sortir i Xile, l’Argentina, Mèxic... les van acollir amb els braços oberts. Gràcies”.

“Hay muchísimas razones para acoger personas que están en una situación bárbara, muy despiadada, muy fuerte, terrible. Por decir sólo una: cuando acabó nuestra guerra, miles de personas tuvieron que salir y Chile, Argentina, México... las acogieron con los brazos abiertos. Gracias”. 

 

 

Guiomar Todó, Save the Children:

“Nosaltres volem acollir sobre tot els infants que viatgen sols, perquè són els més vulnerables i cal obrir-los els braços”.

 “Nosotros queremos acoger sobre todo a los niños que viajan sólo, porque son los más vulnerables y hay que abrirles los brazos”. 

 

 

Míriam Acebillo, presidenta de LaFede.cat:

“Vull acollir per responsabilitat amb els drets humans i el reconeixement de la inherent dignitat de la família humana, però sobre tot perquè em resulta insuportable que com a societat ens desentenguem les unes de les altres quan les persones vivim situacions de vulnerabilitat. Em revolta que no ens ajudem si necessitem protecció davant de la violència. Les societats on les persones no es tenen cura són societats malaltes”.

"Quiero acoger por responsabilidad con los derechos humanos y el reconocimiento de la inherente dignidad de la familia humana, pero sobre todo porque me resulta insoportable que como sociedad nos desentendamos las unas de las otras cuando las personas vivimos situaciones de vulnerabilidad. Me subleva que no nos ayudemos si necesitamos protección ante la violencia. Las sociedades en las que las personas no se cuidan las unas de las otras son sociedades enfermas”. 

 

 

Mª Assumpcio Vilà, Síndica de BCN:

“És absolutament inhumà el que estem veient i hem de fer una crida a les autoritats competents perquè això se solucioni el més aviat possible. També estaria be que s’anés pensant en l’arrel d’aquest problema, que són les guerres. I els que ja tenim aquí, seria hora de començar a regir-nos per les lleis, només que es complíssin les lleis ja no passaria això. Però no és només una qüestió de lleis sinó d’humanitat i de supervivència”.

“Es absolutamente inhumano lo que estamos viendo y tenemos que hacer un llamamiento a las autoridades competentes para que esto se solucione lo más pronto posible. También estaría bien que se fuera pensando en la raíz de este problema, que son las guerras. Y a los que ya tenemos aquí, sería hora de empezar a regirnos por las leyes, únicamene cumpliendo las leyes ya no pasaría esto. Pero no es sólo una cuestión de leyes sino de humanidad y de supervivencia”. 

 

 

Ciutadà manifestant a Barcelona:

“Et sens impotent quan veus les imatge a la tv i venir a la manifestació és la manera de reivindicar i intentar ajudar . Fer veure a tot el món que això és un problema molt greu que ens podria passar a tots. Per això, obrim fronteres, volem acollir”.


“Te sientes impotente cuando ves las imágenes en televisión. Venir a la manifestación es la manera de reivindicar e intentar ayudar . Hacer ver a todo el mundo que esto es un problema muy grave que nos podría pasar a todos. Por eso, abramos fronteras, queremos acoger”.

 

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-barcelona-vol-acollir/3921402/
 

 

Olga Rodríguez   23.feb.2017 15:22    

"Mediterràneo"

    martes 21.feb.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

L’estiu del 2015, fa un any i mig, els líders europeus s’adonaven de la gravetat de la crisi dels refugiats que fugien de la guerra de Síria o altres països, i decidien que era urgent actuar. Tot i la urgència, van trigar un mes a reunir-se i van establir un sistema de quotes per repartir 120 MIL asilats, que eren a Grècia i Itàlia.  Era com una gota d’aigua al mar, aquest mar on milers de persones han mort, i moren encara, en el seu viatge cap a Europa. Però era un primer pas.
S’havia de trobar una solució per a aquestes persones, abans que arribés l’hivern.  En va passar un, n’han passat dos, aquest molt cru, sota la neu, en tendes de campanya, sense gaire roba d’abric…. i aquelles qüotes no s’han complert. Amb prou feines, Europa ha acollit un 8% de les persones a què es va comprometre. I Espanya, encara menys, un 5%.  Com ha dit el comissari europeu d’Immigració, Dimitris Avramopoulos, “cal fer més i amb més rapidesa”.

 

El verano de 2015, hace un año y medio, los líderes europeos se daban cuenta de la gravedad de la crisis de los refugiados que huían de la guerra de Siria u otros países, y decidían que era urgente actuar. A pesar de la urgencia, tardaron un mes en reunirse y establecieron un sistema de cuotas para repartir 120 MIL asilados, que estaban en Grecia e Italia.  Era como una gota de agua al mar, este mar donde miles de personas han muerto, y mueren todavía, en su viaje hacia Europa. Pero era un primer paso. 
Se tenía que encontrar una solución para estas personas, antes de que llegara el invierno. Pasó uno, han pasado dos, este muy crudo, bajo la nieve, en tiendas de campaña, sin mucha ropa de abrigo…. y aquellas cuotes no se han cumplido. Europa ha acogido apenas a un 8% de las personas a las que se comprometió. Y España, todavía menos, un 5%.  Como ha dicho el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, “hay que hacer más y con más rapidez”.

SERRAT Confidències

Davant la inacció dels Estats europeus, ha començat a actuar la societat civil. La campanya “Casa nostra, casa vostra” aplegava unes 16 mil persones al Palau sant Jordi de Barcelona, sota el crit “Volem acollir” i al voltant de la mítica cançó “Mediterráneo” de Joan Manuel Serrat. “Aquesta és una cançó –ens diu el seu autor—que la vida l’ha feta de tothom i n'he perdut el sentit de l’autoria. Si pot servir per fer una crida al voltant d’un dels drames més terribles que estem vivint en aquests moments, com és el dels refugiats, fantàstic. Si serveix per fer qualsevol cosa per a una gent que ho necessita, meravellós. I si serveix per cridar l’atenció a la societat i per reclamar a les nostres autoritats coherència, sensibilitat, justícia, solidaritat… Seria fantàstic, primer, que no passés, i després, que obríssim les portes. Tots tenim la nostra quota de responsabilitat, però els governants, més”.

Ante la inacción de los Estados europeos, ha empezado a actuar la sociedad civil. La campaña “Casa nuestra, casa vuestra” reunía a unas 16 mil personas en el Palau Sant Jordi de Barcelona, bajo el grito “Queremos acoger” y alrededor de la mítica canción “Mediterráneo” de Joan Manuel Serrat. “Esta es una canción –nos dice su autor—que la vida la ha hecho de todo el mundo y he perdido el sentido de la autoría. Si puede servir para alertar sobre uno de los dramas más terribles que estamos viviendo en estos momentos, como es lo de los refugiados, fantástico. Si sirve para hacer cualquier cosa para una gente que lo necesita, maravilloso. Y si sirve para llamar la atención de la sociedad y para reclamar a nuestras autoridades coherencia, sensibilidad, justicia, solidaridad… Sería fantástico, primero, que no pasara, y después, que abriéramos las puertas. Todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad, pero los gobernantes, más”.

 

Amorós ok


Oriol Amoròs, secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat, es mostra convençut que si Europa no ha fet més fins ara és per desídia. “En una tarda, hauria d’estar resolt –diu—i portem tres anys, ben be, amb les vides aturades i arruinades. Els països dels voltants han acollit moltíssimes més persones que la Unió Europea. Això no té  nom. La Unió Europea ha renunciat a ser un actor internacional i ho ha de ser; ha de ser actor internacional d’estabilitat”.
A Amorós el sorprèn, sobre tot, el paper d’Espanya, un país que precisament ha patit tot sol que Europa mirés cap a una altra banda, mentre els demanava ajut, davant l’arribada d’immigrants. “Ara seria el moment de fer una mica de bloc comú i dir a la UE “volem establir un programa estable d’acollida de refugiats”.

Davant el fracàs europeu i les dificultats del programa estatal d’acollida, la Generalitat ha posat en marxa el Programa Català de Refugi, complementari de l’estatal. Consistirà a donar allotjament i manutenció als que no hagin aconseguit l’autonomia o hagin abandonat el pla estatal. Els ciutadans que ho vulguin es poden convertir en “mentors” d’aquestes persones refugiades i acompanyar-les en la seva inserció a Catalunya. A canvi, els beneficiaris del pla han de comprometre’s a aprendre la llengua i a establir vincles socials, a través d’un Pla Individual d’Activitats.  Tot plegat, amb el suport d’entitats socials i dels Ajuntaments que ja participen a l’acollida d’asilats.

Catalunya ja té experiència en acollida. "Sabem el que s’ha de fer, el problema és que no arriben, arriben a compta-gotes". Des de la Generalitat, han expressat la voluntat, la capacitat d’acollir 4.500 persones.  A les critiques de per què la Generalitat no fa més per acollir refugiats, fins i tot desobeïr i tirar pel dret, portant immigrants tot i el veto de l’Estat, Oriol Amorós respon que “humanament es poden entendre aquests tipus de plantejaments, però no podem portar-los de qualsevol manera, sense estar segurs si l’Estat els donarà la residència o els expulsarà”.  Segons el secretari de Migracions, la Generalitat té documentades a Grècia 270 persones amb algun tipus de necessitat sanitària, la majoria nens i les seves famílies, per tractar-los a la Sanitat pública catalana. “L’Estat ens ha dit que sí, que els portaran. Ara fa sis mesos que estem fent aquesta feina. N’han arribat 14. És desesperant”.

 

Oriol Amoròs, secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat, se muestra convencido de que si Europa no ha hecho más hasta ahora es por desidia. “En una tarde, tendría que estar resuelto –dice—y llevamos tres años con las vidas paradas y arruinadas. Los países de los alrededores han acogido muchísimas más personas que la Unión Europea. Esto no tiene nombre. La Unión Europea ha renunciado a ser un actor internacional y lo tiene que ser; tiene que ser actor internacional de estabilidad”. 
A Amorós le sorprende, sobre todo, el papel de España, un país que precisamente ha sufrido en solitario que Europa mirara hacia otro lado, mientras les pedía ayuda, ante la llegada de inmigrantes. “Ahora sería el momento de hacer un poco de bloque común y decir a la UE “queremos establecer un programa estable de acogida de refugiados”. 

Ante el fracaso europeo y las dificultades del programa estatal de acogida, la Generalitat ha puesto en marcha el Programa Catalán de Refugio, complementario del estatal. Consistirá en dar alojamiento y manutención a los que no hayan conseguido la autonomía o hayan abandonado el plan estatal. Los ciudadanos que quieran se pueden convertir en “mentores” de estas personas refugiadas y acompañarlas en su inserción en Catalunya. A cambio, los beneficiarios del plan tienen que comprometerse a aprender la lengua y a establecer vínculos sociales, a través de un Plan Individual de Actividades.  Todo ello, con el apoyo de entidades sociales y de los Ayuntamientos que ya participan en la acogida de asilados.

Catalunya ya tiene experiencia en acogida. "Sabemos lo que se tiene que hacer, el problema es que no llegan, llegan a cuenta-gotas". Desde la Generalitat, han expresado la voluntad, la capacidad de acoger a 4.500 personas.  A las criticas de por qué la Generalitat no hace más para acoger refugiados, incluso desobedecer, trayendo a inmigrantes a pesar del veto del Estado, Oriol Amorós responde que “humanamente se puede entender este tipo de planteamientos, pero no podemos traerleds de cualquier manera, sin estar segurose si el Estado les dará la residencia o les expulsará”.  Según el secretario de Migraciones, la Generalitat tiene documentadas en Grecia 270 personas con algún tipo de necesidad sanitaria, la mayoría niños y sus familias, para tratarlas en la Sanidad pública catalana. “El Estado nos ha dicho que sí, que los traerán. Ahora hace sis meses que estamos haciendo este trabajo. Han llegado 14. Es desesperante”. 

  Amorós i jo ok

Acollir és un deure, legal i humanitari. I tots hi estem implicats: administracions, entitats humanitàries d’acollida, població civil… perquè no podem tancar els ulls a la realitat.  Com tampoc no podem tancar els ulls al que passa a Colòmbia i el Procés de Pau.  Ens hi acostem de la mà de Jaime León Sepúlveda, un reconegut activista colombià, defensor dels drets de les comunitats indígenas i camperoles de l’Orinòquia, l’Amazònia colombiana.
Jaime León ha estat a Espanya participant a la campanya de Mans Unides contra la fam, una campanya que té com a lema “El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa”, com el Jaime.
Aquest defensor dels drets humans es mostra esperançat en un país reconciliat, malgrat la campanya de guerra bruta per minar el procés de pau i el president Santos. “No hi ha un altre camí que la pau -assegura-. S’han d’obrir espais perquè la gent pugui accedir a la terra, reconèixer els drets dels indígenes, cal reparar les víctimes, el reconeixement de la Veritat i la reconciliació dels colombians”.  Però hi ha obstacles, com els grups d’extrema dreta, que causen mort i desplaçaments de persones, i la persecució, fins i tot mortal, dels defensors dels Drets Humans. “A Colòmbia ja no moren soldats ni guerrillers, però hi ha l’eliminació dels líders del moviment per la Pau”.

 

Acoger es un deber, legal y humanitario. Y todos estamos implicados: administraciones, entidades humanitarias de acogida, población civil… porque no podemos cerrar los ojos a la realidad.  Como tampoco podemos cerrar los ojos a lo que pasa en Colombia y el Proceso de Paz. Nos acercamos a ello de la mano de Jaime León Sepúlveda, un reconocido activista colombiano, defensor de los derechos de las comunidades indígenas y campesinas de la Orinoquía, la Amazonía colombiana. 

Jaime León ha estado en España participando en la campaña de Manos Unidas contra el hambre, una campaña que tiene como lema “El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida”, como Jaime. 
Este defensor de los derechos humanos se muestra esperanzado en un país reconciliado, a pesar de la campaña de guerra sucia para minar el proceso de paz y el presidente Santos. “No hay otro camino que la paz -asegura-. Se tienen que abrir espacios para que la gente pueda acceder a la tierra, reconocer los derechos de los indígenas, es preciso reparar a las víctimas, el reconocimiento de la Verdad y la reconciliación de los colombianos”. Pero hay obstáculos, como los grupos de extrema derecha, que causan muerte y desplazamientos de personas, y la persecución, incluso mortal, de los defensores de los Derechos Humanos. “En Colombia ya no mueren soldados ni guerrilleros, pero se eliminan a los líderes del movimiento por la Paz”. 

IMG_20170213_113400[1]

Precisament, felicitem les Brigades Internacionals de Pau, pel Premi Constructors de Pau de l’Institut Català Internacional per la Pau, en reconeixement a la seva tasca de protecció i acompanyament de defensors dels Drets Humans que treballen en zones de conflicte o repressió. Mònica Péres, de les Brigades Internacionals de Pau a Catalunya, ens explica que són una organització no gubernamental que promou la resolució pacífica dels conflictes, inspirada a les idees de no-violència de Gandhi.


Precisamente, felicitamos a las Brigadas Internacionales de Paz, por el Premio Constructors de Pau del Institut Català Internacional per la Pau, en reconocimiento a su tarea de protección y acompañamiento de defensores de los Derechos Humanos que trabajan en zonas de conflicto o represión. Mónica Péres, de las Brigadas Internacionales de Paz en Catalunya, nos explica que son una organización no gubernamental que promueve la resolución pacífica de los conflictos, inspirada en las ideas de no-violencia de Gandhi.

IMG_20170208_211927[1]

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-volemacollir/3909698/

 

Olga Rodríguez   21.feb.2017 18:02    

És possible un món sense Càncer?

    jueves 16.feb.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

En quin punt ens trobem de la investigació sobre el Càncer, aquesta malaltia maleïda que ha provocat tantes morts? Quan es podrà curar? Podrem tenir una vacuna per a prevenir-la?  Quan donarem per guanyada la batalla contra el Càncer? Interrogants que traslladem a un dels investigadors principals d’aquesta malaltia, el Dr. Manel Esteller, director d’Epigenètica i Biologia del Càncer a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge, l’IDIBELL.  “Un món sense Càncer és molt difícil –ens diu--, perquè és una malaltia de les nostres cèl.lules, i associada a l’envelliment. Com més temps vivim, més probabilitats d’alteracions cel.lulars. El que és possible és un món on el Càncer es pugui curar”.

Un de cada dos homes i una de cada tres dones patiran un càncer a la seva vida. La bona notícia és que no té perquè ser mortal i un terç dels càncers es poden evitar. Estem , però, davant d'una malaltia greu, encara associada a una alta mortalitat, a la qual hem de tenir molt de respecte. “Falta molt per fer –reconeix el Dr. Esteller—tot i que s’ha fet molt des de la prevenció, la cirurgia, la radioteràpia i quimioteràpia, la investigació cel.lular. Tot això ha permés arribar al 60% de curació. El coneixement acumulat sobre el Càncer ha estat immens en els últims 15-20 anys, però ens falta traslladar tot això a la pràctica clínica diària”. 

Sobre l’existència d’una vacuna, Esteller explica que “hi ha vacunes contra el Càncer (la de l’Hepatitis, la del Papil.loma…) i s’estan estudiant vacunes especialitzades per a determinats càncers”.  Els tractaments són cada cop més individualitzats, en funció de les característiques del malalt. L’interès està centrat ara a “la Immunoteràpia i la nova fornada de fàrmacs contra el Càncer”.

El més important, sense dubte, és la prevenció: evitar hàbits tòxics, com el tabac i l’alcohol, l’exposició solar excesiva i la contaminació atmosfèrica, i seguir una dieta saludable. “La dieta ha de ser equilibrada –diu Esteller--, menjar una mica de tot i fer exercici moderat, ni sedentarisme ni exercici extrem”.
El nostre estil de vida, els nostres hàbits, determinen més les possibilitats de tenir un càncer que la genètica. “Un 10% dels càncers del planeta tenen un origen genètic”, segons Manel Esteller.

Els Càncers més habituals són el de pell, causat per l’exposició al sol. “El melanoma és el més comú, però no surt a les estadístiques perquè es cura en un 90%”. I el de pulmó, sobre tot el fumadors. Però el tabac provoca també altres càncers: coll, gola, llengua, bufeta. Amb aquests, els que més afecten a la població són el colorrectal, el de pròstata en els homes i el de mama en les dones.

“La prevenció i la detecció precoç són claus” sentencia el Doctor Esteller, que es lamenta que s’hagin congelat els recursos a la Ciència a Catalunya. Clar que a la resta d’Espanya ha estat pitjor, perquè s’ha retallat la inversió en Recerca. Això fa que molts cervells marxin fóra, a països on “sumen dos zeros als recursos en investigació que tenim nosaltres”. És el cas d’altres oncòlegs catalans reconeguts, com Joan Massagué i Josep Baselga, que comparteixen amb Manel Esteller el Premi Internacional Catalunya. “Si les coses no milloren, (marxar) és una possibilitat que tots hem de considerar, pel be de tota la humanitat”. És una llàstima, perquè Esteller confirma que hi ha talent a casa nostra. “Però encara hem de convèncer els polítics perquè creguin en la Ciència”.

Foto MANEL ESTELLER


¿En qué punto nos encontramos de la investigación sobre el Cáncer, esta enfermedad maldita que ha provocado tantas muertes? ¿Cuando se podrá curar? ¿Podremos tener una vacuna para prevenirla? ¿Cuándo ganaremos la batalla contra el Cáncer? Interrogantes que trasladamos a uno de los investigadores principales de esta enfermedad, el Dr. Manel Esteller, director de Epigenética y Biología del Cáncer en el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL). “Un mundo sin Cáncer es muy difícil –nos dice--, porque es una enfermedad de nuestras células, y asociada al envejecimiento. Cuanto más tiempo vivimos, más probabilidades de alteraciones celulares. Lo que es posible es un mundo donde el Cáncer se pueda curar”. 

Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres sufrirán un cáncer en su vida. La buena noticia es que no tiene porqué ser mortal y un tercio de los cánceres se pueden evitar. Estamos, sin embargo, ante una enfermedad grave, todavía asociada a una alta mortalidad, a la que tenemos que tener mucho respeto. “Falta mucho por hacer –reconoce el Dr. Esteller—a pesar de que se ha conseguido mucho con la prevención, la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y la investigación celular. Todo esto ha permitido llegar al 60% de curación. El conocimiento acumulado sobre el Cáncer ha sido inmenso en los últimos 15-20 años, pero nos falta trasladar todo eso a la práctica clínica diaria”. 

Sobre la existencia de una vacuna, Esteller explica que “hay vacunas contra el Cáncer (la de la Hepatitis, la del Papiloma…) y se están estudiando vacunas especializadas para determinados cánceres”.  Los tratamientos son cada vez más individualizados, en función de las características del enfermo. El interés está centrado ahora a “la Inmunoterapia y la nueva hornada de fármacos contra el Cáncer”.

Lo más importante, sin duda, es la prevención: evitar hábitos tóxicos, como el tabaco y el alcohol, la exposición solar excesiva y la contaminación atmosférica, y seguir una dieta saludable. “La dieta tiene que ser equilibrada –dice Esteller--, comer un poco de todo y hacer ejercicio moderado, ni sedentarismo ni ejercicio extremo”.  Nuestro estilo de vida, nuestros hábitos, determinan más las posibilidades de tener un cáncer que la genética. “Un 10% de los cánceres del planeta tienen un origen genético”, según Manel Esteller.

Los Cánceres más habituales son el de piel, causado por la exposición al sol. “El melanoma es el más común, pero no sale en las estadísticas porque se cura en un 90%”. Y el de pulmón, sobre todo elnfumadores. Pero el tabaco provoca también otros cánceres: cuello, garganta, lengua, vejiga. Con estos, los que más afectan a la población son el colorrectal, el de próstata en los hombres y el de mama en las mujeres. 

“La prevención y la detección precoz son claves” sentencia el Doctor Esteller, que se lamenta de que se hayan congelado los recursos a la Ciencia en Catalunya. Claro que en el resto de España ha sido peor, porque se ha recortado la inversión en Investigación. Esto hace que muchos cerebros se marchen fuera, a países donde “suman dos ceros a los recursos en investigación que tenemos nosotros”. Es el caso otros oncòlogos catalanes reconocidos, como Joan Massagué y Josep Baselga, que comparten con Manel Esteller el Premio Internacional Catalunya. “Si las cosas no mejoran, (marchar) es una posibilidad que todos tenemos que considerar, por el bien de toda la humanidad”. Es una lástima, porque Esteller confirma que hay talento aquí. “Pero todavía tenemos que convencer a los políticos para que crean en la Ciencia”. 

 

Enginyers

 

 

 


Per què puja el rebut de la llum? Està justificat aquest augment de les tarifes? O és una estafa dels que volen fer l’agost en ple hivern?
Segons David Giménez, Cap dels Serveis Tècnics del Col.legi d’Enginyers Industrials de Barcelona, l’augment respòn a un canvi de metodologia i del model de facturació. Per tal d’estalviar en la nostra factura,  “la clau és la potència que tenim contractada. És important parar atenció en el terme fix de potència, que s’ajusti a les nostres necessitats. Una altra cosa important a saber és si el nostre comptador és capaç de fer discriminació horària,  i associar el consum a l’hora en què és més barat. Però no ens hem d’obsessionar, perquè en el cas del consumidor domèstic no representa un estalvi molt gran (20 cèntims d’Euro). El que té més incidència és la potència que tenim contractada”.

Claus per a un estalvi econòmic i energètic, on el més intel.ligent és fer un ús eficient de l’energia: “amb bombetes LED i electrodomèstics més eficients. No podem malbaratar, deixar llums encesos, perdre energia per les finestres… No hem de passar fred a l’estiu i calor a l’hivern”-diu l'enginyer.
Reduïr la despesa d’energia repercutirà directament a la nostra butxaca, però també en la salut del planeta.  En aquest camí, el d’anar cap a un nou escenari més sostenible i eficient, trobem el futur Pacte Nacional per a la Transició Energètica a Catalunya, que posa les bases del que hauria de ser el futur energètic a casa nostra. L’objectiu és que l’any 2050  el cent per cent de les energies siguin renovables.  Ara estem al 8%.

Accions a favor d’una energia més eficient i més neta, i també a favor del dret de tothom a tenir accés a l’energia, és a dir, a lluitar contra l’anomenada Pobresa energètica. Que no tornin a repetir-se casos com el de la Rosa, de Reus.
A Catalunya, les administracions hi fan front comú; volen forçar les companyies subministradores a pagar la meitat dels rebuts en aquests casos. A més, alguns ajuntaments  volen practicar el que s’anomena “governança energètica”, és a dir el control d’uns serveis bàsics que ara són en poder de les grans companyies, dels oligopolis.

 

¿Por qué sube el recibo de la luz?  ¿Está justificado este aumento de las tarifas? ¿O es una estafa de los que quieren hacer el agosto en pleno invierno?
Según David Giménez, Jefe de los Servicios Técnicos del Colegio de Ingenieros Industriales de Barcelona, el aumento responde a un cambio de metodología y del modelo de facturación. Para ahorrar en nuestra factura, “la clave es la potencia que tenemos contratada. Es importante fijarse en el término fijo de potencia, que se ajuste a nuestras necesidades. Otra cosa importante a saber es si nuestro contador es capaz de hacer discriminación horaria, y asociar el consumo a la hora en que es más barato. Pero no nos tenemos que obsesionar, porque en el caso del consumidor doméstico no representa un ahorro muy grande (20 céntimos de Euro). Lo que tiene más incidencia es la potencia que tenemos contratada”. 

Claves para un ahorro económico y energético, donde lo más inteligente es hacer un uso eficiente de la energía: “con bombillas LED y electrodomésticos más eficientes. No podemos derrochar, dejar luces encendidos, perder energía por las ventanas… No tenemos que pasar frío en verano y calor en invierno” - sentencia el ingeniero. Reduïr el gasto de energía repercutirá directamente en nuestro bolsillo, pero también en la salud del planeta. En este camino, el de ir hacia un nuevo escenario más sostenible y eficiente, encontramos el futuro Pacto Nacional para la Transición Energética en Catalunya, que pone las bases de lo que tendría que ser nuestrof uturo energético. El objetivo es que en 2050 el cien por cien de las energías sean renovables. Ahora estamos en el 8%.

 Acciones a favor de una energía más eficiente y más limpia, y también a favor del derecho de todos a tener acceso a la energía, es decir, a luchar contra la llamada Pobreza energética. Que no vuelvan a repetirse casos como el de Rosa, de Reus.
En Catalunya, las administraciones hacen frente común; quieren forzar a las compañías suministradoras a pagar la mitad de los recibos en estos casos. Además, algunos ayuntamientos quieren practicar lo que se denomina “governanza energética”, es decir el control de unos servicios básicos que ahora están en poder de las grandes compañías, de los oligopolios.

 

Eloi badia

 

Segons Eloi Badia, regidor de Presidència, Aigua i Energia de l’Ajuntament de Barcelona, “el que s’ha posat en evidència és una crisi estructural del model energètic, que ha deixat de ser un servei públic per convertir-se en una mercaderia. Això és el que veiem quan milions de persones queden expulsades d’aquest subministre i el govern estatal és incapaç de donar solucions.  A l’àmbit municipal no tenim plenes competències, però estem fent tot el possible per canviar-ho. Volem empreses corresponsables. Però el futur passa per comercialitzadores municipals. La gent el que busca és una companyia que treballi dia i nit per donar el millor servei al mínim preu possible. Amb energies verdes, sostenibilitat”.

Aquesta experiència de la “municipalització”, de la gestió pública de serveis essencials, s’està posant en marxa també amb un altre bé bàsic, un bé comú, com és l’aigua. “Aquest és el primer servei que ha de prestar un ajuntament –diu Badia--. L’aigua no es pot privatitzar. Hi ha d’haver un model públic solvent, que permeti ajustar el rebut. Si tenim el suport polític per tirar-ho endavant, podrem rebaixar un 10% el rebut. És complicat, però és el camí, per garantir els serveis bàsics”.

 

Según Eloi Badia, concejal de Presidencia, Agua y Energía del Ayuntamiento de Barcelona, “lo que se ha puesto en evidencia es una crisis estructural del modelo energético, que ha dejado de ser un servicio público para convertirse en una mercancía. Esto es lo que vemos cuando millones de personas quedan expulsadas de este suministro y el gobierno estatal es incapaz de encontrar soluciones. Al ámbito municipal no tenemos plenas competencias, pero estamos haciendo todo lo posible para cambiarlo. Queremos empresas corresponsables. Pero el futuro pasa por comercializadores municipales. La gente lo que busca es una compañía que trabaje noche y día para dar el mejor servicio con el mínimo precio posible. Con energías verdes, sostenibilidad”.

Esta experiencia de la “municipalización”, de la gestión pública de servicios esenciales, se está poniendo en marcha también con otro bien básico, un bien común, como es el agua. “Éste es el primer servicio que tiene que prestar un ayuntamiento –dice Badia--. El agua no se puede privatizar. Tiene que haber un modelo público solvente, que permita ajustar el recibo. Si tenemos el apoyo político para sacarlo adelante, podremos rebajar un 10% el recibo. Es complicado, pero es el camino, para garantizar los servicios básicos”. 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-no-possible-mon-sense-cancer-pero-si-pugui-curar/3898402/

 

Olga Rodríguez   16.feb.2017 16:00    

Gentrificació

    miércoles 8.feb.2017    por Olga Rodríguez    1 Comentarios

Gentrificació, especulació urbanística, "bulling" immobiliari són termes que han entrat a formar part del nostre vocabulari. Però, què hi ha al darrera de tot això? 
Doncs hi ha persones, famílies que són expulsades de casa seva, joves que quan s'independitzen han de buscar casa  fóra de la seva ciutat, perquè no poden fer front als lloguers abusius que només poden pagar els turistes o les classes benestants, no els veïns de tota la vida. Per tot plegat, diversos col.lectius i entitats socials i veïnals es mobilitzen per deixar ben clar que estan en contra de la mercantilització de la ciutat: "No està en venda” i “No ens faran fora”.

Irene Escorihuela, de l’Observatori DESC,  argumenta que s’ha de conjugar el Turisme amb la vida de la ciutat, l’impacte sobre el preu de l’habitatge i la precarietat laboral.  Camilo Ramos, de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona, es lamenta de que el fenòmen de la massificació turística s’està estenent per tota la ciutat. Està clar que el Turisme és un motor de l’economia, però potser no s’ha gestionat be el seu creixement i el seu impacte en la vida dels veïns. Les entitats es queixen de que s’ha posat la catifa vermella als grans inversors, als especuladors, en detriment de les persones.

Les coses han començat a canviar amb el nou Ajuntament de Barcelona. El Consistori treballa en el Pla Estratègic de Turisme, on s’abordarà quin model necessita la capital catalana. D’entrada, Ada Colau va aprovar una moratòria en l’atorgament de llicències turístiques, i ha tirat endavant el PEUAT, un Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics, i un Pla d’Habitatge. El parc d’habitatge social a Barcelona representa només l’ú i mig per cent, segons dades de l’Ajuntament. El repte és augmentar aquest percentatge al 4%, l’any 2015. La Llei catalana d’Habitatge fixa que sigui del 15%. El Pla que acaba d’aprovar l’Ajuntament preveu posar al mercat de lloguer  en 9 anys uns 18.500 pisos a un preu assequible.

Segons Irene Escorihuela, “és important que l’administració hi intervingui. Podem estar més contens o menys amb el PEUAT i  el Pla d’Habitatge, però s’ha de regular això, perquè si ho deixem en mans del mercat ja sabem el que passa. L’Habitatge és un dret fonamental. També és important que el Govern central faci un canvi en la Llei d’Arrendaments Locals, per evitar que es disparin els lloguers”. Camilo Ramos para atenció a la situació del petit comerç, també afectat pels lloguers abusius i el turisme massiu, “que fa que sigui més rendible el comerç de cara al visitant, que no de cara als que vivim aquí”. I afegeix: “la situació de Barcelona requereix també una atenció especial per part de la Generalitat.  Que la capital de Catalunya sigui només de rendes altes i gent vinguda de fóra, i s’expulsi els barcelonins, no és un tema només de la ciutat de Barcelona, sinó de la Generalitat”. En qualsevol cas, la solució al problema de l’Habitatge passa, segons l’Observatori DESC i la FAVB, per regular el mercat privat d’habitatges de lloguer, augmentar la inversió en habitatge públic, ajudar les persones en situació de vulnerabilitat i fomentar formes alternatives de tinença d’habitatge, com les cooperatives.

IMG_20170130_103428[2]

Gentrificación, especulación urbanística, "bulling" inmobiliario son términos que han entrado a formar parte de nuestro vocabulario. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto?  Pues hay personas, familias que son expulsadas de su casa, jóvenes que cuando se independizan tienen que buscar piso fuera de su ciudad, porque no pueden hacer frente a los alquileres abusivos que sólo pueden pagar los turistas o las clases pudientes, no los vecinos de toda la vida. Por todo ello, varios colectivos y entidades sociales y vecinales se movilizan para dejar muy claro que están en contra de la mercantilitzación de la ciudad: "No está en venta” y “No nos echarán”.

Irene Escorihuela, del Observatorio DESC, argumenta que se tiene que conjugar el Turismo con la vida de la ciudad, el impacto sobre el precio de la vivienda y la precariedad laboral. Camilo Ramos, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, se lamenta de que el fenómeno de la masificación turística se esté extendiendo por toda la ciudad. Está claro que el Turismo es un motor de la economía, pero quizás no se ha gestionado bien su crecimiento y su impacto en la vida de los vecinos. Las entidades se quejan de que se ha puesto la alfombra roja a los grandes inversores, a los especuladores, en detrimento de las personas.

Las cosas han empezado a cambiar con el nuevo Ayuntamiento de Barcelona. El Consistorio trabaja en el Plan Estratégico de Turismo, donde se abordará qué modelo necesita la capital catalana. De entrada, Ada Colau aprobó una moratoria en la concesión de licencias turísticas, y ha sacado adelante el PEUAT, un Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos, y un Plan de Vivienda. El parque de vivienda social en Barcelona representa sólo el uno y medio por ciento, según datos del Ayuntamiento. El reto es aumentar este porcentaje al 4%, en 2015. La Ley catalana de Vivienda fija que sea del 15%. El Plan de Vivienda que acaba de aprobar el Ayuntamiento prevé poner en el mercado de alquiler en 9 años unos 18.500 pisos a un precio asequible. 

Según Irene Escorihuela, “es importante que la administración intervenga. Podemos estar más contentos o menos con el PEUAT y el Plan de Vivienda, pero se tiene que regular esto, porque si lo dejamos en manos del mercado ya sabemos lo que pasa. La Vivienda es un derecho fundamental. También es importante que el Gobierno central haga un cambio en la Ley de Arrendamientos Locales, para evitar que se disparen los alquileres”. Camilo Ramos llama la atención sobre la situación del pequeño comercio, también afectado por los alquileres abusivos y el turismo masivo, “que hace que sea más rentable el comercio de cara al visitante, que no de cara a los que vivimos aquí”. Y añade: “la situación de Barcelona requiere también una atención especial por parte de la Generalitat. Que la capital de Cataluña sea sólo de rentas altas y gente venida de fuera, y se expulse a los barceloneses, no es un tema sólo de la ciudad de Barcelona, sino de la Generalitat”. En cualquier caso, la solución al problema de la Vivienda pasa, según el Observatorio DESC y la FAVB, por regular el mercado privado de viviendas de alquiler, aumentar la inversión en vivienda pública, ayudar las personas en situación de vulnerabilidad y fomentar formas alternativas de tenencia de vivienda, como las cooperativas.

FAVB

 

Herois anònims

El món i la Història els conformen moltes persones, molts "herois anònims", que contribueixen a construir un món millor. D'alguns només en tenen constància al seu entorn més proper; d'altres, els podem conèixer gràcies a l'empeny i la dedicació d'altres persones, que els recuperen i ens els acosten.  És el cas del Romuald Grané Vilaseca, un militant comunista antifranquista, nascut al Bages, a qui podem qüalificar de "lluitador", no només polític, sinó també en altres fronts.  La seva trajectòria l’ha recollida en un llibre la periodista Núria Segura.

La seva militància política, comunista, va portar Grané Vilaseca a la presó en diverses ocasions durant la dictadura. Però el seu compromís anava més enllà de les idees polítiques, era un compromís amb les persones, de solidaritat amb la classe treballadora, i aquest compromís el va acompanyar tota la seva vida. La segona lluita destacada del Romuald Grané va ser contra l’Alzheimer, malaltia que va patir la seva dona durant molts anys. Ell va defensar l’existència de “residències mixtes” per a la gent gran, amb malalts i no malalts, per tal que aquests centres no es convertissin en una mena de guetos, on esperar la mort. També va defensar el dret a una mort digna.

Podeu aprofundir en la història d’aquest “lluitador curiós”, com el defineix la Núria Segura, al seu llibre “Herois anònims. La història d’en Romuald  Grané Vilaseca”.

 

El mundo y la Historia los conforman muchas personas, muchos "héroes anónimos", que contribuyen a construir un mundo mejor. De algunos sólo se tiene constancia en su entorno más cercano; a otros les podemos conocer gracias al empeño y dedicación de otras personas, que los recuperan y nos los acercan. Es el caso de Romuald Grané Vilaseca, un militante comunista antifranquista, nacido en el Bages, a quien podemos calificar de "luchador", no sólo político, sino también en otros frentes. Su trayectoria la ha recogido en un libro la periodista Nuria Segura. 

Su militancia política, comunista, llevó a Grané Vilaseca a la prisión en varias ocasiones durante la dictadura. Pero su compromiso iba más allá de las ideas políticas, era un compromiso con las personas, de solidaridad con la clase trabajadora, y este compromiso le acompañó toda su vida. La segunda lucha destacada de Romuald Grané fue contra el Alzheimer, enfermedad que sufrió su mujer durante muchos años. Él defendió la existencia de “residencias mixtas” para las personas mayores, con enfermos y no enfermos, para que estos centros no se convirtieran en una especie de guetos, donde esperar la muerte. También defendió el derecho a una muerte digna.

Podemos profundizar en la historia de este “luchador curioso”, como lo define Nuria Segura, en su libro “Herois anònims. La historia d'en Romuald Grané Vilaseca”.

Herois-anonims-la-historia-d-en-romuald-grane-vilasecaUn altre heroi, aquest cop, conegut, és el Pere Camps: un heroi defensor de la Cultura “com a eina de transformació social”.  Camps fa activisme a través de la Cultura, convençut que “tot és activisme, tot és política”. Així, el Festival de Cançó d’Autor Barnasants, que dirigeix, s’ha convertit en aquesta edició en un crit feminista i revolucionari, perquè “només des del Feminisme es pot avançar cap a la igualtat”.

El Barnasants ret homenatge, entre d’altres, a la revolucionària russa Alexandra Kol.lontai, ara que tot just se celebra el centenari de la Revolució bolxevic (les cantautores Montse Castellà, Silvia Comes, Ivette Nadal i Meritxell Gené s’han convertit per a l’ocasió en Les Kol.lontai) i a Violeta Parra, un dels referents de la cançó d’autor llatinoamericana, en el centenari del seu naixement.

Ja va dir el poeta que "la poesia és un arma carregada de futur", i carregada de futur, de poesia, de consciència social i de reivindicació revolucionària ha arribat el Barnasants. Com fer activisme des de la Cultura.  

 

Pere camps

Otro héroe, esta vez, conocido, es Pere Camps: un héroe defensor de la Cultura “como herramienta de transformación social”. Camps hace activismo a través de la Cultura, convencido de que “todo es activismo, todo es política”. Así, el Festival de Canción de Autor Barnasants, que dirige, se ha convertido en esta edición en un grito feminista y revolucionario, porque “sólo desde el Feminismo se puede avanzar hacia la igualdad”. 

El Barnasants rinde homenaje, entre otros, a la revolucionaria rusa Alexandra Kol.lontai, cuando se celebra el centenario de la Revolución bolchevique (las cantautoras Montse Castellà, Silvia Comas, Ivette Nadal y Meritxell Gené se han convertido para la ocasión en Las Kol.lontai) y a Violeta Parra, uno de los referentes de la canción de autor latinoamericana, en el centenario de su nacimiento.

 Ya dijo el poeta que "la poesía es un arma cargada de futuro", y cargada de futuro, de poesía, de conciencia social y de reivindicación revolucionaria ha llegado el Barnasants. Cómo hacer activismo desde la Cultura.

IMG_20170128_141141[1]

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-gentrificacio/3887740/

 

Olga Rodríguez    8.feb.2017 17:35    

L'era Trump

    miércoles 1.feb.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

L'elecció com a president de Donald Trump ha estat una sorpresa i provoca interrogants i incerteses.  Com serà el món a l'era Trump? És per tenir por o ens hem posat la bena abans que la ferida? Les primeres decisions del 45è president dels Estats Units confirmen les sospites més pessimistes. Sobre tot en matèria d’Immigració i Drets Humans, amb l’anunciat mur amb Mèxic i les altres mesures contra els estrangers.

Què ens espera amb Trump? Complirà totes les seves promeses electorals i farà una política econòmica proteccionista amb les empreses nord-americanes? O farà una política neoliberal, pròpia del partit pel qual s’ha presentat, el Partit Republicà, que beneficii les grans empreses, a expenses de la classe treballadora? La mateixa classe treballadora, que –decebuda i emprenyada amb el Partit Demòcrata i el seu tomb a la dreta—ha votat Donald Trump, segons ens explica el catedràtic d’Economia i Ciències Polítiques Vicenç Navarro. Navarro coneix bé el país, perquè hi ha donat classe durant prop de 40 anys a la Universitat John Hopkins. De fet, és un dels pocs a qui no ha sorprès la victòria de Trump, i la va vaticinar. 

“L’error de Hillary Clinton –diu el professor—ha estat oblidar-se de la classe treballadora i buscar el vot entre les minories: dones, negres… Clinton va jugar molt la carta de ser dona, “el temps de la dona ha arribat”, així com el missatge d’Obama era “el temps dels negres ha arribat”, i va tenir una actitut molt despectiva amb els votants de Trump. Això va empipar i mobilitzar la classe treballadora blanca”.

Així, un candidat atípic com Trump ha aconseguit seduïr els votants, amb el seu missatge “antiestablishment”, mentre que Hillary Clinton representava perfectament l’”establishment”.  “Els mateixos barris que van votar Obama han votat ara Trump. Si el debat hagués estat entre Trump i Sanders, hauria guanyat Sanders,  un “antiestablishment”, que propugnava una revolució política i reduïr el poder econòmic”.
Donald Trump ha capitalitzat la indignació del nord-americà mitjà, com l’extrema dreta ho fa a Europa i aquí, Podemos i els Comuns.


La elección como presidente de Donald Trump ha sido una sorpresa y provoca interrogantes e incertidumbres. ¿Cómo será el mundo en la era Trump? ¿Es para tener miedo o nos hemos puesto la venda antes de la herida? Las primeras decisiones del 45è presidente de los Estados Unidos confirman las sospechas más pesimistas. Sobre todo en materia de Inmigración y Derechos Humanos, con el anunciado muro con México y las otras medidas contra los extranjeros.

 ¿Qué nos espera con Trump? ¿Cumplirá todas sus prometidas electorales y hará una política económica proteccionista con las empresas norteamericanas? ¿O hará una política neoliberal, propia del partido por el que se ha presentado, el Partido Republicano, que beneficie a las grandes empresas, a expensas de la clase trabajadora?  La misma clase trabajadora, que –decepcionada y endafada con el Partido Demócrata y su giro a la derecha— ha votado a Donald Trump, según nos explica el catedrático de Economía y Ciencias Políticas Vicenç Navarro. Navarro conoce bien el país, porque ha dado clase durante cerca de 40 años en la Universidad John Hopkins. De hecho, es uno de los pocos a los que no ha sorprendido la victoria de Trump, y la predijo.

“El error de Hillary Clinton –dice el profesor—ha sido olvidarse de la clase trabajadora y buscar el voto entre las minorías: mujeres, negros… Clinton jugó mucho la carta de ser mujer, “el tiempo de la mujer ha llegado”, así como el mensaje de Obama era “el tiempo de los negros ha llegado”, y tuvo una actitud muy despectiva con los votantes de Trump. Esto enfadó y movilizó a la clase trabajadora blanca”. 

Así, un candidato atípico como Trump ha conseguido seduïr a los votantes, con su mensaje “antiestablishment”, mientras que Hillary Clinton representaba perfectamente el ”establishment”. “Los mismos barrios que votaron a Obama han votado ahora a Trump. Si el debate hubiera sido entre Trump y Sanders, habría ganado Sanders, un “antiestablishment”, que propugnaba una revolución política y reducir el poder económico”. 
Donald Trump ha capitalizado la indignación del norteamericano medio, como la extrema derecha lo hace en Europa y aquí, Podemos y los Comunes. 

Foto Vicenç Navarro

S’haurà de veure si Trump compleix les seves promeses en matèria laboral i econòmica, com ha començat a complir-les pel que fa als immigrants. “La idea de construir un mur amb Mèxic és aberrant –ens diu el catedràtic d’Economia i activista social Arcadi Oliveres—però, atenció, també ho estem practicant nosaltres. Per desgracia, el món ric està posant grans línies de separació entre el nord i el sud”.  La política d’”els de casa, primer” és “inhumana, contrària als drets humans i, fins i tot, delictiva”, segons Oliveres.

Pel que fa al nou ordre internacional, el professor Oliveres tem les conseqüències en conflictes com el de Síria i, sobre tot, en el problema enquistat entre Israel i Palestina.  Una de les poques coses bones que pot fer Trump, segons Arcadi Oliveres, és trencar els acords de lliure comerç entre els Estats Units i Europa o el Canadà, “de nefastes conseqüències per a la població”.
Sobre les pors suscitades pel nou president nord-americà, Oliveres assenyala que “és un petit apèndix al servei de la gran Banca i les corporacions internacionals”, el mateix que es va dir l’any 1936 de Roosevelt. “Nada nuevo bajo el sol” –sentencia Oliveres.

 

Se tendrá que ver si Trump cumple sus promesas en materia laboral y económica, como ha empezado a cumplirlas en relación a los inmigrantes. “La idea de construir un muro con México es aberrante –nos dice el catedrático de Economía y activista social Arcadi Oliveres—pero, atención, también lo estamos practicando nosotros. Por desgracia, el mundo rico está poniendo grandes líneas de separación entre el norte y el sur”. La política de ”los de casa, primero” es “inhumana, contraria a los derechos humanos e, incluso, delictiva”, según Oliveres. 

En cuanto al nuevo orden internacional, el profesor Oliveres teme las consecuencias en conflictos como el de Siria y, sobre todo, en el problema enquistado entre Israel y Palestina.  Una de las pocas cosas buenas que puede hacer Trump, según Arcadi Oliveres, es romper los acuerdos de libre comercio entre los Estados Unidos y Europa o el Canadá, “de nefastas consecuencias para la población”. 
Sobre los miedos suscitados por el nuevo presidente norteamericano, Oliveres señala que “es un pequeño apéndice al servicio de la gran Banca y las corporaciones internacionales”, lo mismo que se dijo en 1936 de Roosevelt. “Nada nuevo bajo el sol” –sentencia Oliveres. 

Arcadi oliveres

Quina és la realitat dels menors no acompanyats que arriben sols al nostre país? Alguns hi estan de pas, de camí cap a Europa; altres han volgut venir aquí de manera conscient i voluntària, buscant un futur per a ells i les seves famílies, que s'han quedat al lloc d'origen; i un tercer grup vaguen, sols o en grup, pel carrer. Són "els nens de la cola", majoritàriament nois, i d'origen marroquí. Segons el director general de la DGAIA, la Direcció General per a  la Infància i la Joventut, Ricard Calvo, aquest tercer grup és el menys nombrós, però el més visible, el que crida més l’atenció.

Un total de 684 menors estrangers no acompanyats van arribar a Catalunya l’any passat. Els menors estrangers representen un 15% del total de set mil nois i noies sota la tutel.la de la DGAIA.  La majoria, un 70%, provenen sobre tot del Marroc i d’Algèria, i arriben a Catalunya des del sud d’Espanya.  El problema dels anomenats “nois de la cola” és, segons Calvo, que arriben consumint i continuen fent-ho. Per això, molts fugen dels centres, perquè allà no poden consumir drogues.  L’Administració prepara un centre a Barcelona per acollir aquests nois i ajudar-los a superar l’addicció.

 

¿Cuál es la realidad de los menores no acompañados que llegan solos a nuestro país? Algunos están de paso, de camino hacia Europa; otros han querido venir aquí de manera consciente y voluntaria, buscando un futuro para ellos y sus familias, que se han quedado en el lugar de origen; y un tercer grupo vagan, solos o en grupo, por la calle. Son "los niños de la cola", mayoritariamente chicos, y de origen marroquí. Según el director general de la DGAIA, la Dirección General para la Infancia y la Juventud, Ricard Calvo, este tercer grupo es el menos numeroso, pero el más visible, el que llama más la atención.

Un total de 684 menores extranjeros no acompañados llegaron a Catalunya el año pasado. Los menores extranjeros representan un 15% del total de siete mil chicos y chicas bajo la tutel.la de la DGAIA. La mayoría, un 70%, provienen sobre todo de Marruecos y de Argelia, y llegan a Cataluñny desde el sur de España.  El problema de los llamados “niños de la cola” es, según Calvo, que llegan consumiendo y continúan haciéndolo. Por eso, muchos huyen de los centros, porque allí no pueden consumir drogas. La Administración prepara un centro en Barcelona para acoger a estos chicos y ayudarles a superar la adicción.

DGAIA - Subirana

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-com-sera-mon-lera-trump/3876329/

 

Olga Rodríguez    1.feb.2017 14:27    

Solidaris, amb el cor i el cap

    miércoles 25.ene.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

Arran el “Cas Nadia”, s’ha posat en qüestió el tema de la solidaritat. A ningú no l’agrada que l’enganyin, i menys en un tema tan delicat com aquest, en què entren en joc sentiments, a més de la cartera.
Les ong’s ja fa temps que alerten que hem de ser curosos a l’hora de decidir a qui i com ajudem. No ens podem deixar emportar –diuen—per crides i campanyes puntuals, que atenen un problema individual, sinó que la nostra solidaritat ha d’adreçar-se millor cap a entitats i campanyes a favor de tot un col.lectiu, que tingui en compte l’atenció a la necessitat present, però també la solució a les causes que provoquen aquesta necessitat. Tot, amb l’objectiu de generar els canvis que reclama el nostre món, per tal d’assolir un altre “Món possible”.

Segons el director d'Oxfam Intermon a Catalunya, Francesc Mateu,  hem de ser solidaris amb el cor i amb el cap, per tal que no ens enganyin i donat que els recursos no són infinits. La cooperació és una cursa de fons i cal saber on s'aplica. Perquè hi ha moltes crisis humanitàries, algunes silenciades o amb poc ressó mediàtic, que també reclamen la nostra atenció. Recordant uns versos de Miquel Martí i Pol, Francesc Mateu ens diu que “la pau i els drets humans s’esculpeixen cada dia”.
Sobre els refugiats, Mateu ens diu que “ens han fet el favor més gran de la nostra vida”, perquè ha estat “la prova del cotó dels valors democràtics d’Europa”.

 

A raíz del “Caso Nadia”, se ha puesto en cuestión el tema de la solidaridad. A nadie le gusta que le engañen, y menos en un tema tan delicado como éste, en el que entran en juego sentimientos, además de la cartera. 
Las ong’s ya hace tiempo que alertan que tenemos que ser cuidadosos a la hora de decidir a quién y cómo ayudamos. No nos podemos dejar llevar –dicen—por llamamientos y campañas puntuales, que atienen un problema individual, sinoóque nuestra solidaridad tiene que dirigirse mejor hacia entidades y campañas a favor de todo un colectivo, que tenga en cuenta la atención a la necesidad presente, pero también la solución a las causas que provocan esta necesidad. Todo ello con el objetivo de generar los cambios que reclama nuestro mundo, para lograr otro “Món possible”.

Según el director de Oxfam Intermon en Cataluña, Francesc Mateu, tenemos que ser solidarios con el corazón y con la cabeza, para que no nos engañen y dado que los recursos no son infinitos. La cooperación es una carrera de fondo y hay que saber dónde se aplica. Porque hay muchas crisis humanitarias, algunas silenciadas o con poco eco mediático, que también reclaman nuestra atención. Recordando unos versos de Miquel Martí y Pol, Francesc Mateu nos dice que “la paz  y los derechos humanos se esculpen cada día”. 
Sobre los refugiados, Mateu nos dice que “nos han hecho el favor más grande de nuestra vida”, porque ha sido “la prueba del algodón de los valores democráticos de Europa”.

 

Francesc mateu

Mar de miralls. Fluxos de migració a la Mediterrània

Aquest és el títol d’un cicle a la Sala Beckett, de Barcelona, al voltant dels refugiats. El programa inclou espectacles teatrals, xerrades i taules rodones (en col.laboració amb l’Institut Europeu de la Mediterrània, l’IEMed), una exposició fotogràfica amb imatges captades als camps de refugiats, i també tallers per als infants, per tal d’apropar-los en aquesta realitat, la dels refugiats. I tot, amb un propòsit: posar l’art al servei de la reflexió i el debat social i polític.

Diu Toni Casares, director de la Beckett, que té la impressió que el món de la Cultura no fa prou en aquest sentit. “Una cosa és fer manifestos, signar adhesions, sortir a un escenari i dir que t’adhereixes a una determinada causa—diu. Tinc la sensació que, de vegades, la creació artística, i la teatral, ha viscut en una mena de bombolla, s’ha mirat massa el melic, i no ha estat prou interessada en els problemes del món”.

Alba Sotorra, realitzadora de Documentals, participa en un dels espectacles del cicle,“De carenes al cel”, on a més de fer una aportació audivisual, explica el seu punt de vista, el que ha vist als països d’origen dels refugiats. A l’Alba li preocupen, sobre tot, els joves i el seu futur.  “És molt trist –diu— veure nois de 16, 18, 20 anys, 25, que han hagut de deixar els estudis i no veuen cap futur. Aquests són carn de canó. Estan patint moltíssim”.

 

Ése es el título de un ciclo en la Sala Beckett, de Barcelona, sobre los refugiados. El programa incluye espectáculos teatrales, debates (en colaboración con el Instituto Europeo del Mediterráneo, IEMed), una exposición fotográfica con imágenes captadas en los campos de refugiados, y también talleres para niños, para acercarles a esa realidad, la de los refugiados. Y todo con un propósito: poner el arte al servicio de la reflexión y el debate social y político. 

Dice Toni Casares, director de la Beckett, que tiene la impresión de que el mundo de la Cultura no hace suficiente en este sentido. “Una cosa es hacer manifiestos, firmar adhesiones, salir a un escenario y decir que te adhieres a una determinada causa—dice. Tengo la sensación de que, a veces, la creación artística, y la teatral, ha vivido en un tipo de burbuja, se ha mirado demasiado el ombligo, y no ha estado suficientemente interesada en los problemas del mundo”.

Alba Sotorra, realizadora de Documentales, participa en uno de los espectáculos del ciclo, “De carenes al cel”, donde además de hacer una aportación audivisual, explica su punto de vista, lo que ha visto en los países de origen de los refugiados. A Alba le preocupan, sobre todo, los jóvenes y su futuro. “Es muy triste –dice— ver a chicos de 16, 18, 20 años, 25, que han tenido que dejar los estudios y no ven ningún futuro. Éstos son carne de cañón. Están sufriendo muchísimo”. 

De-carenes-al-cel-4-1

Ens ha deixat Zygmunt Bauman, un dels pensadors destacats del segle XX, que va inspirar els moviments antiglobalització i els indignats del 15-M. El sociòleg i filòsof, d’origen polonés i jueu i de nacionalitat britànica, deixa una amplia obra escrita, crítica amb el capitalisme salvatge i devorador, que provoca desigualtats. Ell va crear el concepte de “món líquid”, amb què es referia a la falta de solidesa i de referents de les societats actuals, en continu canvi, que provoquen en l’individu una sensació de fragilitat i d’angoixa.

Bauman va encunyar també el terme “deixalles humanes” per referir-se als refugiats. Així, com a deixalles humanes tracten els governs en aquestes persones, que fan servir en benefici propi, per treure rendiment electoral –segons denunciava el filòsof al seu últim llibre en espanyol, “Extraños llamando a la puerta”: “Els europeus ens trobem amb l’arribada sobtada de milions de persones que, fins fa poc, tenien una vida semblant a la nostra (feina, casa, projectes, ambicions…) i, de cop, són refugiats que ho han perdut tot per culpa de la guerra. Això ens fa ser conscients de la fragilitat del nostre món i de la nostra vida. I ens augmenta l’ansietat i la por a prerdre-ho tot.  Els polítics tenen un clar interés a exacerbar l’ansietat popular contra els refugiats, generant ansietat, por, fins i tot un discurs d’odi, racista: "venen a menjar-se el teu pa, a treure’t la teva feina"… “.

Baumann augurava que la política de construcció de murs, en comptes de ponts, està condemnada al fracàs.
Sostenia que el principal repte de la Humanitat és erradicar la pobresa i que la principal víctima de les desigualtats és la democràcia. 

 

Hemos perdido a Zygmunt Bauman, uno de los pensadores destacados del siglo XX, que inspiró los movimientos antiglobalización y a los indignados del 15-M. El sociólogo y filósofo, de origen polaco y judío y de nacionalidad británica, deja una amplía obra escrita, crítica con el capitalismo salvaje y devorador, que provoca desigualdades. Él creó el concepto de “mundo líquido”, con que se refería a la falta de solidez y de referentes de las sociedades actuales, en continuo cambio, que provocan en el individuo una sensación de fragilidad y de angustia. 

Bauman acuñó también el término “desechos humanos” para referirse a los refugiados. Así, como desechos humanos tratan los gobiernos a estas personas, que usan en beneficio propio, para sacar rendimiento electoral –según denunciaba el filósofo en su último libro en español, “Extraños llamando a la puerta”: “Los europeos nos encontramos con la llegada repentina de millones de personas que, hasta hace poco, tenían una vida parecida a nuestra (trabajo, casa, proyectos, ambiciones…) y, de golpe, son refugiados que lo han perdido todo por culpa de la guerra. Esto nos hace ser conscientes de la fragilidad de nuestro mundo y de nuestra vida. Y nos aumenta la ansiedad y el miedo a perderlo todo. Los políticos tienen un claro interés en exacerbar la ansiedad popular contra los refugiados, generando ansiedad, miedo, incluso un discurso de odio, racista: "vienen a comerse tu pan, a sacarte tu trabajo"… “.

Baumann auguraba que la política de construcción de muros, en vez de puentes, está condenada al fracaso. Sostenía que el principal reto de la Humanidad es erradicar la pobreza y que la principal víctima de las desigualdades es la democracia. 

Zugmunt bauman

 

I una altra veu que mereix ser escoltada és la de la jove jazidita Nadia Murad. Acaba de recollir a Barcelona un altre premi pel seu activisme a favor dels drets de la seva minoria, massacrada per Estat Islàmic: el Premi per la Pau, de l’Associació de Nacions Unides a Espanya i la Diputació de Barcelona. “Aquest guardó –afirma—em dona encara més força per continuar treballant pels drets dels oprimits, sobre tot de les dones i els nens, de les minories religioses a l’Iraq i a Síria. Demano a la comunitat internacional que protegeixi aquestes minories, com els jazidites  i els cristians, i garanties perquè no es repeteixin aquests exterminis”. 

DAESH ha assassinat o segrestat entre 12 mil i 14 mil víctimes. Les noies són venudes i convertides en esclaves sexuals, com li va passar a la Nadia, que va poder escapar. Però encara unes 6 mil noies són en poder d’Estat Islàmic.  Per això la Nadia Murad fa una crida a Espanya, com a membre del Consell de Seguretat de Nacions Unides, perquè emprengui accions en aquest sentit.

 

Y otra voz que merece ser escuchada es la de la joven yazidita Nadia Murad. Acaba de recoger en Barcelona otro premio por su activismo a favor de los derechos de su minoría, masacrada por Estado Islámico: el Premio per la Pau, de la Asociación de Naciones Unidas en España y la Diputación de Barcelona. “Este galardón –afirma—me da todavía más fuerza para continuar trabajando por los derechos de los oprimidos, sobre todo de las mujeres y los niños, de las minorías religiosas en Irak y en Siria. Pido a la comunidad internacional que proteja a estas minorías, como los yaziditas y los cristianos, y garantías de que no se repitan estos exterminios”. 

DAESH ha asesinado o secuestrado entre 12 mil y 14 mil víctimas. Las chicas son vendidas y convertidas en esclavas sexuales, como le pasó a Nadia, que pudo escapar. Pero taún unas 6 mil chicas estan en poder de Estado Islámico. Por eso Nadia Murad hace un llamamiento a España, como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para que emprenda acciones en este sentido. 

Premi_pau_alta_nadia

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-francesc-mateu-pau-sesculpeix-cada-dia/3866479/

 

 

Olga Rodríguez   25.ene.2017 14:26    

Els que no han sortit de la crisi

    lunes 23.ene.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

La Taula del Tercer Sector Social representa més de 3 mil entitats socials catalanes, que treballen pels drets de les persones més vulnerables, per tal que puguin tenir una vida digna. El seu president, l’Oriol Illa, al.lerta que –davant les dades de creixement econòmic-- correm el risc de creure que estem millor del que realment estem i que no ens podem oblidar dels que no han pogut sortir de la crisi. “Hi ha un discurs de cert cofoïsme, però no tothom ha sortit del pou i hi ha el risc d’encadenar una crisi amb una altra. Hem d’intentar reduïr les desigualtats.”

Tot i la pretesa recuperació, “estem en una situació molt pitjor del que estàvem abans de la crisi”. A Illa el preocupen els aturats de llarga durada, que han passat de 25 mil abans de la crisi a Catalunya a 250 mil, 10 vegades més. I “com més temps estiguin en aquesta situació, més difícil serà poder-los insertar novament al mercat laboral, perquè s’està cronificant aquesta situació”.

Una altra preocupació per al president de la Taula del Tercer Sector Social català és la situació dels Joves. “No podem acceptar la precarietat en què es troben. El salari dels Joves d’entre 18 i 25 anys ha disminuït de 400 Euros des de l’any 2000. No podem aceptar-ho com a normal. Cal que les polítiques laborals no es relaxin”. Oriol Illa destaca la dada que el 15% de les persones en risc d’exclusió treballen; són treballadors pobres, un fenòmen nou. “Cal una redistribució de la riquesa, a través dels impostos i de la racionalització del treball: reduïnt les jornades i mantenint els sous”.

I un altre debat nou: el de la necessitat d’una renda garantida per a tothom. “Una lliçó que hem aprés de la crisi és que les persones necessiten uns ingresos mínims per satisfer les seves necessitats bàsiques i ser autònoms. Una qüestió que s’havia negat durant molt de temps perquè es consideraba un desincentiu en la recerca de feina. Ens ha costat molt vèncer aquestes reticències, com va passar fa anys amb les pensions. Hem de fer possible que la persona en situació d’atur o vulnerabilitat no deixi de ser autònoma. Si a Finlàndia s’està fent, també es pot fer aquí”.

Segons Illa, les administracions han de seguir l’exemple de les entitats socials, que no han tingut més remei que reinventar-se, i fer més amb menys recursos. “La mateixa imaginació li demanem a les administracions publiques” –diu el president de la Taula del Tercer Sector Social, que reclama actuacions contundents per frenar la nova bombolla del lloguer i garantir habitatge digne per a tothom, així com una lluita eficaç contra la pobresa energètica, per tal d’evitar que es repeteixin casos com el de la Rosa de Reus. “Ho anàvem dient i ens acusaven de fer un discurs pessimista, del ploricó, fins que va acabar passant. De fet, em sorpren que no passés abans”.

Oriol


La Mesa del Tercer Sector Social representa a más de 3 mil entidades sociales catalanas, que trabajan por los derechos de las personas más vulnerables, para que puedan tener una vida digna. Su presidente, Oriol Illa, alerta que –ante los datos de crecimiento económico-- corremos el riesgo de creer que estamos mejor de lo que realmente estamos y que no nos podemos olvidar de los que no han podido salir de la crisis. “Hay un discurso de cierta satisfacción, pero no todo el mundo ha salido del pozo y existe el riesgo de encadenar una crisis con otra. Tenemos que intentar reducir las desigualdades.”

A pesar de la pretendida recuperación, “estamos en una situación mucho peor de lo que estábamos antes de la crisis”. A Illa le preocupan los parados de larga duración, que han pasado de 25 mil antes de la crisis en Catalunya a 250 mil, 10 veces más. Y “cuanto más tiempo estén en esta situación, más difícil será poderlos insertar nuevamente en el mercado laboral, porque se está cronificando esta situación”. 

Otra preocupación para el presidente de la Mesa del Tercer Sector Social catalán es la situación de los Jóvenes. “No podemos aceptar la precariedad en que se encuentran. El salario de los Jóvenes de entre 18 y 25 años ha disminuido 400 Euros desde el año 2000. No podemos aceptarlo como normal. Es preciso que las políticas laborales no se relajen”. 

Oriol Illa destaca el dato de que el 15% de las personas en riesgo de exclusión trabajan; son trabajadores pobres, un fenómeno nuevo. “Hace falta una redistribución de la riqueza, a través de los impuestos y de la racionalización del trabajo: reduciendo las jornadas y manteniendo los sueldos”. 

Y otro debate nuevo: el de la necesidad de una renta garantizada para todos. “Una lección que hemos aprendido de la crisis es que las personas necesitan unos ingresos mínimos para satisfacer sus necesidades básicas y ser autónomas. Una cuestión que se había negado durante mucho tiempo porque se consideraba un desincentivo en la búsqueda de trabajo. Nos ha costado mucho vencer estas reticencias, como pasó hace años con las pensiones. Tenemos que hacer posible que la persona en situación de paro o vulnerabilidad no deje de ser autónoma. Si en Finlandia se está haciendo, también se puede hacer aquí”. 

Según Illa, las administraciones tienen que seguir el ejemplo de las entidades sociales, que no han tenido más remedio que reinventarse, y hacer más con menos recursos. “La misma imaginación le pedimos a las administraciones publicas” –dice el presidente de la Mesa del Tercer Sector Social, que reclama actuaciones contundentes para frenar la nueva burbuja del mercado de alquiler y garantizar vivienda digna para todo el mundo, así como una lucha eficaz contra la pobreza energética, para evitar que se repitan casos como el de Rosa de Reus. “Lo íbamos diciendo y nos acusaban de hacer un discurso pesimista, hasta que acabó pasando. De hecho, me sorprende que no pasara antes”.

IMG_20170103_164921[1]

 

Molts cops a “Món possible” hem copsat i hem denunciat que la pobresa té nom i rostre de dona. Elles són encara més vulnerables que ells, per diverses qüestions; la principal, la cultural.

Us heu aturat a pensar, per exemple, en quants dies d’escola perden les noies a causa de la menstruació? A països menys desenvolupats que el nostre entorn, en societat menys avançades, amb menys recursos i amb mentalitats encara ancestrals, les noies viuen amb vergonya els dies que tenen el període. Hi ha societats que les aïllen en aquestes condicions, perquè tenen la creença que són impures quan tenen la regla. En altres ocasions són elles mateixes les que s’amaguen, es retiren de la circulació i s’absenten de l’escola.

Segons l’ong sud-africana “Happy With A Purpose”, això suposa que no van a escola, per culpa de la menstruació, uns 50 dies a l’any. Oi que seria intolerable a casa nostra? Conscient de tot això, ZAAKIRA MAHOMED, d’aquesta ong dedicada a la defensa dels drets sexuals i reproductius de les dones a Sud-Àfrica, ha dissenyat unes copes mentruals per a adolescents, per tal que tenir la regla no sigui un impediment per poder anar a escola. I és que en comunitats on falten moltes coses, no és fàcil tenir accés a productes d’higiene.

Per això és tan important la tasca d’aquesta ong, de donar solucions a les noies, i també donar-les suport emocional i assessorament, que puguin veure que no estan soles, que les dificultats, petites o grans, de cada dia, es poden superar, i que la vida no pot aturar-se quatre o cinc dies al mes per tenir la regla.

Perquè estem parlant, molts cops, de societats on les noies ja ho tenen més difícil per anar a escola, que els seus companys nois; així que no podem afegir més excuses per a l’absentisme escolar. Les dones acostumen a tenir menys formació que els homes, això perpetúa els rols de pobresa i sotmetiment.  Cal empoderar les dones, cal empoderar les noies, perquè aquesta situació es pugui revertir. Un objectiu que no s’aconseguirà a curt termini, però cal insistir-hi i fer camí perquè pugui ser una realitat algun dia.

 

Muchas veces en “Món possible” hemos denunciado que la pobreza tiene nombre y rostro de mujer. Ellas son todavía más vulnerables que ellos, por varias cuestiones; la principal, la cultural.

¿Os habéis parado a pensar, por ejemplo, en cuántos días de escuela pierden las chicas debido a la menstruación? En países menos desarrollados que nuestro entorno, en sociedad menos avanzadas, con menos recursos y con mentalidades todavía ancestrales, las chicas viven con vergüenza los días que tienen el período. Hay sociedades que las aíslan en estas condiciones, porque tienen la creencia de que son impuras cuando tienen la regla. En otras ocasiones son ellas mismas las que se esconden, se retiran de la circulación y se ausentan de la escuela.

Según la ong sudafricana “Happy With A Purpose”, esto supone que no van a la escuela, por culpa de la menstruación, unos 50 días al año. ¿Verdad que sería intolerable aquí? Consciente de todo esto, Zaakira Mahomed, de esta ong dedicada a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Sudáfrica, ha diseñado unas copas mentruales para adolescentes, para que tener la regla no sea un impedimento para poder ir a la escuela. Y es que en comunidades donde faltan muchas cosas, no es fácil tener acceso a productos de higiene.

Por eso es tan importando la tarea de esta ong, de dar soluciones a las chicas, y también darles apoyo emocional y asesoramiento, que puedan ver que no están solas, que las dificultades, pequeñas o grandes, de cada día, se pueden superar, y que la vida no puede pararse cuatro o cinco días al mes por tener la regla.

Porque estamos hablando, muchas veces, de sociedades donde las chicas ya lo tienen más difícil para ir a la escuela, que sus compañeros chicos; así que no podemos añadir más excusas para el absentismo escolar. Las mujeres acostumbran a tener menos formación que los hombres, esto perpetúa los roles de pobreza y sometimiento. Hace falta empoderar a las mujeres, empoderar a las chicas, para que esta situación se pueda revertir. Un objetivo que no se conseguirá a corto plazo, pero hay que insistir y hacer camino porque pueda ser una realidad algún día.
 
Copa menst.
 

Olga Rodríguez   23.ene.2017 22:55    

2017: Any de la Depressió

    lunes 23.ene.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

L’Organització Mundial de la Salut dedica el 2017 a la Depressió, una malaltia que afecta el 10% de la població mundial; això vol dir 350 milions de persones. És una malaltia que arriba sense avisar, moltes vegades no diagnosticada, de la qual costa molt ensortir-se, i molts cops mortal, perquè acaba en suicidi.

L’Helios Quintas l’ha patit i ha pogut superar-la. En parla al llibre “Cómo superé la Depresión. Momentos de lucidez”, sorprés perquè no hi hagués llibres escrits des de la perspectiva del malalt. Vol que la seva experiència pugui servir de guia a qui es trobi en aquesta situació. “És complicat superar una Depressió –diu l’Helios—però es pot fer. Té solució”.

L’Helios Quintas relata com la Depressió incapacita la persona que la pateix: “és un virus que ataca la decisió, no et deixa pensar ni decidir. Ets com un robot”. Això provoca molt de patiment a la persona que la pateix, però també al seu entorn, perquè afecta les relacions, les fa molt difícils. Costa d’entendre si no s’ha passat per aquesta experiència. Quintas explica l’”espiral depressiva” que passen els afectats: els pensaments negatius i obsessius s’apoderen de la persona, que ho veu tot negre i no té capacitat de gaudir de les coses. “El meu pitjor enemic era jo mateix” –assegura l’Helios.

Quan la situació es fa insuportable, molts pensen en el suicidi: “Vivim permanentment pensant en la mort. És com estar condemnat. Sents que la teva vida s’ha acabat o no té sentit”--assegura Quintas, que afegeix, però, que “tots els problemes tenen solució, tenen una sortida. Sempre hi ha una altra opció”. Per això, als que tinguin pensaments suicides, l’Helios els convida a donar-se un dia de regal per fer alguna cosa que els agradi, i repetir-ho l’endemà i l’altre… Així, fins que s’adonin que la vida val la pena. Aquest és el seu missatge d’optimisme i esperança.

Depr3esión

La Organización Mundial de la Salud dedica este 2017 a la Depresión, una enfermedad que afecta al 10% de la población mundial; esto quiere decir 350 millones de personas. Es una enfermedad que llega sin avisar, en ocasiones no diagnosticada, de la que cuesta mucho salir, y muchas veces mortal, porque acaba en suicidio.

Helios Quintas la ha sufrido y ha podido superarla. Lo explica en el libro “Cómo superé la Depresión. Momentos de lucidez”, sorprendido de que no hubiera libros escritos desde la perspectiva del enfermo. Quiere que su experiencia pueda servir de guía a quien se encuentre en la misma situación. “Es complicado superar una Depresión –dice Helios—pero se puede conseguir. Tiene solución”.

Helios Quintas relata cómo la Depresión incapacita a la persona que la sufre: “es un virus que ataca la decisión, no te deja pensar ni decidir. Eres como un robot”. Esto provoca mucho sufrimiento a la persona que la sufre, pero también a su entorno, porque afecta las relaciones, las hace muy difíciles. Cuesta entender si no se ha pasado por esta experiencia. Quintas explica la ”espiral depresiva” que pasan los afectados: los pensamientos negativos y obsesivos se apoderan de la persona, que lo ve todo negro y no tiene capacidad de disfrutar de las cosas. “Mi peor enemigo era yo mismo” –asegura Helios.

Cuando la situación se hace insoportable, muchos piensan en el suicidio: “Vivimos permanentemente pensando en la muerte. Es como estar condenado. Sientes que tu vida se ha acabado o no tiene sentido”--asegura Quintas, que añade, sin embargo, que “todos los problemas tienen solución, tienen una salida. Siempre hay otra opción”. Por eso, a los que tengan pensamientos suicidas, Helios les invita a darse un día de regalo para hacer algo que les guste, y repetirlo al día siguiente y al otro… Así, hasta que se den cuenta de que la vida vale la pena. Éste es su mensaje de optimismo y esperanza.

 

Pobresa zero

12 fronts de lluita contra les desigualtats

Tanquem la campanya de la Plataforma Pobresa Zero parlant del Deute amb Davide Panadori, investigador de l’Observatori del Deute en la Globalització. Quan parlem de Deute Extern, ens referim a l’ofec que pateixen països pobres i, al mateix temps, al saqueig dels seus recursos, pocs o molts, per part de les grans empreses trasnacionals, sense que l’explotació d’aquests recursos reverteixi en el país que els genera. A més aquesta explotació depredadora es fa sense cap mena de cura amb el medi, per la qual cosa l’impacte social és encara pitjor, perquè causa més pobresa, actual i futura.

Ho hem vist no només a països de l’anomenat “Tercer Món”, sinó també al nostre entorn. Grècia és l’exemple més flagrant. El diagnòstic és que la culpa és d’un sistema capitalista depredador, que busca l’enriquiment de les elits governants, a costa de crear més pobresa i desigualtats. I la medicina seria un altre sistema econòmic, que tingués en compte les persones i no pas els diners. Ho van fer a Islàndia i ho estan intentant fer els nous ajuntaments del canvi, al nostre país. Volen lluitar contra la corrupció i el frau, una fiscalitat més justa i transparència en la gestió pública, municipalització de serveis públics essencials i contractes només amb empreses netes i socials.

 

Cerramos la campaña de la Plataforma Pobreza Cero hablando de la Deuda con Davide Panadori, investigador del Observatorio de la Deuda en la Globalización. Cuando hablamos de Deuda Externa, nos referimos al ahogo que sufren países pobres y, al mismo tiempo, al saqueo de sus recursos, pocos o muchos, por parte de las grandes empresas trasnacionales, sin que la explotación de esos recursos revierta en el país que ambiente, por lo que el impacto social es todavía peor, porque causa más pobreza, actual y futura.

Lo hemos visto no sólo en países del llamado “Tercer Mundo”, sino también en nuestro entorno. Grecia es el ejemplo más flagrante. El diagnóstico es que la culpa es de un sistema capitalista depredador, que busca el enriquecimiento de las élites gobernantes, a expensas de crear más pobreza y desigualdades. Y la medicina sería otro sistema económico, que tuviera en cuenta a las personas y no el dinero. Lo hicieron en Islandia y lo están intentando hacer los nuevos ayuntamientos del cambio, en nuestro país. Quieren luchar contra la corrupción y el fraude, una fiscalidad más justa y transparencia en la gestión pública, municipalización de servicios públicos esenciales y contratos sólo con empresas limpias y sociales.

Davide panadori

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-2017-any-depressio/3840277/

 

Olga Rodríguez   23.ene.2017 19:58    

Lluites compartides

    jueves 19.ene.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

Aquesta és la història d’un jove periodista barceloní, que un bon dia se’n va anar de vacances a l’Índia i va tornar una mica decebut: no l’acabava d’agradar el que havia vist, massa miseria. El cas és que, en tornar a casa, no es podia treure del cap un orfenat de nens, que era a punt de tancar a Bombai i les criatures es quedarien al carrer. El Jaume, que és com es diu el nostre protagonista, no va parar de donar-li voltes al tema i no se li va ocòrrer una altra solució que vendre’s el seu pís de Barcelona i plantar-se un altre cop a Bombai per comprar l’orfenat. D’això fa ja uns 12 anys i assegura que no se’n penedeix. Perquè des d’aleshores, ha pogut “salvar” molts altres nens i joves, donar-los una educació i un futur, a través de l’ong que va fundar: Sonrisas de Bombay.

Amb l’ajuda dels socis, aquesta entitat dona educació a nois i noies de l’Índia, però va més enllà. Com ens explica el seu creador, Jaume Sanllorente, els seus projectes van dirigits a tota la família, perquè “no serveix de res escolaritzar un nen i no fer partícep la resta de la família”. Així, Sonrisas de Bombay posa en marxa petites empreses perquè puguin treballar les dones. Es tracta “d’empoderar-les, de donar-les autonomia i autosuficiència econòmica, per tal que puguin sortir del cercle de la pobresa”.


Ésta es la historia de un joven periodista de Barcelona, que un buen día se fue de vacaciones a la India y volvió un poco decepcionado: no le acababa de gustar lo que había visto, demasiada miseria. 
El caso es que, al volver a casa, no se podía sacar de la cabeza un orfanato de niños que estaba a punto de cerrar en Bombay y las criaturas se quedarían en la calle. Jaume, que es como se llama nuestro protagonista, no paró de darle vueltas al tema y no se le ocurrió otra solución que vende su piso de Barcelona y presentarse otra vez en Bombay para comprar el orfanato. De esto hace ya unos 12 años y asegura que no se arrepiente. Porque desde entonces, ha podido “salvar” a otros muchos niños y jóvenes, darles una educación y un futuro, a través de la ong que fundó: Sonrisas de Bombay.

Con la ayuda de los socios, esta entidad ofrece educación a chicos y chicas de la India, pero va más allá. Como nos explica su creador, Jaume Sanllorente, sus proyectos van dirigidos a toda la familia, porque “no sirve de nada escolarizar a un niño y no hacer partícipe al resto de la familia”. Así, Sonrisas de Bombay pone en marcha pequeñas empresas para que puedan trabajar las mujeres. Se trata “de empoderar-las, de darles autonomía y autosuficiencia económica, para que puedan salir del círculo de la pobreza”. 

Jaume sanllorente

Més de la meitat de la població de Bombai, de més de 20 milions d’habitants, viu en l’extrema pobresa. Als “slumbs”, els barris més pobres, les condicions de vida són “com als camps de refugiats” –ens diu el Jaume—“porten anys i anys existint, amb persones privades dels seus drets més elementals i amb amenaces constants de les màfies i les xarxes de prostitució. A Sonrisas treballem perquè aquests companys de planeta tinguin un futur i una vida dignes, perquè els seus somnis es facin realitat. I gràcies a la nostra acció, vam poder evitar recentment una violació, perquè la nena coneixia els seus drets i va saber reaccionar. Només per això, ja ha valgut la pena”.

Al Jaume l’agradaria tenir encara més capacitat, per tal d’escurçar la llista d’espera de prop de tres mil nens per poder entrar en un dels trenta parvularis que té l’ong. “Mentre quedi un sol pobre a la ciutat de Bombai --diu-- continuaré treballant i lluitant”.

 

Más de la mitad de la población de Bombay, de más de 20 millones de habitantes, vive en la extrema pobreza. En los “slumbs”, los barrios más pobres, las condiciones de vida son “como en los campos de refugiados” –nos dice Jaume—“llevan años y años existiendo, con personas privadas de sus derechos más elementales y con amenazas constantes de las mafias y las redes de prostitución. En Sonrisas trabajamos para que estos compañeros de planeta tengan un futuro y una vida dignas, para que sus sueños se hagan realidad. Y gracias a nuestra acción, pudimos evitar recientemente una violación, porque la niña conocía sus derechos y supo reaccionar. Sólo por eso, ya ha valido la pena”. 


A Jaume le gustaría tener todavía más capacidad, para reducir la lista de espera de cerca de tres mil niños para poder entrar en uno de los treinta parvularios que tiene la ong. “Mientras quede un solo pobre en la ciudad de Bombay --dice-- continuaré trabajando y luchando”.

 

Sonrisas

 

La del Jaume Sanllorente és una lluita compartida amb col.laboradors i voluntaris. La construcció d’un món millor és una lluita compartida per tots plegats. Les grans gestes de la Humanitat s’han fet així, en equip.

“Lluites compartides” és el títol d’una iniciativa d’Òmnium Cultural, per valorar les lluites històriques al carrer de milers de persones anònimes que han contribuït a millorar les nostres vides i els nostres drets. Des de l’oposició a la dictadura i les lluites obreres i veïnals per aconseguir feines i barris dignes, fins a d’altres de més recents com el 15-M o el Dret a Decidir.

 

La de Jaume Sanllorente es una lucha compartida con colaboradores y voluntarios. La construcción de un mundo mejor es una lucha compartida por todos. Las grandes gestas de la Humanidad se han hecho así, en equipo. 

“Luchas compartides” es el título de una iniciativa de Òmnium Cultural, para valorar las luchas históricas en la calle de miles de personas anónimas que han contribuido a mejorar nuestras vidas y nuestros derechos. Desde la oposición a la dictadura y las luchas obreras y vecinales para conseguir trabajos y barrios dignos, hasta otras más recientes, como el 15-M o el Dret a Decidir.

 

Lluites%20compartides

 

I no podem tancar els ulls a la realitat de molts països de l’Amèrica Llatina, on les dones i les noies s’enfronten a la mort o a la presó en avortaments clandestins i insegurs. La legislació és molt restrictiva a països com El Salvador, Nicaràgua o Hondures, i fins i tot un avortament espontani pot portar la dona a la presó.

L’ong “Calala, fondo de mujeres” ha portat a terme una campanya a favor dels drets sexuals i reproductius de les dones a Centramèrica. La seva directora, Maria Palomares, ens diu que “no perquè estiguin prohibits els avortaments deixen de practicar-se. Moltes vegades, de les formes més perilloses i insegures. Són realitats molt dures: embarassos de nenes i adolescents, fruït d’una violació o en què és en perill la vida de la mare”.

“Tejamos juntas” és una campanya d’informació per tal de no haver d’arribar a l’avortament o, en tot cas, perquè les dones tinguin dret a decidir. La imatge de la campanya és un ganxet, instrument que fan servir moltes dones per a avortar. “Que l’avortament sigui legal i segur –diu Maria Palomares—pot estalviar vides humanes”.

Afortunadament, les coses comencen a canviar en alguns països, en benefici dels drets i la vida de les dones.

 

Y no podemos cerrar los ojos a la realidad de muchos países de América Latina, donde las mujeres se enfrentan a la muerte o a la prisión en abortos clandestinos e inseguros. La legislación es muy restrictiva en países como El Salvador, Honduras o Nicaragua, e incluso un aborto espontáneo puede llevar a la mujer a prisión.

 La ong “Calala, fondo de mujeres” ha llevado a cabo una campaña a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Centroamèrica. Su directora, Maria Palomares, nos dice que “no porque estén prohibidos los abortos dejan de practicarse. Muchas veces, de las formas más peligrosas e inseguras. Son realidades muy duras: embarazos de niñas y adolescentes, fruto de una violación o en que está en peligro la vida de la madre”.

“Tejamos juntas” es una campaña de información para no tener que llegar al aborto o, en todo caso, para que las mujeres tengan derecho a decidir. La imagen de la campaña es una aguja de ganchillo,  un instrumento que usan muchas mujeres para abortar. “Que el aborto sea legal y seguro –dice Maria Palomares— puede ahorrar vidas humanas”.

Afortunadamente, las cosas empiezan a cambiar en algunos países, en beneficio de los derechos y la vida de las mujeres. 

 

Barbarie_sialosderechos_noalcrochet

Les dones privades de llibertat són les protagonistes de l’últim informe anual del Síndic de Greuges sobre el Mecanisme de Prevenció de la Tortura. L’informe alerta de la vulnerabilitat de les dones internes a la presó, sobre tot quan tenen càrregues familiars, i reclama que s’incorpori la perspectiva de gènere i d’igualtat també als centres penitenciaris. Les dones són minoria entre la població reclusa a Catalunya i no hi ha programes específics dirigits a elles, que atenguin les seves necessitats.

En positiu, l’Adjunt general al Síndic de Greuges, Jaume Saura, ens diu que han constatat que tant els Departaments de Justícia com de Salut han atès les recomanacions de la institució per tal d’aplicar l’anomenat “Protocol d’Istanbul”, una eina internacional per comunicar les tortures i maltractaments a detinguts. Ja hi ha hagut formació al personal de l’àmbit penitenciari i aviat es farà amb els professionals de la Sanitat. Però Saura lamenta que encara no hi ha hagut la mateixa resposta per part d’Interior.

L’Adjunt al Síndic refereix alguns testimonis de detinguts que han estat objecte d’alguna actuació desproporcionada, de caràcter puntual. Jaume Saura destaca, això sí, la necessitat de restringir el règim d’aïllament a les presons perquè, a la llarga, --diu-- genera dificultats per a la reinserció social dels interns. També són excessives -entèn-  algunes mesures disciplinàries als centres d’internament infantil i juvenil.

 

Las mujeres privadas de libertad son las protagonistas del último informe anual del Síndic de Greuges sobre el Mecanismo de Prevención de la Tortura. El informe alerta de la vulnerabilidad de las mujeres internas en prisión, sobre todo cuando tienen cargas familiares, y reclama que se incorpore la perspectiva de género y de igualdad también en los centros penitenciarios. Las mujeres son minoría entre la población reclusa en Catalunya y no hay programas específicos dirigidos a ellas, que atiendan sus necesidades.

En positivo, el Adjunto general al Síndic, Jaume Saura, nos dice que han constatado que tanto los Departamentos de Justicia como de Salud han atendido las recomendaciones de la institución para aplicar el denominado “Protocolo de Estambul”, una herramienta internacional para comunicar las torturas y maltratos a detenidos. Ya se ha realizado formación al personal  penitenciario y pronto se hará con los profesionales de la Sanidad. Pero Saura lamenta que todavía no ha habido la misma respuesta por parte de Interior.

El Adjunt al Síndic refiere algunos testimonios de detenidos que han sido objeto de alguna actuación desproporcionada, de carácter puntual. Jaume Saura destaca, eso sí, la necesidad de restringir el régimen de aislamiento en las prisiones porque, a la larga, --dice-- genera dificultades para la reinserción social de los internos. También son excesivas -entiende- algunas medidas disciplinarias en los centros de internamiento infantil y juvenil.

  IMG_20161125_113128[2]

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-lluites-compartides/3840223/

 

Olga Rodríguez   19.ene.2017 14:24    

Volem acollir

    viernes 30.dic.2016    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

Al llarg de la Història, la Humanitat ha migrat, tot buscant millors indrets on desenvolupar-se i criar els seus fills. Ha estat una acció col.lectiva i també individual, com la que ara mateix emprenen milers de persones, que fugen d’una guerra o d’una situació de misèria i busquen lloc, busquen refugi.

Tot just acaben d’arribar a Espanya 198 persones en aquestes circumstàncies. Venen dels camps de refugiats de Grècia. Són la majoria sirians i gairebé la meitat són nens. La major part, 51, han vingut a Catalunya i gairebé tots s’han instal.lat a Berga, atesos per la Creu Roja. És el contingent més gran que arriba a Espanya i amb ells són uns 900 els refugiats acollits. Una xifra que queda molt lluny encara dels 17 mil a què es va comprometre l'Estat espanyol.

Davant això, són molts els que criden #VolemAcollir. Aquest és el lema de la campanya “Casa nostra, casa vostra”, impulsada des de la societat civil per reivindicar l’acollida de refugiats. Recorden que Catalunya ha estat sempre terra d’acollida i vol continuar sent-ho.

Volemacollir

A lo largo de la Historia, la Humanidad ha migrado, buscando mejores lugares donde desarrollarse y criar a sus hijos. Ha sido una acción colectiva y también individual, como la que ahora mismo emprenden miles de personas, que huyen de una guerra o de una situación de miseria y buscan un lugar, buscan refugio.

Acaban de llegar a España 198 personas en estas circunstancias. Vienen de los campos de refugiados de Grecia. Son la mayoría sirios y casi la mitad son niños. La mayor parte, 51, han venido a Catalunya y casi todos se han instalado en Berga, atendidos por la Cruz Roja. Es el contingente más grande que llega a España y con ellos son unos 900 los refugiados acogidos. Una cifra que queda muy lejos todavía de los 17 mil a los que se comprometió el Estado español.

Ante esto, son muchos los que gritan #VolemAcollir. Éste es el lema de la campaña “Casa nostra, casa vostra”, impulsada desde la sociedad civil para reivindicar la acogida de refugiados. Recuerdan que Catalunya ha sido siempre tierra de acogida y quiere continuar siéndolo.

Blog foto

“Casa nostra, casa vostra” l’han posat en marxa un grup de persones vinculades al món de la Cultura i la Comunicació, que tenen en comú haver vist en primera persona la situació als camps de refugiats, i no han volgut quedar-se plegades de braços. Ens ho explica el seu coordinador, Rubén Wagensberg: “Per molt que s’apliquin mesures per frenar la immigració, aquestes persones continuaran intentant arribar, perquè els seus motius són molt més forts que els murs que es troben pel camí”.

Davant la inoperància dels governs europeus i l’”Europa fortalesa” que blinda les seves fronteres, els impulsors i els signants del manifest #VolemAcollir demanen “vies segures i legals” i fan una crida a les institucions catalanes perquè, malgrat que les competències d’asíl són estatals, pressionin per tal de fer efectiva l’acollida. Volen ser una mena de “gota malaya” i conscienciar també la ciutadania de la situació de les persones migrades que reclamen refugi.

La campanya “Casa nostra, casa vostra” té programades activitats de divulgació per tot el territori i també a les escoles. Culminarà amb una “Nit de benvinguda”, l’11 de febrer, un concert al Palau Sant Jordi, i una manifestació a Barcelona una semana després, el 18 de febrer. Més de 30 mil persones a títol individual, a banda d’organitzacions socials i entitats en defensa dels drets dels refugiats, han signat ja el manifest #VolemAcollir. Entre els que hi col.laboren, el cantant Joan Dausà, que ha creat aquesta cançó, “Com plora el mar”:

https://youtu.be/gY4xXBuaM1w

Refugiados mar

La campaña “Casa nostra, casa vostra” la han puesto en marcha un grupo de personas vinculadas con el mundo de la Cultura y la Comunicación, que tienen en común haber visto en primera persona la situación en los campos de refugiados, y no han querido quedarse de brazos cruzados. Nos lo explica su coordinador, Rubén Wagensberg: “Por mucho que se apliquen medidas para frenar la inmigración, estas personas continuarán intentando llegar, porque sus motivos son mucho más fuertes que los muros que se encuentran por el camino”.

Ante la inoperancia de los gobiernos europeos y la ”Europa fortaleza” que blinda sus fronteras, los impulsores y los firmantes del manifiesto #VolemAcollir (Queremos acoger) piden “vías seguras y legales” y hacen un llamamiento a las instituciones catalanas para que, a pesar de que las competencias de asilo son estatales, presionen para hacer efectiva la acogida. Quieren ser una especie de “gota malaya” y concienciar también a la ciudadanía de la situación de las personas migradas que reclaman refugio.

La campaña tiene programadas actividades de divulgación por todo el territorio catalán y también en las escuelas. Culminará con una “Noche de bienvenida”, el 11 de febrero, un concierto en el Palau Sant Jordi, y una manifestación en Barcelona una semana después, el 18 de febrero. Más de 30 mil personas a título individual, además de organizaciones sociales y entidades en defensa de los derechos de los refugiados, han firmado ya el manifiesto #VolemAcollir. Entre los que colaboran, el cantante Joan Dausà, que ha creado esta canción, “Com plora el mar” ("Cómo llora el mar"):

https://youtu.be/gY4xXBuaM1w

Rescate refugiados

El mar plora la mort de més de 5 mil persones, enguany, a la Mediterrània. El “Mare Nostrum” convertit en un “mare mortum”, en una enorme fossa comuna. Ho denuncia també a “Món Possible” Miguel Pajares, el president de la CCAR, la Comissió Catalana d’Ajut al Refugiat. Pajares acaba de plasmar en una novel.la, “Aguas de venganza”, una obra de ficció, el que és l'estricta realitat: el drama dels que es llencen al mar fugint de l'horror, però el que es troben molts cops és més horror: la mort en l'intent o la persecució policial si ho aconsegueixen, amb el retorn conseqüent. O totes dues coses alhora...

Tant de bo, la novel.la fós del tot inventada, però tristement hi ha molt de realitat, perquè Miguel Pajares es basa en fets reals quan escriu les seves novel.les de denúncia. A “Aguas de venganza”, descriu el que passa a la “frontera sud”, el pas des del Marroc fins a Espanya. La novel.la relata el calvari que han de passar aquests refugiats per arribar a Europa, com triguen anys en aconseguir l’objectiu, els que l’assoleixen, com són capturats a la frontera i retornats, com moren…

A la novel.la, supervivents denuncien el “tracte cruel, inhumà i degradant” d’alguns membres de les forces de seguretat”. Per sort, no tothom és igual: també hi ha agents que fan be la seva feina, que atenen els immigrants i refugiats amb humanitat, i que els faciliten que puguin presentar la sol.licitut d’asíl.

Pajares lamenta la impunitat dels primers. Un dels seus personatges afirma a la novel.la: “frente a los inmigrantes, la saña policial queda desdibujada a ojos de la sociedad”, com si el dret a la vida de l’immigrant i el refugiat fós menor: “no les aplicamos los estándares de derechos humanos”.
Y eso nos permite justificar la crueldad con la que tratamos a estas personas, o al menos nos ayuda a mirar hacia otro lado” –sentencia un altre dels personatges d’”Aguas de venganza”.

Pajares retallat

El mar llora la muerte de más de 5 mil personas, este año, en el Mediterráneo. El “Mare Nostrum” convertido en un “mare mortum”, en una enorme fosa común. Lo denuncia también en “Món Possible” Miguel Pajares, presidente de la CCAR, la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado. Pajares acaba de plasmar en una novela, “Aguas de venganza”, una obra de ficción, lo que es la estricta realidad: el drama de los que se lanzan al mar huyendo del horror, pero lo que encuentran muchas veces es más horror: la muerte en el intento o la persecución policial si lo consiguen, con el retorno consecuente. O ambas cosas a la vez... 

Ojalá la novela fuera completamente inventada, pero hay mucho de realidad, porque Miguel Pajares se basa en hechos reales cuando escribe sus novelas de denuncia. En “Aguas de venganza”, describe lo que pasa en la “frontera sur”, el paso desde Marruecos hasta España. La novela relata el calvario que tienen que pasar estos refugiados para llegar a Europa, cómo tardan años en conseguir el objetivo, los que lo logran, cómo son capturados en la frontera y devueltos, cómo mueren…

En la novela, supervivientes denuncian el “trato cruel, inhumano y degradando” de algunos miembros de las fuerzas de seguridad”. Por suerte, no todo el mundo es igual: también hay agentes que hacen bien su trabajo, que atienden a los inmigrantes y refugiados con humanidad, y que les facilitan que puedan presentar la solicitutdde asilo.

Pajares lamenta la impunidad de los primeros. Uno de sus personajes afirma en la novela: “frente a los inmigrantes, la saña policial queda desdibujada a ojos de la sociedad”, como si el derecho a la vida del inmigrante y el refugiado fuese menor: “no las aplicamos los estándares de derechos humanos”.
Y eso nos permite justificar la crueldad con la que tratamos a estas personas, o al menos nos ayuda a mirar hacia otro lado” –sentencia otro de los personajes de ”Aguas de venganza”.

Aguas de venganza

 

Solidaritat per Nadal


En aquestes dates, es disparen les iniciatives solidàries i sembla que tots estem més disposats a col.laborar-hi. Les tradicionals campanyes de recollida de joguines per a la infància vulnerable, com la de la Creu Roja, o el bolígraf solidari de RNE, de la campanya “Un juguete, una ilusión”, les botigues de Comerç Just amb propostes de regals, com les d’Oxfam Intermón i moltes altres ong’s, com Sonrisas de Bombay i els seus packs de somriures… són només algunes de les propostes nadalenques. De ben segur que en sabreu trobar la vostra. Bones Festes i Bon Any!


En estas fechas, se disparan las iniciativas solidarias y parece que todos estamos más dispuestos a colaborar. Las tradicionales campañas de recogida de juguetes para la infancia vulnerable, como la de la Cruz Roja, o el bolígrafo solidario de RNE, de la campaña “Un juguete, una ilusión”, las tiendas de
Comercio Justo con propuestas de regalos, como las de Oxfam Intermón y otras muchas ong’s, como Sonrisas de Bombay y sus packs de sonrisas… son sólo algunas de las propuestas navideñas. Seguro que sabréis encontrar la vuestra. ¡Felices Fiestas y Feliz Año!


Ultima foto iniciativa solidaria

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-volemacollir/3832374/

 

Olga Rodríguez   30.dic.2016 18:35    

Món Possible

Bio Món Possible

A 'Món possible' volem escoltar els que no tenen veu i els que treballen perquè la recuperin. Donem veu a col.lectius que pateixen les embestides cruels de la crisi, la pobresa i les injustícies. I coneixem la tasca d'organitzacions a favor de la justícia social, la solidaritat i un món millor. Perquè estem convençuts que 'un altre món és possible'.
Ver perfil »

Síguenos en...

Últimos comentarios