Aniversari en crisi

    martes 28.mar.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

El 25 de març del 1957, fa 60 anys, es firmava el Tractat de Roma, pel qual s'establia el Mercat Comú Europeu, embrió de la Unió Europea actual. 30 anys després, Espanya pujava en aquesta nau. I 60 anys després, un altre cop a Roma, els socis europeus han commemorat aquest aniversari, tot debatent quina Europa tenim i, sobre tot, quina Europa volem.

Una Europa unida, lliure de fronteres, que promogui els valors de pau, llibertat, democràcia, seguretat i prosperitat amb què va nèixer. Això és el que ha demanat a Roma la Marxa per Europa. Una convocatòria dels federalistes europeus, per rellançar el projecte comú, en un moment de fort euroescepticisme i, fins i tot, eurofòbia en alguns sectors, que també deixen sentir la seva veu.

Cap a on va Europa? Què significarà la sortida inèdita d'un dels seus membres, el Regne Unit? Quins són els reptes principals de la Unió? Té futur la Unió Europea? Interrogants que mirem de respondre amb l'ajuda de Ferran Tarradellas, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona.

El 25 de marzo de 1957, hace 60 años, se firmaba el Tratado de Roma, por el que se establecía el Mercado Común Europeo, embrión de la Unión Europea actual. 30 años después, España subía a esta nave. Y 60 años después, otra vez en Roma, los socios europeos han conmemorado este aniversario, debatiendo qué Europa tenemos y, sobre todo, qué Europa queremos. 
Una Europa unida, libre de fronteras, que promueva los valores de paz, libertad, democracia, seguridad y prosperidad con los que nació. Esto es lo que ha pedido en Roma la Marcha por Europa. Una convocatoria de los federalistas europeos, para relanzar el proyecto común, en un momento de fuerte euroescepticismo e, incluso, eurofobia en algunos sectores, que también hacen oir su voz.
¿Hacia donde va Europa? ¿Qué significará la salida inédita de uno de sus miembros, el Reino Unido? ¿Cuáles son los retos principales de la Unión? ¿Tiene futuro la Unión Europea? Interrogantes que intentamos responder con la ayuda de Ferran Tarradellas, director de la Representación de la Comisión Europea en Barcelona.

Ue foto

Tarradellas destaca que aquests 60 anys han estat el període més llarg de pau, estabilitat i desenvolupament econòmic, i que la crisi actual de la UE pot ser una oportunitat de rellançament: “De fet, Europa ha avançat sempre a cop de crisi. El que no s’havia produït mai abans és que hi hagués tantes crisis juntes en el mateix moment: hem tingut una crisi econòmica molt forta, hem tingut l’arribada massiva de gent que busca refugis, un Estat membre que ha decidit sortir de la Unió Europea, tenim períodes electorals molt convulsos, amb missatges que feia molt de temps que no sentíem a Europa...

Però, en paral.lel, veiem altres coses bones: és cert, hem patit la crisi, però el fet que l’haguem patit junts ens ha permès aguantar el cop molt millor i ara estem tornant a crèixer. Sí que és cert que hi ha molta gent que encara no nota aquest creixement econòmic, però cada cop més arriba a la gent. S’està creant ocupació. I hem vist el resultat de les eleccions a Holanda, i tot i que hi havia aquesta por que hi arribessin forces euroescèptiques, no ha estat així. Veurem ara què passa a França . I també estem veient que hi ha moviments populars, que estan sortint de la societat civil, per defensar la idea d’Europa. Que creuen que, tot i que és millorable, el que ens ha aportat és molt important i ho hem de preservar”.

 

Tarradellas destaca que estos 60 años han sido el periodo más largo de paz, estabilidad y desarrollo económico, y que la crisis actual de la UE puede ser una oportunidad de relanzamiento: “De hecho, Europa ha avanzado siempre a golpe de crisis. Lo que no se había producido nunca antes es que hubiera tantas crisis juntas en el mismo momento: hemos tenido una crisis económica muy fuerte, hemos tenido la llegada masiva de gente que busca refugios, un Estado miembro que ha decidido salir de la Unión Europea, tenemos periodos electorales muy convulsos, con mensajes que hacía mucho tiempo que no oíamos en Europa... 
Pero, en paralelo, vemos otras cosas buenas: es cierto, hemos sufrido la crisis, pero el hecho de que la hayamos sufrido juntos nos ha permitido aguantar el golpe mucho mejor y ahora estamos volviendo a crecer. Sí que es cierto que hay mucha gente que aún no nota este crecimiento económico, pero cada vez más llega a la gente. Se está creando empleo. Y hemos visto el resultado de las elecciones en Holanda, y a pesar de que había ese miedo a que llegaran fuerzas euroescépticas, no ha sido así. Veremos ahora qué pasa en Francia . Y también estamos viendo que hay movimientos populares, que están saliendo de la sociedad civil, para defender la idea de Europa. Que creen que, a pesar de que es mejorable, lo que nos ha aportado es muy importante y lo tenemos que preservar”.

 

Realment, no podem dir que la Unió Europea estigui passant pel seu millor moment. A banda del debat intern, s’enfronta a diversos reptes, com el de la seguretat –el terrorisme ens ha tornar a colpejar recentment-- i la crisi dels refugiats, una de les assignatures pendents més urgent. “Els intents de la Comissió Europea per coordinar l’acollida de refugiats no ha despertat l’entusiasme que ens hagués agradat –diu el representat de la Comissió Europea a Barcelona--. Però la solidaritat no es pot imposar. Nosaltres preferim convèncer que obligar a ser solidaris. Podrem obligar quan es compleixin els períodes a que es van comprometre els estats membres. Mentrestant, intentem sacsejar les seves conciències i poc a poc està canviant l’actitut dels estats membres i de la població. Al drama dels refugiats, s’ha de donar una resposta europea, perquè Europa mateix va patir ser refugiats. Ara a nosaltres ens toca acollir. Si estem units, si fem les coses plegats, serem més capaços de fer front en aquesta crisi. Jo crec que podem acollir més refugiats i, un cop s’acabi la guerra a Síria, ajudar a la reconstrucció del país”.

Ferran Tarradelles justifica l’acord de la Unió Europea amb Turquia perquè, al seu entendre, ha tingut efectes positius: “ha baixat el nombre de morts a l’Egeu i ha permès crear una alternativa a la ruta dels traficants de persones. Per cada un dels que hem retornat a Turquia, n’hem recol.locat dos a Europa procedents dels camps de refugiats. I l’altra cosa que fa el tractat amb Turquia és canalitzar l’ajut humanitari europeu als camps on hi ha més refugiats, uns diners que no els estem donant al Govern turc, sinó a les ong’s que treballen amb els refugiats. Hem de fer més i qui està ho està liderant és la CE”.

 

Realmente, no podemos decir que la Unión Europea esté pasando por su mejor momento. Además del debate interno, se enfrenta a varios retos, como el de la seguridad –el terrorismo nos ha volver a golpear recientemente-- y la crisis de los refugiados, una de las asignaturas pendientes más urgente. “Los intentos de la Comisión Europea para coordinar la acogida de refugiados no ha despertado el entusiasmo que nos hubiera gustado –dice el representado de la Comisión Europea en Barcelona--. Pero la solidaridad no se puede imponer. Nosotros preferimos convencer antes que obligar a ser solidarios. Podremos obligar cuando se cumplan los periodos a que se comprometieron los estados miembros. Mientras tanto, intentamos sacudir sus conciències y poco a poco está cambiando el actitud de los estados miembros y de la población. Al drama de los refugiados, se tiene que dar una respuesta europea, porque Europa mismo sufrió ser refugiados. Ahora a nosotros nos toca acoger. Si estamos unidos, si hacemos las cosas juntos, seremos más capaces de hacer frente a esta crisis. Yo creo que podemos acoger a más refugiados y, una vez se acabe la guerra en Siria, ayudar a la reconstrucción del país”. 

Ferran Tarradelles justifica el acuerdo de la Unión Europea con Turquía porque, a su entender, ha tenido efectos positivos: “ha bajado el número de muertos en el Egeo y ha permitido crear una alternativa a la ruta de los traficantes de personas. Por cada uno de los que hemos devuelto a Turquía, hemos recolocado dos en Europa procedentes de los campos de refugiados. Y la otra cosa que hace el tratado con Turquía es canalizar la ayuda humanitaria europea a los campos donde hay más refugiados, un dinero que no le estamos dando al Gobierno turco, sino a las ong’s que trabajan con los refugiados. Tenemos que hacer más y quien está lo está liderando es la CE”. 

FERRAN TARRADELLAS (UE)

L’error de la Unió Europea ha estat no haver sabut convertir-se en un actor polític, tenir una veu única, comuna, prou forta a l’escena internacional. Ferran Tarradellas ho reconeix: “és un dels grans desafiaments a partir d’ara: fer una política de seguretat i exterior comuna molt més potent. Estem en el Quartet que està intentant solucionar la crisi de Síria, però nosaltres anem amb els sacs de diners (diem “si s’arriba a la pau, ajudarem a la reconstrucció”), mentre que els altres arriben amb tancs, míssils… A mí m’agrada més la política europea, sempre és millor. Ens diuen que som un “soft power”. Però amb això no n’hi ha prou. Hauríem de parlar amb una sola veu i hauríem de tenir una política de defensa comuna que ens estalviés les despeses absurdes de tenir 28 exèrcits, quan coordinats ens podríem estalviar un munt de diners i ser molt més eficaços”.


El error de la Unión Europea ha sido no haber sabido convertirse en un actor político, tener una voz única, común, suficientemente fuerte en la escena internacional. Ferran Tarradellas lo reconoce: “es uno de los grandes desafíos a partir de ahora: hacer una política de seguridad y exterior común mucho más potente. Estamos en el Cuarteto que está intentando solucionar la crisis de Siria, pero nosotros vamos con los sacos de dinero (decimos “si se llega a la paz, ayudaremos a la reconstrucción”), mientras que los otros llegan con tanques, misiles… A mí me gusta más la política europea, siempre es mejor. Nos dicen que somos un “soft power”. Pero con esto no hay suficiente. Tendríamos que hablar con una sola voz y tendríamos que tener una política de defensa común que nos ahorrara los gastos absurdos de tener 28 ejércitos, cuando coordinados nos podríamos ahorrar un montón de dinero y ser mucho más eficaces”.

 

El Llibre Blanc de la Unió, que va presentar recentment el president de la Comissió, Jean Claude Juncker, contempla 5 escenaris possibles, que van des de quedar-se com estem, ser només un mercat comú econòmic, o constituir “els estats units europeus”. Entre mig, altres opcions, com una Unió a diverses velocitats.

Pel que fa al Brexit, la sortida del Regne Unit de la Unió, Tarradellas diu que “és un drama, ens fa molta pena; que un membre de la família se’n vagi sempre és una tragèdia. I, a més, ara vindran unes negociacions que seran complicades i doloroses. Jo, personalment, crec que quedar-nos a la Unió Europea és molt millor que sortir de la UE, d’això no en tinc absolutament cap dubte, però respecto la voluntat dels ciutadans del Regne Unit”.

I com afecta el Brexit a Catalunya? Aplana el camí o posa més obstacles a una hipotètica república independent catalana, per continuar dins d’Europa?
El director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona només contempla “una Catalunya a dins de la UE, amb tots els seus drets i avantatges. Què passarà a Catalunya en el futur és un tema sobre el que la Comissió Europea no té competències. Estem seguint el tema molt d’aprop, però hem de mantenir-nos callats, per respecte”.

 

El Libro Blanco de la Unión, que presentó recientemente el presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, contempla 5 escenarios posibles, que van desde quedarse como estamos, ser sólo un mercado común económico, o constituir “los estados unidos europeos”. En medio, otras opciones, como una Unión a varias velocidades.
En cuanto al Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión, Tarradellas dice que “es un drama, nos da mucha pena; que un miembro de la familia se vaya siempre es una tragedia. Y, además, ahora vendrán unas negociaciones que serán complicadas y dolorosas. Yo, personalmente, creo que quedarnos en la Unión Europea es mucho mejor que salir de la UE, de esto no tengo absolutamente ninguna duda, pero respeto la voluntad de los ciudadanos del Reino Unido”.

Y ¿cómo afecta el Brexit a Catalunya? ¿Allana el camino o pone más obstáculos a una hipotética república independiente catalana, para continuar dentro de Europa?  El director de la Representación de la Comisión Europea en Barcelona sólo contempla “una Cataluña adentro de la UE, con todos sus derechos y ventajas. Qué pasará en Catalunya en el futuro es un tema sobre el que la Comisión Europea no tiene competencias. Estamos siguiendo el tema mucho de cerca, pero tenemos que mantenernos callados, por respeto”.

 

TARRADELLAS I JO

Polítiques d’Infància:

La infància és el col.lectiu més vulnerable, el que més ha patit la crisi econòmica i les seves conseqüències. Segons l’Adjunta al Síndic de Greuges per a la defensa dels drets dels nens i els adolecents, Mª Jesús Larios, “les polítiques públiques no han estat capaces ni d’evitar que s’incrementés la pobresa infantil ni d’adoptar mesures per combatre-la, fins i tot la que ja era estructural abans de la crisi. Ens adonem que, malgrat que en el debat públic apareix la Infància com un col.lectiu preferent, on les Administracions diuen que és necessari invertir, a l’hora de la veritat no sempre es així. Al nostre país, l’infant no se sitúa al centre de les polítiques”.
La responsable d’Infància del Síndic de Greuges es lamenta de la falta, a la pràctica, de polítiques transversals, que incloguin tots els aspectes relacionats amb els nens i els adolescents. També de la manca de polítiques de prevenció: “La prevenció és clau; hauríem d’evitar haver d’arribar a la intervenció, a la protecció. En aquests anys de crisi, hem vist com les administracions públiques  no han invertit prou en aquestes polítiques preventives perquè, aparentment, era el menys immediat. Però, de cara al futur, tenen un efecte molt important”.
Per primera vegada, el Síndic de Greuges  ha presentat davant del Comitè de Drets dels Infants de l’ONU un informe sobre el compliment de la Convenció de l’Infant a Catalunya. És la primera vegada que ho fa un Defensor autonòmic.


La infancia es el colectivo más vulnerable, el que más ha sufrido la crisis económica y sus consecuencias. Según la Adjunta al Síndi de Greuges para la defensa de los derechos de los niños y los adolecentes, Mª Jesús Larios, “las políticas públicas no han sido capaces ni de evitar que se incrementara la pobreza infantil ni de adoptar medidas para combatirla, incluso la que ya era estructural antes de la crisis. Nos damos cuenta de que, a pesar de que en el debate público aparece la Infancia como un colectivo preferente, en el que las Administraciones dicen que es necesario invertir, a la hora de la verdad no siempre se así. En nuestro país, el niño no se sitúa en el centro de las políticas”.
La responsable de Infancia del Síndic de Greuges se lamenta de la falta, en la práctica, de políticas transversales, que incluyan todos los aspectos relacionados con los niños y los adolescentes. También de la carencia de políticas de prevención: “La prevención es clave; tendríamos que evitar tener que llegar a la intervención, a la protección. En estos años de crisis, hemos visto cómo las administraciones públicas no han invertido suficiente en estas políticas preventivas porque, aparentemente, era lo menos inmediato. Pero, de cara al futuro, tienen un efecto muy importante”. 
Por primera vez, el Síndic de Greuges ha presentado ante el Comité de Derechos de los Niños de la ONU un informe sobre el cumplimiento de la Convención del Niño en Catalunya. Es la primera vez que lo hace un Defensor autonómico.

Mª Jesús LARIOS

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-ue-units-diversitat/3955691/

 

 

Olga Rodríguez   28.mar.2017 14:44    

6 anys de guerra a Síria: "Que pugui entrar l'ajuda i pugui sortir la gent"

    martes 21.mar.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

Hem entrat en el setè any de guerra a Síria. Un conflicte al qual no veiem un final pròxim, i que deixa ja un balanç d'almenys 321 MIL morts i 12 MILIONS de refugiats i desplaçats interns, segons l'Observatori sirià de Drets Humans. Altres fonts eleven encara més les xifres, parlen de prop de MIG MILIÓ de víctimes mortals.
Els que no han pogut sortir de Síria es troben en una situació dramàtica, s'enfronten cada dia a l'horror de la guerra i a tota mena de carències i malalties. Mentrestant, la tasca de les organitzacions humanitàries no és fàcil, l'ajut costa que hi arribi.

Aitor Zabalgogeazkoa, de Metges sense Fronteres, ens explica que "la meitat de la població està desplaçada o refugiada. Això provoca una situació familiar i comunitària completament desestructurada. La gent no té feina formal, ha gastat tots els estalvis, i hi ha moltíssims focus de violència. L'estructura civil ha quedat destruida, inclosa la sanitària; això fa que qualsevol problema mèdic sigui mortal. Moltíssims nens estan en risc de malalties infeccioses, perquè no estan vacunats. Han tornat a aparèixer malalties que ja estaven erradicades, com el xarampió o la pòlio. Pel que fa a l'alimentació, viuen de pa i te. A banda dels traumes psicològics, perquè els nens no han conegut una altra cosa que la guerra. Tot això tindrà repercusions en el seu creixement. I el nivell d'escolarització és baixíssim. Hi ha tota una generació deixada de la mà de Déu. Reclutats per combatre o convertits en terroristes suicides per Estat Islàmic. Explotats laboral i sexualment, o sotmesos a matrimonis forçats".

Zabalgogeazkoa va ser el cap de la Missió de Metges sense Fronteres a Síria; ara és el representant a Turquia. L'organització humanitària no té autorització del règim sirià per treballar als territoris sota el seu control, i ells no volen traballar a la zona controlada per Estat Islàmic, per la falta de seguretat. Així les coses, només poden tenir equips a les zones controlades per l'oposició. "És una situació incòmoda i difícil; ho hem de fer tot des de fora. Les fronteres estan molt limitades, també el pas de personal humanitari. Els subministraments arriben, però la falta de seguretat limita la nostra capacitat".

El que vol Metges sense Fronteres és "que pugui entrar l’ajuda y que pugui sortir la gent". Que hi arribi l'assistència humanitària y mèdica i que es respecti el dret civil humanitari i els hospitals no siguin atacats. "La falta de respecte al Dret Internacional humanitari i a l'acció mèdica ha estat una constant des del primer minut de la guerra a  Síria. Només a la nostra zona, hi ha hagut al menys 31 atacs a 19 centres de salut i hospitales de MsF. Això ens ha obligat a canviar la nostra manera de treballar. Els sanitaris estan fent el que poden amb el que tenen. La meitat del cos mèdic és fóra del país i els que queden estan esgotats i sense mitjans, després de sis anys de guerra".

Metges sense Fronteres

Hemos entrado en el séptimo año de guerra en Siria. Un conflicto al que no vemos un final próximo, y que deja ya un balance de al menos 321 MIL muertos y 12 MILLONES de refugiados y desplazados internos, según el Observatorio sirio de Derechos Humanos. Otras fuentes elevan todavía más las cifras, hablan de cerca de MEDIO MILLÓN de víctimas mortales.
Los que no han podido salir de Siria se encuentran en una situación dramática, se enfrentan cada día al horror de la guerra y a todo tipo de carencias y enfermedades. Mientras tanto, la tarea de las organizaciones humanitarias no es fácil, la ayuda cuesta que llegue.

Aitor Zabalgogeazkoa, de Médicos sin Fronteras, nos explica que "la mitad de la población está desplazada o refugiada. Esto provoca una situación familiar y comunitaria completamente desestructurada. La gente no tiene trabajo formal, ha gastado todos los ahorros, y hay muchísimos focos de violencia. La estructura civil ha quedado destruida, incluida la sanitaria; esto hace que cualquier problema médico sea mortal. Muchísimos niños están en riesgo de enfermedades infecciosas, porque no están vacunados. Han vuelto a aparecer enfermedades que ya estaban erradicades, como el sarampión o la polio. En cuanto a la alimentación, viven de pan y té. Además de los traumas psicológicos, porque los niños no han conocido otra cosa que la guerra. Todo esto tendrá repercusions en su crecimiento. Y el nivel de escolarización es bajísimo. Hay toda una generación dejada de la mano de Dios. Reclutados para combatir o convertidos en terroristas suicidas por Estado Islámico. Explotados laboral y sexualmente, o sometidos a matrimonios forzados. ". 

Zabalgogeazkoa fue el jefe de la Misión de Médicos sin Fronteras en Siria; ahora es el representante en Turquía. La organización humanitaria no tiene autorización del régimen sirio para trabajar en los territorios bajo su control, y ellos no quieren traballar en la zona controlada por Estado Islámico, por la falta de seguridad. Así las cosas, sólo pueden tener equipos en las zonas controladas por la oposición. "Es una situación incómoda y difícil; lo tenemos que hacer todo desde fuera. Las fronteras están muy limitadas, también el paso de personal humanitario. Los suministros llegan, pero la falta de seguridad limita nuestra capacidad".

Lo que quiere Médicos sin Fronteras es "que pueda entrar la ayuda y que pueda salir la gente". Que llegue la asistencia humanitaria y médica y que se respete el derecho civil humanitario y los hospitales no sean atacados. "La falta de respeto al Derecho Internacional humanitario y a la acción médica ha sido una constante desde el primer minuto de la guerra en Siria. Sólo en nuestra zona, ha habido al menos 31 ataques a 19 centros de salud y hospitales de MsF. Esto nos ha obligado a cambiar nuestra manera de trabajar. Los sanitarios están haciendo lo que pueden con lo que tienen. La mitad del cuerpo médico está fuera del país y los que quedan están agotados y sin medios, después de seis años de guerra".

MsF

El 15 de març del 2011, començaven les primeres protestes contra el règim de Bachar El Asad. La "primavera àrab" siriana era ràpidament reprimida. Els joves i adults activistes, que van formar part de la revolució, o han mort o estan desapareguts, empresonats, però les famílies no en tenen cap notícia.És el cas del Hicham. Ell viu a Barcelona i l'ha explicat a la Rosa Cervantes que fa més de cinc anys que no sap res del seu germà ni d'un nebot:"La majoria de les famílies sirianes tenen algun membre detingut. Al meu germà el van detenir fa 5 anys i no sabem absolutament res d'ell, ni tan sols a quina presó hi és. El meu nebot, sabem que està en una presó de Damasc; la meva germana va poder veure'l fa un any i mig, durant 5 minuts i envoltada d'agents del règim, després de pagar moltíssims diners. Era activista, estudiava Periodisme i contactava amb els mitjans de comunicació estrangers. Des que van començar les manifestacions, tota la gent jove deia que preferia morir abans que ser detingut. Ser detingut a les presons del règim és morir a poc a poc; a part de la tortura, la majoria dels que han mort a les presons és per falta de menjar o de medicines quan es posen malalts. Estan en els ossos. Això és morir lentament. Algun dia se sabrà la veritat del que ha passat a Síria".

El nombre d'opositors detinguts pel règim sirià és incalculable. És l'horror causat per Bachar El Assad, al qual se suma el dels grups armats, com Estat Islàmic. Per això es parla de Síria com d'una autèntica cambra de tortura.

 El 15 de marzo de 2011, empezaban las primeras protestas contra el régimen de Bachar El Asad. La "primavera árabe" siria era rápidamente reprimida. Los jóvenes y adultos activistas, que formaron parte de la revolución, o han muerto o están desaparecidos, encarcelados, pero las familias no tienen ninguna noticia de ellos.
Es el caso de Hicham. Él vive en Barcelona y le ha explicado a Rosa Cervantes que hace más de cinco años que no sabe nada de su hermano ni de un sobrino: "La mayoría de las familias sirias tienen algún miembro detenido. A mí hermano le detuvieron hace 5 años y no sabemos absolutamente nada de él, ni siquiera en qué cárcel está. Mí sobrino, sabemos que está en una carcel de Damasco; mi hermana pudo verle hace un año y medio, durante 5 minutos y rodeada de agentes del régimen, despúes de pagar muchísimo dinero. Era activista, estudiaba Periodismo y contactaba con los medios de comunicación extranjeros. Desde que empezaron las manifestaciones, toda la gente joven decía que prefería morir antes que ser detenido. Ser detenido en las cárceles del régimen es morir poco a poco; a parte de la tortura, la mayoría de los que han fallecido en las cárceles es por falta de comida o de medicinas cuando se ponen enfermos. Están en los huesos. Eso es morir lentamente. Algún día se sabrá la verdad de lo que ha pasado en Siria". 

El número de opositores detenidos por el régimen sirio es incalculable. Es el horror causado por Bachar El Assad, al que se suma el de los grupos armados, como Estado Islámico. Por eso se habla de Siria cómo de una auténtica cámara de tortura.

Hicham

 

Dia Internacional per a l'Eliminació de la Discriminació Racial:

Lluitar contra la discriminació racial és una tasca que hem de fer cada dia, perquè -- ho vèiem fa ben poc en una campanya de SOS Racisme  --hi ha molts tics, molts comportaments arrelats que disculpen situacions de discriminació per ser diferent: un altre color de pell, una altra cultura, una altra religió..

I si aquesta tasca de conscienciació i denúncia dels prejudicis ha de ser diària, hi ha un dia que es fa imprescindible: el 21 de març és el Dia Internacional per a l'Erradicació de la Discriminació Racial. Un dia per a la reflexió: perquè tenim o permetem actituts racistes?  Anem cap a un món cada cop més xenòfob, més discriminatori amb el que és diferent?  I un altre interrogant: es pot prohibir l'ús del vel? Es pot acomiadar una treballadora per portar-lo?

No són situacions hipotètiques, sinó que passen dia sí, dia també. Ho sap be la KADRA AHMED, una jove estudiant de 22 anys, que va nèixer a Somàlia peró va venir aquí amb tres anys i té la nacionalitat espanyola. La Khadra va patir discriminació racial a l'aeroport de Barcelona: "Quan anava a pujar a un avió, les hostesses ens van aturar, al meu pare i a mi, i ens van demanar el passaport i més documentació. A la resta de la cua de passatgers no els van demanar res, i ja havíem passat tots els controls de seguretat".

Aquesta situació, la identificació per perfil ètnic, és habitual, segons l'Alba Cuevas, directora de SOS Racisme a Catalunya: "que t'aturin pel teu perfil ètnic, perquè sembles estranger, perquè hi ha una criminalització, pel discurs de la por, la islamofòbia. Les dones musulmanes, pel fet de portar vel, el poble gitano, les persones negres...".

L'últim informe de SOS Racisme sobre l'Estat del Racisme a Catalunya parla, un cop més, d'invisibilitat. Les agressions no es denuncien per por, desconfiança o desconeixement. Això fa que quedin impunes. A més, hi ha una normalització del racisme, que és assumit per les persones que el pateixen i per la resta de ciutadans, que ho troben normal. Alba Cuevas denuncia que "hi ha pocs mecanismes per denunciar i per protegir la víctima. Hi ha un gran mur”.      

Li diem “racisme” quan volem dir “classisme”? Segons la responsable de SOS Racisme, “no podem diferenciar-ho. Hi ha tres sistemes de dominació, molt barrejats: racisme, classisme i patriarcat. Tots tres responen a la mateixa lògica de poder i superioritat, que no reconeix a l'altre com una persona amb igualtat de drets, com tu”.

I una dona pateix més el racisme i el classisme que un home? Respon la Khadra: " a part de ser dona, si ets de color és pitjor encara, tens una doble vulnerabilitat". L’Alba Cuevas hi afegeix: “són les multidiscriminacions: dona, negra, pobre, lesbiana… es van afegint situacions que situen les persones en una situació de gran vulnerabilitat”.

Per acabar-ho d’adobar, tenim els delictes d’odi a les xarxes socials, com la recent sentència per un cas de “catalanofòbia”. L’Alba adverteix, però, que “la reforma del Codi Penal despenalitza els insults i les injúries, i això deixa fóra situacions molt greus, que correm el perill d’invisibilitzar”.

  IMG_20170317_171222[1]

 

 Luchar contra la discriminació racial es una labor que tenemos que hacer cada día, porque -- lo veíamos hace muy poco en una campaña de SOS Racismo-- hay muchos tics, muchos comportamientos arraigados que disculpan situaciones de discriminación por ser diferente: otro color de piel, otra cultura, otra religión..
Y si esta tarea de concienciación y denuncia de los prejuicios tiene que ser diaria, hay un día que se hace imprescindible: el 21 de marzo es el Día Internacional para el Erradicació de la Discriminación Racial. Un día para la reflexión: ¿Por qué tenemos o permitimos actitudes racistas?  ¿Vamos hacia un mundo cada vez más xenófobo, más discriminatorio con el que es diferente?  Y otro interrogante: ¿Se puede prohibir el uso del velo?  ¿Se puede despedir ua na trabajadora popr llevarlo? 


No son situaciones hipotéticas, sino que pasan día sí, día también. Lo sabe bien KADRA AHMED, una joven estudiante de 22 años, que nació en Somalia pero vino aquí con tres años y tiene la nacionalidad española. Khadra sufrió discriminación racial en el aeropuerto de Barcelona: "Cuando iba a subir a un avión, las azafatas nos pararon, a mi padre y a mí, y nos pidieron el pasaporte y más documentación. Al resto de la cola de pasajeros no les pidieron nada, y ya habíamos pasado todos los controles de seguridad".

Esta situación, la identificación por perfil étnico, es habitual, según Alba Cuevas, directora de SOS Racismo en Catalunya: "que te paren por tu perfil étnico, porque pareces extranjero, porque hay una criminalización, por el discurso del miedo, la islamofòbia. Las mujeres musulmanas, por el hecho de llevar velo, el pueblo gitano, las personas negras...".

El último informe de SOS Racisme sobre el Estado del Racismo en Catalunya habla, una vez más, de invisibilidad. Las agresiones no se denuncian por miedo, desconfianza o desconocimiento. Esto hace que queden impunes. Además, hay una normalización del racismo, que es asumido por las personas que lo sufren y por el resto de ciudadanos, que lo encuentran normal. Alba Cuevas denuncia que "hay pocos mecanismos para denunciar y para proteger a la víctima. Hay un gran muro”. 


¿Le llamamos “racismo” cuando queremos decir “clasismo”? Según la responsable de SOS Racisme, “no podemos diferenciarlo. Hay tres sistemas de dominación, muy mezclados: racismo, clasismo y patriarcado. Los tres responden a la misma lógica de poder y superioridad, que no reconoce al otro como una persona con igualdad de derechos, como tú”. 


Y ¿una mujer sufre más el racismo y el clasismo que un hombre? Responde Khadra: " aparte de ser mujer, si eres de color es peor todavía, tienes una doble vulnerabilidad".  Alba Cuevas añade: “son las multidiscriminaciones: mujer, negra, pobre, lesbiana… se van añadiendo situaciones que sitúan a las personas en una situación de gran vulnerabilidad”.


Para acabarlo de arreglar, tenemos los delitos de odio en las redes sociales, como la reciente sentencia por un caso de “catalanofobia”. Alba Cuevas advierte, sin embargo, que “la reforma del Código Penal despenaliza los insultos y las injurias, y esto deja fuera situaciones muy graves, que corremos el peligro de invisibilizar”.

 

SOSRacisme

 

"COLOREANDO FUTUROS" és un projecte educatiu a l'Índia, per escolaritzar nens i nenes dels barris marginals de Delhi, la capital del país, que ha posat en marxa l'ong Streets of India. El fundador d'aquesta ong és Pablo Castells, un advocat barceloní que porta 12 anys col.laborant per millorar les condicions de vida dels més desafavorits a l'Índia. Un 20% dels nens no van a escola, sobre tot les nenes.

"Coloreando futuros" és una campanya a través de la pàgina web de l'ong per recaptar fons per al seu programa de reforç escolar. A mesura que els mecenes van aportant les seves col.laboracions, els retrats en blanc i negre dels nois i noies es van acolorint, es va posant color a les vides d'aquests infants, per tal que puguin estudiar, tenir un futur millor. Streets of India mira de fer entendre a les famílies, molt pobres i la majoria analfabetes, la importància de que els seus fills tinguin una educació, per tal que puguin sortir de la pobresa i combatre el perill de ser explotats laboralment o sexualment.


"COLOREANDO FUTUROS" es un proyecto educativo en la India, para escolarizar a niños y niñas de los barrios marginales de Delhi, la capital del país, que ha puesto en marcha la ong Streets of India. El fundador de esta ong es Pablo Castells, un abogado barcelonés que lleva 12 años colaborando para mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos en la India. Un 20% de los niños no van a la escuela, sobre todo las niñas.

"Coloreando futuros" es una campaña a través de la página web de la ong para recaudar fondos para su programa de refuerzo escolar. A medida que los mecenas van aportando sus colaboraciones, los retratos en blanco y negro de los chicos y chicas se van coloreando, se va poniendo color a las vidas de estos niños, para que puedan estudiar, tener un futuro mejor. Streets of India intenta hacer entender a las familias, muy pobres y la mayoría analfabetas, la importancia de que sus hijos tengan una educación, para que puedan salir de la pobreza y combatir el peligro de ser explotados laboralmente o sexualmente.

Coloreando futuros

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-6-anys-guerra-siria-erradicacio-del-racisme/3947503/

 

Olga Rodríguez   21.mar.2017 15:28    

Un preu pel progrés?

    viernes 17.mar.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

L’Organització Mundial de la Salut investiga els efectes que l’anomenada “contaminació electromagnètica” causa o pot causar sobre la nostra salut. Tot i que encara l’OMS no l’ha considerada una malaltia, hi ha especialistes que alerten que aquesta pot ser una autèntica amenaça sanitària del nostre segle.
Se sap que la tecnologia wifi i la telefonia mòbil provoquen en algunes persones el que s’anomena “Electrohipersensibilitat”, una afectació que s’emmarca dins de la Síndrome de Sensibilitat Central, on trobem també la Fibromiàlgia, la Fatiga Crònica i la Sensibilitat Química.

Segons el Doctor Joaquim Fernàndez-Solà, coordinador de la Unitat de Fatiga Crònica de l’Hospital Clínic de Barcelona, aquests perills no s’acostumen a explicar o no s’expliquen prou pels interessos econòmics de les grans companyies tecnològiques.  “Hi ha un interés claríssim en contrarrestar qualsevol estudi mèdic, que no s’en parli. Estem en la societat del desenvolupament i l’interès és augmentar la qüantitat de comunicació. No podem viure sense els aparells tecnològics, que ens creen dependència, hem d’estar permanentment connectats. Si comparem amb la generació dels nostres pares, estem MIL vegades més exposats a les radiacions electromagnètiques. És un autèntic experiment biològic el que estan fent amb nosaltres, sense garanties de seguretat. Ens estem exposant a un agent agressiu, cada vegada amb més intensitat i durant més temps. Els nens estan 14 hores diàries en contacte amb productes electrònics: el wifi a l’escola i el telèfon, la tablet, la televisió… a casa. Ningú ha demostrat que siguin segurs aquests aparells. Hem perdut el principi de precaució, que sí tenim amb un fàrmac nou o amb un automòbil. No podem dir que és segur quan sabem que no ho és".

El doctor destaca que aquest "és un fenòmen relativament recent en la pràctica mèdica: l’acumulació de radiacions provoca mal de cap, insomni, cansament, irritació de les muscoses… Hem de valorar sempre el risc i el benefici, no hem d’estar en contra del progrés, però cal regular la intensitat. Millor tecnologia amb cables, desconnectar els aparells i el wifi, no tenir aparells engegats mentre dormim i vigilar més el nostre entorn. No tenim un marge infinit de tolerància, com ens passa amb l’alcohol. Al menys el percentatge de la població més sensible. I cada cop tindrem més sensibilitat en aquestes radiacions”.

 

La Organización Mundial de la Salud investiga los efectos que la llamada “contaminación electromagnética” causa o puede causar sobre nuestra salud. A pesar de que la OMS no la ha considerado todavía una enfermedad, hay especialistas que alertan de que ésta puede ser una auténtica amenaza sanitaria de nuestro siglo. Se sabe que la tecnología wifi y la telefonía móvil provocan en algunas personas lo que se denomina “Electrohipersensibilidad”, una afectación que se enmarca dentro del Síndrome de Sensibilidad Central, donde encontramos también la Fibromiàlgia, la Fatiga Crónica y la Sensibilidad Química. 

Según el Doctor Joaquim Fernàndez-Solà, coordinador de la Unidad de Fatiga Crónica del Hospital Clínico de Barcelona, estos peligros no se acostumbran a explicar o no se explican de forma suficiente por los intereses económicos de las grandes compañías tecnológicas. “Hay un interés clarísimo en contrarrestar cualquier estudio médico, que no se hable. Estamos en la sociedad del desarrollo y el interés es aumentar la cantidad de comunicación. No podemos vivir sin los aparatos tecnológicos, que nos crean dependencia; tenemos que estar permanentemente conectados. Si comparamos con la generación de nuestros padres, estamos MIL veces más expuestos a las radiaciones electromagnéticas. Es un auténtico experimento biológico el que están haciendo con nosotros, sin garantías de seguridad. Nos estamos exponiendo a un agente agresivo, cada vez con más intensidad y durante más tiempo. Los niños están 14 horas diarias en contacto con productos electrónicos: el wifi en la escuela y el teléfono, la tablet, la televisión… en casa. Nadie ha demostrado que sean seguros estos aparatos. Hemos perdido el principio de precaución, que sí tenemos con un fármaco nuevo o con un automóvil. No podemos decir que es seguro cuando sabemos que no lo es".

El doctor destaca que éste "es un fenòmen relativamente reciente en la práctica médica: la acumulación de radiaciones provoca dolor de cabeza, insomnio, cansancio, irritación de las muscoses… Tenemos que valorar siempre el riesgo y el beneficio, no tenemos que estar en contra del progreso, pero hay que regular la intensidad. Mejor tecnología con cables, desconectar los aparatos y el wifi, no tener aparatos puestos en marcha mientras dormimos y vigilar más nuestro entorno. No tenemos un margen infinito de tolerancia, como nos pasa con el alcohol. Al menos el porcentaje de la población más sensible. Y cada vez tendremos más sensibilidad en estas radiaciones”.

  Dr. Fernández-Solà

Què s’amaga darrera dels Consolats honoraris?

Són simples legacions diplomàtiques o alguna cosa més? El periodista Rafa Burgos ho ha investigat i ha descobert “la quarta pota de la corrupció”: la diplomàtica. Ho explica al llibre “L’orgia diplomàtica. Ambaixadors i cònsuls al descobert”, que acaba de publicar Pol.len edicions.
“Són molt pocs els que remenen les cireres –conclou Burgos--. Uns noms que es reparteixen els càrrecs de generació en generació i on les connivències (i els favors) han acabat formant part d’una determinada manera de fer. Característica aquesta que també es dona en el món de la diplomàcia”.

Només a la ciutat de Barcelona hi ha prop d’un centenar de Consolats. És la tercera ciutat del món, no capital d’Estat, amb més seus diplomàtiques. Per què aquesta presència de consolats? Què la fa tan “atractiva” en aquest aspecte? El Rafa Burgos ho explica per la potència econòmica que té la ciutat, amb focus com el port i l’aeroport i indústries molt potents. Això fa que hi hagi molts ciutadans estrangers residint, que necessiten fer tràmits. Però, a més, “des del punt de vista geoestratègic, Barcelona és capdal dins de la Mediterrània occidental i està a mig camí entre el nord d’Àfrica i el centre d’Europa, i això últimament és força important, amb tot el tema del Gihadisme. Això ho tenen molt clar als Estats Units, que fins i tot van crear una oficina –ho vam saber arran els cables de Wikileaks—dedicada exclusivament a mirar d’interceptar aquestes connexions entre les xarxes de gihadisme”.

Hem de diferenciar entre els cònsuls de carrera i els cònsuls honoraris, una figura una mica més fosca. En el seu llibre, el Rafa denuncia algunes pràctiques corruptes o poc ètiques dels cònsuls, sobre tot d’aquests últims, dels honoraris: des del tràfic d’influències en benefici propi o d’amics, fins al cobrament de comissions o aprofitar-se del càrrec per obtenir una altra sèrie de beneficis, com ara buscar-se la vida al món dels negocis. “El que més em va sorprendre és veure que no reben cap tipus de sou. Acostumen a ser empresaris, que fan negocis amb els països dels quals són cònsuls honoraris. Aquí hi ha una zona grisa, de quins interesos realment tenen. Ser cònsul honorari permet tenir contactes, fil directe amb càrrecs molt importants, a l’hora de fer negocis o de rebre informacions de primera mà sobre determinats països. I les “portes giratòries” estan molt ben engreixades”. A més, els cònsuls tenen un seguit de privilegis, com no haver de passar per les aduanes als aeroports. Això els permet passar el que vulguin a la seva maleta.

Noms de cònsuls honoraris que ens criden l’atenció: Joan Gaspart, empresari hoteler, és cònsul honorari de les Illes Seychelles des dels anys 80; Jordi Sumarroca, de l’empresa Teyco, que apareix en el cas del 3%, era cònsul honorari de Letònia; el seu amic Jordi Pujol Ferrusola va intentar “comprar” el títol de cònsul honorari del Gabón, “país amb el que feia negocis d’electrificació i també en el món de l’Esport. De fet, la relació de la família Pujol amb la dictadura del Gabón era propera. Quan venien aquí, s’allotjaven a la casa de Jordi Pujol junior, a Pedralbes”. Per cert, l’expresident del Gabón va morir en una clínica de Barcelona.

Estem parlant, en molts casos, de paradisos fiscals, d’empreses pantalla, de frau a Hisenda. I com ha arribat el Rafa Burgos a descobrir tota aquesta “orgia diplomàtica”?  Doncs tot va començar a Santa Coloma de Gramanet: “arran del cas Pretòria, vaig trobar un empresari, Josep Singla, de la immobiliària PROINOSA, que havia creat la Cambra de Comerç del Kazakstan, i curiosament la immobiliària va compartir seu amb el Consolat, a prop de la Diagonal. Estirant del fil, de Santa Coloma vaig arribar al Kazakstan i d’aquí a un tour per tot el món”.  Ara, el Rafa, que també és guia turístic a Barcelona, organitza el “corruptour”, una mena de ruta de la corrupció, per les seus diplomàtiques de la part alta de la ciutat.

 

¿Qué se esconde tras los Consulados honorarios? ¿Son simples legaciones diplomáticas o algo más? El periodista Rafa Burgos lo ha investigado y ha descubierto “la cuarta pata de la corrupción”: la diplomática. Lo explica en el libro “L'orgia diplomàtica. Ambaixadors i cònsuls al descobert”, que acaba de publicar Pol.len edicions. “Son muy pocos los que remueven las cerezas –concluye Burgos--. Unos nombres que se reparten los cargos de generación en generación y donde las connivencias (y los favores) han acabado formando parte de una determinada manera de hacer. Característica ésta que también se da en el mundo de la diplomacia”. 

Sólo en la ciudad de Barcelona hay cerca de un centenar de Consulados. Es la tercera ciudad del mundo, no capital de Estado, con más sedes diplomáticas. ¿Por qué esta presencia de consulados?  ¿Qué la hace tan “atractiva” en este aspecto?
Rafa Burgos lo explica por la potencia económica que tiene la ciudad, con focos como el puerto y el aeropuerto e industrias muy potentes. Esto hace que haya muchos ciudadanos extranjeros residiendo, que necesitan hacer trámites. Pero, además, “desde el punto de vista geoestratègico, Barcelona es capital dentro del Mediterráneo occidental y está a medio camino entre el norte de África y el centro de Europa, y esto últimamente es muy importante, con todo el tema del Yihadismo. Esto lo tienen muy claro los Estados Unidos, que incluso crearon una oficina –lo supimos a partir de los cables de Wikileaks—dedicada exclusivamente a mirar de interceptar estas conexiones entre las redes de yihadismo”. 

Tenemos que diferenciar entre los cónsules de carrera y los cónsules honorarios, una figura un tanto más oscura. En su libro, Rafa denuncia algunas prácticas corruptas o poco éticas de los cónsules, sobre todo de éstos últimos, de los honorarios: desde el tráfico de influencias en beneficio propio o de amigos, hasta el cobro de comisiones o aprovecharse del cargo para obtener otra serie de beneficios, como por ejemplo buscarse la vida en el mundo de los negocios. “Lo que más me sorprendió es ver que no reciben ningún tipo de sueldo. Acostumbran a ser empresarios, que hacen negocios con los países de los cuales son cónsules honorarios. Aquí hay una zona gris, de qué intereses tienen realmente. Ser cónsul honorario permite tener contactos, hilo directo con cargos muy importantes, a la hora de hacer negocios o de recibir informaciones de primera mano sobre determinados países. Y las “puertas giratorias” están muy bien engrasadas”. Además, los cónsules tienen una serie de privilegios, como no tener que pasar por las aduanes en los aeropuertos. Esto les permite pasar lo que quieran en su maleta. 

Nombres de cónsules honorarios que nos llaman la atención: Joan Gaspart, empresario hotelero, es cònsul honorario de las Islas Seychelles desde los años 80; Jordi Sumarroca, de la empresa Teyco, que aparece en el caso del 3%, era cònsul honorario de Letonia; su amigo Jordi Pujol Ferrusola intentó “comprar” el título de cónsul honorario del Gabón, “país con el que hacía negocios de electrificación y también en el mundo del Deporte. De hecho, la relación de la familia Pujol con la dictadura de Gabón era cercana. Cuando venían aquí, se alojaban en la casa de Jordi Pujol junior, en Pedralbes”. Por cierto, el expresidente del Gabón murió en una clínica de Barcelona. 

Estamos hablando, en muchos casos, de paraísos fiscales, de empresas pantalla, de fraude a Hacienda. Y ¿cómo ha llegado Rafa Burgos a descubrir toda esta “orgía diplomática”? Pues todo empezó en SantaColoma de Gramanet: “a raíz del caso Pretoria, encontré aun empresario, Josep Singla, de la inmobiliaria PROINOSA, que había creado la Cámara de Comercio de Kazakstan, y curiosamente la inmobiliaria compartió sede con el Consulado, cerca de la Diagonal. Estirando del hilo, de Santa Coloma llegué al Kazakstan y de aquí a un tour por todo el mundo”. Ahora, Rafa, que también es guía turístico en Barcelona, organiza el “corruptour”, un tipo de ruta de la corrupción, por las sedes diplomáticas de la parte alta de la ciudad. 

RAFA BURGOS


La violència contra les dones a l’Equador


“Sis de cada deu dones a l’Equador pateix alguna forma de violència. I en un de cada quatre casos és violència sexual. És el segon país de Llatinoamèrica en embarassos d’adolescents, fins i tot en nenes de 10 anys. I l’avortament està penat amb la presó, fins i tot en casos de violació”. Ens ho explica Lorena Parreño, economista i defensora dels Drets Humans, especialista en temes de Gènere. Ella coordina projectes de Desenvolupament, Igualtat i Salut i Sexualitat. “La violència –ens diu—és un problema de salut pública a tot el món, també a l’Equador. És la principal causa de mort de les dones. A l’Equador tenim xifres semblants de feminicidis com aquí: més de 20 en el que portem d'any”.

Si la situación de les dones, en general, és complicada a tot el planeta, amb discriminacions i atemptats als seus drets, hi ha determinats llocs i cultures on encara ho tenen pitjor. Per exemple “la dona afroequatoriana –ens explica la Gilma Quiñónez, afrodescendent i educadora comunitària— ha estat molt marginada, invisibilitzada. Fins fa uns 15 anys, estàvem molt limitades. Però hem treballat per donar educació i capacitació a les dones, i han començat a despegar una mica, a empoderar-se”.

Les dones pateixen especialment els estralls que l’acció de les grans empreses de fusta, mineres i palmicultores causen en el territori dels pobles indígenas: explotació depredadora dels recursos, utilització de productes químics, desplaçaments de comunitats… sense cap mena de respecte als drets humans. “Viuen de conrear els seus productes agrícoles, però sense sortida comercial –diu la Gilma-. Les mares no podem donar amb facilitat educación als nostres fills. I la salut també està limitada: si tenim una assegurança mèdica, no podem incloure els nostres fills”.

Empoderar les dones és un dels objectius de l’ong Ajuda en Acció, que porta 35 anys treballant a l’Equador. Segons la Lourdes Mourelo, “no podem entendre el desenvolupament sense tenir en compte les dones”. És la manera d’evitar la cronificació de la pobresa, que passi de mares a fills. I això s’aconsegueix amb “una educación de qualitat, que visibilitzi les dones i les seves aportacions all llarg de la història”.


“Seis de cada diez mujeres en Ecuador sufre alguna forma de violencia. Y en uno de cada cuatro casos es violencia sexual. Es el segundo país de Latinoamérica en embarazos de adolescentes, incluso en niñas de 10 años. Y el aborto está penado con la prisión, incluso en casos de violación”. Nos lo explica Lorena Parreño, economista y defensora de los Derechos Humanos, especialista en temas de Género. Ella coordina proyectos de Desarrollo, Igualdad y Salud y Sexualidad. “La violencia –nos dice—es un problema de salud pública en todo el mundo, también en Ecuador. Es la principal causa de muerte de las mujeres. En Ecuador tenemos cifras parecidas de feminicidios como aquí: más de 20 en lo que llevamos de año”. 

Si la situación de las mujeres, en general, es complicada en todo el planeta, con discriminaciones y atentados a sus derechos, hay determinados lugares y culturas donde todavía lo tienen peor. Por ejemplo “la mujer afroecuatoriana –nos explica Gilma Quiñónez, afrodescendente y educadora comunitaria— ha estado muy marginada, invisibilitzada. Hasta hace unos 15 años, estábamos muy limitadas. Pero hemos trabajado para dar educación y capacitación a las mujeres, y han empezado a despegar un poco, a empoderarse”.

Las mujeres sufren especialmente los estragos que la acción de las grandes empresas de la madera, mineras y palmicultoras causan en el territorio de los pueblos indígenas: explotación depredadora de los recursos, utilización de productos químicos, desplazamientos de comunidades… sin ningún tipo de respeco a los derechos humanos. “Viven de cultivar sus productos agrícolas, pero sin salida comercial –dice Gilma-. Las madres no podemos dar con facilidad educación a nuestros hijos. Y la salud también está limitada: si tenemos un seguro médico, no podemos incluir a nuestros hijos”. 

Empoderar a las mujeres es uno de los objetivos de la ong Ayuda en Acción, que lleva 35 años trabajando en Ecuador. Según Lourdes Mourelo, “no podemos entender el desarrollo sin tener en cuenta a las mujeres”. Es la manera de evitar la cronificación de la pobreza, que pase de madres a hijos. Y esto se consigue con “una educación de calidad, que visibilice a las mujeres y sus aportaciones a lo largo de la historia”.

Dones equatorianes

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-quin-preu-estem-disposats-pagar-pel-progres/3939783/

Olga Rodríguez   17.mar.2017 18:42    

Diferents, però iguals

    miércoles 8.mar.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

L’Agenda 2030 de Nacions Unides fixa per a aquell any, d’aquí només 13, que la meitat dels llocs de decisió estiguin ocupats per dones. Paritat. Igualtat. Paraules que cobren més sentit al voltant del 8 de Març, Dia de la Dona.
El camí cap a la plena igualtat és llarg, encara falten moltes estacions, moltes fites a aconseguir. I preocupa prerdre part o molt del que s’havia assolit ja.

Les dones tenim moltes assignatures pendents, o millor dit la societat les té amb nosaltres. Una, la “bretxa” salarial i laboral. Ho diu la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa: “Les dones tenim 3 vegades més parcialitat en el treball que els homes. A més de les diferències de salari (cobrem un 26% menys de mitjana que els homes i en els casos dels salaris més baixos la bretxa pot superar el 42%, segons un estudi de la Generalitat),  mantenim el “sostre de vidre”,  arribar a càrrecs directius ens costa més que a qualsevol home.  A les professions ocupades majoritàriament per dones baixa el prestigi social. I si mirem les professions tècniques,  és molt exagerat: a Enginyeria Informàtica, només un 10% són dones. És imprescindible que fem el pas. Ha d’haver-hi un canvi social, un canvi cultural per poder avançar cap a la igualtat. És un tema de país”.

 

La Agenda 2030 de Naciones Unidas fija para aquel año, de aquí a tan solo 13, que la mitad de los puestos de decisión estén ocupados por mujeres. Paridad. Igualdad. Palabras que cobran más sentido alrededor del 8 de Marzo, Día de la Mujer.
El camino hacia la plena igualdad es largo, todavía faltan muchas estaciones, muchas metas a conseguir. Y preocupa perder parte o mucho de lo que se había logrado ya. 

Las mujeres tenemos muchas asignaturas pendientes, o mejor dicho la sociedad las tiene con nosotras. Una, la “brecha” salarial y laboral. Lo dice la consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa: “Las mujeres tenemos 3 veces más parcialidad en el trabajo que los hombres. Además de las diferencias de salario (cobramos un 26% menos de media que los hombres y en los casos de los salarios más bajos la brecha puede superar el 42%, según un estudio de la Generalitat), mantenemos el “techo de vidrio”, llegar a cargos directivos nos cuesta más que a cualquier hombre. En las profesiones ocupadas mayoritariamente por mujeres baja el prestigio social. Y si miramos las profesiones técnicas, es muy exagerado: en Ingeniería Informática, sólo un 10% son mujeres. Es imprescindible que damos el paso. Tiene que haber un cambio social, un cambio cultural para poder avanzar hacia la igualdad. Es un tema de país”.

DOLORS BASSA

Perquè tot això es tradueix en més Atur femení, treball més precari, Pensions més baixes i portar la càrrega de la conciliació i la cura tant dels fills com de les persones grans. “És un peix que es mossega la cúa”. La solució només s’aconseguirà amb un canvi legislatiu, “que faci obligatòria la conciliació per a homes i dones”- diu la consellera. “Només s’avança quan es fan polítiques de gènere”. I cal “fer xarxa, anar totes juntes, el que han fet els homes durant molts anys”.

De la mateixa manera, es requereix un Pacte d’Estat contra el Terrorisme Masclista, una autèntica xacra que “no es pot tolerar. Tolerància zero. Aquí també cal un canvi social. És un tema de tota la societat”. La consellera Bassa confia que aviat es farà el Pacte contra la violència de gènere. Un pacte d’homes i dones. “Hem de ser iguals per ser diferents i ser diferents per ser iguals”.

 

Porque todo esto se traduce en más Paro femenino, trabajo más precario, Pensiones más bajas y llevar la carga de la conciliación y el cuidado tanto de los hijos como de las personas mayores. “Es un pez que se muerde la cola”. La solución sólo se conseguirá con un cambio legislativo, “que haga obligatoria la conciliación para hombres y mujeres”- dice la consejera. “Sólo se avanza cuando se hacen políticas de género”. Y hay que “hacer red, ir todas juntas, lo que han hecho los hombres durante muchos años”.

Del mismo modo, se requiere un Pacto de Estado contra el Terrorismo Machista, una auténtica lacra que “no se puede tolerar. Tolerancia cero. Aquí también hace falta un cambio social. Es un tema de toda la sociedad”. La consejera Bassa confía que pronto se hará el Pacto contra la violencia de género. Un pacto de hombres y mujeres. “Tenemos que ser iguales para ser diferentes y ser diferentes para ser iguales”.

  IMG_20170303_213147[1]

Que al segle XXI encara estiguem parlant de desigualtats de gènere sembla anacrònic, però és ben real. Us imagineu no haver de ser feministes perquè s’han superat les desigualtats?

Segons Isabel Muntané, codirectora del Màster “Gènere i Comunicació” de la UAB, és “impossible no ser feminista, perquè ser feminista vol dir estar en contra de tota mena de discriminació, per raó de raça, classe, ètnia…”. Pel que fa a l’objectiu de Paritat l’any 2030, Muntané creu que “ hem de treballar molt si volem arribar en aquesta igualtat real”, però, malgrat tot, és optimista.

Optimista però crítica amb les “violències qüotidianes que patim les dones a tot arreu”, amb la “pressió de la societat patriarcal en què vivim” i amb “els mitjans de comunicació que no ens presenten com a subjectes polítiques amb capacitat de decisió”.

Isabel Muntané sosté que “no neixem feministes. Ens construeixen com a masclistes, des de la família, l’educació, la cultura, els mitjans… Llavors, tu has de fer un esforç per canviar la teva mirada i construïr discursos igualitaris”.

Que en el siglo XXI todavía estemos hablando de desigualdades de género parece anacrónico, pero es bien real. ¿Os imagináis no tener que ser feministas porque se han superado las desigualdades? 
Según Isabel Muntané, codirectora del Máster “Género y Comunicación” de la UAB, es “imposible no ser feminista, porque ser feminista quiere decir estar en contra de todo tipo de discriminación, por razón de raza, clase, etnia…”. En cuanto al objetivo de Paridad en 2030, Muntané cree que “ tenemos que trabajar mucho si queremos llegar en esta igualdad real”, pero, a pesar de todo, es optimista. 
Optimista pero crítica con las “violencias qüotidianes que sufrimos las mujeres”, con la “presión de la sociedad patriarcal en que vivimos” y con “los medios de comunicación que no nos presentan como sujetos políticos con capacidad de decisión”. 
Isabel Muntané sostiene que “no nacemos feministas. Nos construyen como machistas, desde la familia, la educación, la cultura, los medios… Entonces, tú tienes que hacer un esfuerzo para cambiar tu mirada y construir discursos igualitarios”.

 

IMG_20170303_231846[2]

L’ Ana Vidu va ser la primera estudiant que va denunciar assetjament sexual a la Universitat de Barcelona i acaba de publicar la seva tesi sobre aquest tema. Un 62% dels universitaris espanyols diuen haver patit o conèixer algú que ha patit violència masclista a la universitat. Però la immensa majoria, un 90%, no ho denuncia. “Hi ha una llei del silenci –diu l’Ana—i falta suport a les víctimes”. Per sort, a ella la va creure un professor, que la va ajudar i va presentar la denúncia contra el catedràtic que va assetjar l’Ana. S’hi van sumar 14 estudiants. “Va costar començar aquest procés. Hi ha una culpabilització de la víctima. Falta solidaritat. I s’ataquen les persones que se solidaritzen amb les víctimes: això es diu assetjament sexual de segon ordre”.

El silenci l’imposa la societat patriarcal, que no vol atacar el poder establert, el dels homes, segons la Isabel Muntané, que defensa, igual que l’Ana Vidu, la solidaritat com a arma per lluitar contra tot això i trencar les barreres que protegeixen els agressors.

Muntané es queixa que els mitjans de comunicació “revictimitzen les dones. Quan donem veu a les víctimes, veiem que són més fortes del que ens pensem. I no se senten reflectides en els discursos dels mitjans”. Ho van poder constatar en el projecte “Dones valentes”, que van fer amb l’Ajuntament de Barcelona. Fins i tot una víctima que no havia denunciat al jutjat, va fer el pas. Perquè es tracta d’empoderar les dones, de fer-les valentes. ”D’acabar amb la por i la cultura intrínseca de la inferioritat”- diu Sònia Linares, cantautora i activista pels drets de les dones.


Ana Vidu fue la primera estudiante que denunció acoso sexual en la Universitat de Barcelona y acaba de publicar su tesis sobre este tema. Un 62% de los universitarios españoles dicen haber sufrido o conocer a alguien que ha sufrido violencia machista en la universidad. Pero la inmensa mayoría, un 90%, no lo denuncia. “Hay una ley del silencio –dice Ana—y falta apoyo a las víctimas”. Por suerte, a ella la creyó un profesor, que la ayudó y presentó la denuncia contra el catedrático que asedió a Ana. Se sumaron 14 estudiantes. “Costó empezar este proceso. Hay una culpabilización de la víctima. Falta solidaridad. Y se ataca a las personas que se solidarizan con las víctimas: esto se llama acoso sexual de segundo orden”. 

El silencio lo impone la sociedad patriarcal, que no quiere atacar al poder establecido, el de los hombres, según Isabel Muntané, que defiende, igual que Ana Vidu, la solidaridad como arma para luchar contra todo esto y romper las barreras que protegen a los agresores.
Muntané se queja que los medios de comunicación  “revictimizan a las mujeres. Cuando damos voz a las víctimas, vemos que son más fuertes de lo que nos pensamos. Y no se sienten reflejadas en los discursos de los medios”. Lo pudieron constatar en el proyecto “Dones valentes”, que hicieron con el Ayuntamiento de Barcelona. Incluso una víctima que no había denunciado en el juzgado, dio el paso. Porque se trata de empoderar a las mujeres, de hacerlas valientes. ”De acabar con el miedo y la cultura intrínseca de la inferioridad”- dice Sònia Linares, cantautora y activista por los derechos de las mujeres.

 

Això és racisme

Com reaccionem davant d’un episodi racista o discriminatori? Hi intervenim o ens quedem callats?

SOS Racisme ha volgut avaluar el nostre comportament davant d’una situació d’aquesta mena. Ha simulat una actitut racista i ha gravat amb càmara oculta la reacció dels ciutadans.

Segons ens explica la Jose Peñín, de SOS Racisme, han constatat el que ja sabien, que hi ha racisme a la nostra societat, comportaments molt arrelats, que els mateixos racistes no reconeixen.

Però han constatat també la reacció positiva de moltes persones que no toleren aquests comportaments i no callen davant del racisme.

 

¿Cómo reaccionamos ante un episodio racista o discriminatorio?  ¿Intervenimos o nos quedamos callados? 

SOS Racismo ha querido evaluar nuestro comportamiento ante una situación de este tipo. Ha simulado una actitud racista y ha grabado con cámara oculta la reacción de los ciudadanos. 

Según nos explica Jose Peñín, de SOS Racismo, han constatado lo que ya sabían, que hay racismo en nuestra sociedad, comportamientos muy arraigados, que los mismos racistas no reconocen.

Pero han constatado también la reacción positiva de muchas personas que no toleran estos comportamientos y no callan ante el racismo.

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-feminisme/3932420/

 

 

 

 

 

Olga Rodríguez    8.mar.2017 10:37    

Els drets humans són cosa de tots

    lunes 6.mar.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

L´últim informe d’Amnistia Internacional alerta del retrocés dels drets humans al món i la falta d’una resposta global. “Hi ha una retòrica tòxica, de demonització de l’altre, que genera por i divisió” –ens explica Adriana Ribas, coordinadora d’Amnistia a Catalunya. Ribas es fixa, en concret, en els Estats Units de Trump i la seva política xenòfoba amb els immigrants i refugiats. Preocupa, sobre tot, per l’“efecte dòmino”, que està inundant tot el planeta.

Es fan ulls grossos davant determinades situacions de violacions de drets o es resta impassible davant drames com el de la Mediterrània o els camps de refugiats. 36 països van violar l’any passat el dret internacional d’asíl, en retornar persones refugiades a països on els drets humans corren perill. I què dir de l’acord entre la UE i Turquia? O de l’incompliment de les quotes d’acollida de refugiats?

En el cas d’Espanya, han arribat tan sols de moment un miler dels 17 mil que havíem d’acollir. El Dret d’Asíl es troba gairebé paralitzat. I continúen les expulsions a Ceuta i Melilla. En aquesta llista, Amnistia Internacional afegeix la impunitat i les dificultats per investigar els crims de la Guerra Civil i el Franquisme, així com les limitacions a la llibertat d’expressió.

 

L´último informe de Amnistía Internacional alerta del retroceso de los derechos humanos en el mundo y la falta de una respuesta global. “Hay una retórica tóxica, de demonización del otro, que genera miedo y división” –nos explica Adriana Ribas, coordinadora de Amnistía en Cataluña. Ribas se fija, en concreto, en los Estados Unidos de Trump y su política xenófoba con los inmigrantes y refugiados. Preocupa, sobre todo, por el “efecto dominó”, que está inundando todo el planeta. 
Se hace la vista gorda ante determinadas situaciones de violaciones de derechos o se permanece impasible ante dramas como el del Mediterráneo o los campos de refugiados. 36 países violaron el año pasado el derecho internacional de asilo, al devolver a personas refugiadas a países donde los derechos humanos corren peligro. ¿Y que decir del acuerdo entre la UE y Turquía?  ¿O del incumplimiento de las cuotas de acogida de refugiados? 
En el caso de España, han llegado tan sólo de momento un millar de los 17 mil que teníamos que acoger. El Derecho de Asilo se encuentra casi paralizado. Y continúan las expulsiones en Ceuta y Melilla. A esa lista de violaciones de derechos, Amnistía Internacional añade la impunidad y las dificultades para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el Franquismo, así como las limitaciones a la libertad de expresión.

  Adriana ribas

La falta de lideratge en la defensa dels drets humans fa que es puguin agreujar les crisis aquest 2017, alerta Amnistia, que posa l’ènfasi en la indiferència internacional davant els crims de guerra comesos almenys a 23 països al 2016. “Hi ha un perill de deshumanització, que al nou ordre mundial pesin més els interessos nacionals que els drets de les persones”.

Però no cal anar a països en conflicte per veure aquestes violacions dels drets humans. A tot arreu veiem exemples de racisme, homofòbia, antifeminisme, antiLGTBI, és a dir, discriminació per raó de raça, gènere, nacionalitat i religió. I hi hem d’afegir els atacs i assassinats de defensors dels drets humans, com Berta Cáceres, ara fa un any, i molts altres.

Amnistia Internacional adverteix que no podem dependre dels governs per defensar els drets humans. Només ho aconseguirem amb solidaritat global i mobilització popular. Un exemple el trobem a Catalunya, a la manifestació de fa uns dies a favor de l’acollida de refugiats.


La falta de liderazgo en la defensa de los derechos humanos hace que se puedan agravar las crisis este 2017, alerta Amnistia, que pone el énfasis en la indiferencia internacional ante los crímenes de guerra cometidos en al menos 23 países en 2016. “Hay un peligro de deshumanización, que en el nuevo orden mundial pesen más los intereses nacionales que los derechos de las personas”. 
Pero no hay que ir a países en conflicto para ver estas violaciones de los derechos humanos. En todas partes vemos ejemplos de racismo, homofobia, antifeminismo, antiLGTBI, es decir, discriminación por razón de raza, género, nacionalidad y religión. Y tenemos que añadir los ataques y asesinatos de defensores de los derechos humanos, como Berta Cáceres, ahora hace un año, y otros muchos. 
Amnistía Internacional advierte que no podemos depender de los gobiernos para defender los derechos humanos. Sólo lo conseguiremos con solidaridad global y movilización popular. Un ejemplo lo encontramos en Catalunya, en la manifestación de hace unos días a favor de la acogida de refugiados.

 

IMG_20170226_215055[1]

 

La lluita continúa: volem acollir

La massiva manifestació del 18 de febrer a Barcelona no era un punt d’arribada, sinó tot el contrari: la lluita no s’ha acabat. Continuaran les accions com la convocada per la Coordinadora “Obrim fronteres” en contra de la UE fortalesa, el 26 de febrer passat, jornada de mobilitzacions a diverses ciutats espanyoles i europees.

A Barcelona, davant del “marcador de la vergonya”, que compta els morts a la Mediterrània, els assistents, vestits de negre, van “enterrar” la Declaració Universal dels Drets Humans, com a símbol de la vulneració de drets i la falta de vies legals i segures d’arribada a Europa.

La Coordinadora vol “aixecar un gran clam general contra les polítiques inhumanes dels governs europeus, especialment del govern espanyol. Lluitarem per exigir la fi de la mort a la Mediterrània”- ens explica Irene Ribas, portaveu de la Coordinadora Obrim Fronteres.


La masiva manifestación del 18 de febrero en Barcelona no era un punto de llegada, sino todo lo contrario: la lucha no se ha acabado. Continuarán las acciones como la convocada por la Coordinadora “Obrim fronteres” en contra de la UE fortaleza, el 26 de febrero pasado, jornada de movilizaciones en varias ciudades españolas y europeas. 
En Barcelona, ante el “marcador de la vergüenza”, que cuenta los muertos en el Mediterráneo, los asistentes, vestidos de negro, "enterraron" la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como símbolo de la vulneración de derechos y la falta de vías legales y seguras de llegada a Europa.
La Coordinadora quiere “levantar un gran clamor general contra las políticas inhumanas de los gobiernos europeos, especialmente del gobierno español. Lucharemos para exigir el fin de la muerte en el Mediterráneo”- nos explica Irene Ribas, portavoz de la Coordinadora Obrim Fronteres.

NoUEfortalesa

 

Històries de refugiats

La Shahd és una jove refugiada siriana que va haver d’abandonar el seu país per culpa de la guerra. Va venir a Espanya amb la seva família i es queixa que a ells el Govern mai no els ha ajudat. Aquí viuen de la feina de la seva germana.

Shahd tenia una vida benestant a Síria, però després de la revolució contra el règim de Bassar al Asad van haver de fugir. Recorda com amics seus van ser perseguits.

“La gent a Espanya és molt acollidora i molt carinyosa –diu la Shahd—però el sistema d’acollida del Govern no serveix perquè els refugiats puguin començar una nova vida”.

 

Shahd es una joven refugiada siria que tuvo que abandonar su país por culpa de la guerra. Vino a España con su familia y se queja de que a ellos el Gobierno nunca les ha ayudado. Aquí viven del trabajo de su hermana.
Shahd tenía una vida benestante en Siria, pero después de la revolución contra el régimen de Bassar al Asad tuvieron que huir. Recuerda que amigos suyos fueron perseguidos. 
“La gente en España es muy acogedora y muy cariñosa –dice Shahd—pero el sistema de acogida del Gobierno no sirve para que los refugiados puedan empezar una nueva vida”.

 

Refugiats a Espanya

 

Pablo Fajardo, un “David” davant el “Goliat” de Chevron

Pablo Fajardo va nèixer a una de les zones més pobres de l’Amazònia equatoriana, a Shushufindi. Un territori, Lago Agrio, on la companyia nord-americana Chevron ha extret milions de barrils de petroli i ha causat el que està considerat com un dels pitjors desastres petrolers del món. A l’espoli dels recursos naturals, s’ha d’afegir la contaminació de la zona, de l’aigua, i els efectes sobre la salut de les persones: més de dues mil víctimes de càncer, leucèmia infantil i avortaments espontanis.

Fajardo ho va denunciar des de ben jove i li va costar la feina. Amb ajudes econòmiques vingudes també d’Espanya, va estudiar Dret per correspondència, per tal de poder defensar els drets del seu poble. Porta 23 anys de lluita, on no han faltat les amenaces de mort i els intents de segrest. El seu germà va ser assassinat i, tot i que no pot probar-ho, està convençut de qui va ordenar la seva mort.

Malgrat totes les dificultats, Pablo Fajardo no atura la lluita a favor dels drets dels indígenes i camperols de l’Amazònia, que han vist devastats el seu territori i els seus drets. “El problema –ens diu—es que no existe en el mundo un sistema público que permita juzgar a las grandes corporaciones. Gozan de una impunidad en todo el planeta, que hace imposible juzgarlas; están por encima de la soberanía de los estados”.

Fajardo sap molt be del que parla: va aconseguir demostrar la responsabilitat de Chevron en el desastre ambiental de l’Amazònia. La petrolera texana va ser condemnada a pagar 9 mil milions de dòlars per reparar el dany causat i netejar la zona afectada pel petroli. Però no ho ha fet.

“Es un problema global –recorda--, un patrón de conducta de las grandes corporaciones. El sistema permite estos crímenes. Es una lucha de todos , un trabajo colectivo, conseguir Justicia. Luchar para que deje de ser un cuento. Los cambios que queremos no vendrán jamás de los grandes líderes mundiales. Vendrán de la reacción social, de las bases, de la gente de a pie. Somos víctimas de un sistema criminal corporativo que no hace más que proteger el interés económico, a costa de la vida humana y de la tierra”.

 

Pablo Fajardo nació en una de las zonas más pobres de la Amazonía ecuatoriana, en Shushufindi. Un territorio, Lago Agrio, donde la compañía norteamericana Chevron ha extraído millones de barriles de petróleo y ha causado el que está considerado como uno de los peores desastres petrolerso del mundo. Al expolio de los recursos naturales, se tiene que añadir la contaminación de la zona, del agua, y los efectos sobre la salud de las personas: más de dos mil víctimas de cáncer, leucemia infantil y abortos espontáneos. 
Fajardo lo denunció desde muy joven y le costó el trabajo. Con ayudas económicas venidas también de España, estudió Derecho por correspondencia, para poder defender los derechos de su pueblo. Lleva 23 años de lucha, donde no han faltado las amenazas de muerte y los intentos de secuestro. Su hermano fue asesinado y, a pesar de que no puede probarlo, está convencido de quién ordenó su muerte. 
A pesar de todas las dificultades, Pablo Fajardo no ceja en la lucha a favor de los derechos de los indígenas y campesinos de la Amazonía, que han visto devastados su territorio y sus derechos. “El problema –nos dice— es que no existe en el mundo un sistema público que permita juzgar a las grandes corporaciones. Gozan de una impunidad en todo el planeta, que hace imposible juzgarlas; están por encima de la soberanía de los estados”. 
Fajardo sabe muy bien de lo que habla: consiguió demostrar la responsabilidad de Chevron en el desastre ambiental de la Amazonía. La petrolera texana fue condenada a pagar 9 mil millones de dólares para reparar el daño causado y limpiar la zona afectada por el petróleo. Pero no lo ha hecho. 
“Es un problema global –recuerda--, un patrón de conducta de las grandes corporaciones. El sistema permite estos crímenes. Es una lucha de todos , un trabajo colectivo, conseguir Justicia. Luchar para que deje de ser un cuento. Los cambios que queremos no vendrán jamás de los grandes líderes mundiales. Vendrán de la reacción social, de las bases, de la gente de a pie. Somos víctimas de un sistema criminal corporativo que no hace más que proteger el interés económico, a expensas de la vida humana y de la tierra”.

 

Fajardo petit ok

 

El Síndic respòn

De vulneració de drets, de discriminació, de queixes per actuacions contra els ciutadans saben be a l’oficina del Síndic de Greuges. Al seu informe anual, el que més destaquen són les queixes que tenen a veure amb les polítiques socials, com a efecte de la crisi. L’Adjunt General al Síndic, Jaume Saura, ens explica que un terç de les queixes que els arriben són d’aquest àmbit: desnonaments i problemes d’habitatge, pobresa energètica, Salut i Serveis Socials.

També per discriminació per raó de raça o de gènere: delictes de racisme i encara el tema de la igualtat entre dones i homes, així com els atacs i discriminacions al col.lectiu LGTBI. De vegades, tot pareix junt, discriminació per sexe i per origen, en el cas dels immigrants i refugiats.

 

 De vulneración de derechos, de discriminación, de quejas por actuaciones contra los ciudadanos saben bien en la oficina del Síndic de Greuges.  En su informe anual, lo que más destacan son las quejas relacionadas con las políticas sociales, como efecto de la crisis. El Adjunto General al Síndic, Jaume Saura, nos explica que un tercio de las quejas que les llegan son de este ámbito: desahucios y problemas de vivienda, pobreza energética, Salud y Servicios Sociales.
También por discriminación por razón de raza o de género: delitos de racismo y todavía el tema de la igualdad entre mujeres y hombres, así como los ataques y discriminaciones al colectivo LGTBI. A veces, todo aparece junto, discriminación por sexo y por origen, en el caso de los inmigrantes y refugiados.

Jaume Saura

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-refugiats-obrim-fronteres/3924887/

 

 

Olga Rodríguez    6.mar.2017 11:42    

Marea blava

    jueves 23.feb.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

Barcelona s’ha convertit en la punta de llança d’un seguit de mobilitzacions a tot Europa per reclamar als Estats que compleixin el seu deure legal i el seu deute humanitari amb els milers de persones que s’esperen en camps de refugiats per poder continuar les seves “vides aturades”. Que s’obrin fronteres, que s’estableixin vies segures, que es doni refugi i que es tracti amb dignitat els que ja són aquí, com l’Hussam i la Shahd.

Explica l’Hussam que quan li van dir que vindria a Espanya es va ilusionar, perquè es va pensar que estaria molt millor que a Grècia, però quan va arribar va rebre el cop dur que no era així, que no era el que ell havia somiat. Segons la Shahd, l’acollida del poble espanyol és, en general, molt generosa, “sou gent molt carinyosa” –diu--, “però la veritat és que el sistema d’acollida aquí necessita un canvi radical, perquè no n’hi ha prou per poder començar un altre cop la vida”.

Barcelona se ha convertido en la punta de lanza de una serie de movilizaciones en toda Europa para reclamar a los Estados que cumplan su deber legal y su deuda humanitaria con los miles de personas que esperan en campos de refugiados poder continuar sus “vidas paradas”. Que se abren fronteras, que se establezcan vías seguras, que se dé refugio y que se trate con dignidad a los que ya están aquí, como Hussam y Shahd.

Explica Hussam que cuando le dijeron que vendría a España se ilusionó, porque pensó que estaría mucho mejor que en Grecia, pero cuando llegó se llevó la desagradable sorprsa de que no era así, no se encontró lo que él había soñado. Según Shahd, la acogida del pueblo español es, en general, muy generosa, “sois gente muy cariñosa” –dice--, “pero el sistema de acogida necesita un cambio radical, porque no permite empezar otra vez la vida”. 

Marea blava

Per això, Barcelona, Catalunya, ha sortit al carrer, per cridar “Prou excuses. Acollim ara”. Als que han de venir i als que ja són aquí. Segons el coordinador de la campanya “Casa nostra, casa vostra”, Rubén Wagensberg, es tracta de “defensar el dret i la dignitat dels milers de persones que ens estan esperant a la frontera, davant la mirada impassiva dels nostres governs, però no fa falta que esperem a que arribin perquè ja podem començar a millorar i dignificar la vida dels que estan aquí. No podem esperar ni un minut més. La situació és de màxima urgència”.

Per a Wagensberg, és molt positiva la pol.lèmica generada al voltant de les competències, perquè “hem passat de la pol.lèmica al debat, i tots volem acollir, més i millor, mentre altres societats encara discuteixen si han d’acollir”. “Si va començar aquesta campanya –explica el seu coordinador-- és perquè el tema dels refugiats començava a quedar en l’oblit. Hem posat el tema en primera plana, hem marcat l’agenda. Ara, calen canvis reals, canvis immediats”.

Després de l’èxit de la manifestació de dissabte passat a Barcelona, la campanya “Casa nostra, casa vostra” comença ara la tercera fase, la d’incidència política. “La classe política pensa més en vots que en objectius” –diu Rubén Wagensberg. El mateix argument fa servir l’Òscar Camps, fundador de l’ong Proactiva Open Arms: “els polítics veuen vots a la manifestació”. Una riuada humana, una “marea blava” que “és la gota d’oli que es va estenent, potser massa lentament encara” es lamenta Camps.

Por eso, Barcelona, Catalunya, ha salido a la calle, para gritar “Basta ya de excusas. Acojamos ahora”. A los que tienen que venir y a los que ya están aquí. Según el coordinador de la campaña “Casa nostra, casa vostra”, Rubén Wagensberg, se trata de “defender el derecho y la dignidad de los miles de personas que nos están esperando en la frontera, ante la mirada impasiva de nuestros gobiernos, pero no hace falta que esperamos a que lleguen porque ya podemos empezar a mejorar y dignificar la vida de los que están aquí. No podemos esperar ni un minuto más. La situación es de máxima urgencia”. 

Para Wagensberg, es muy positiva la polémica generada sobre las competencias, porque “hemos pasado de la polémica al debate, y todos queremos acoger, más y mejor, mientras otras sociedades todavía discuten si tienen que acoger”.  “Si empezó esta campaña –explica su coordinador-- es porque el tema de los refugiados empezaba a quedar en el olvido. Hemos puesto el tema en portada, hemos marcado la agenda. Ahora, hacen falta cambios reales, cambios inmediatos”.

Después del éxito de la manifestación del pasado sábado en Barcelona, la campaña “Casa nostra, casa vostra” empieza ahora la tercera fase, la de incidencia política. “La clase política piensa más en votos que en objetivos” –dice Rubén Wagensberg. El mismo argumento usa Òscar Camps, fundador de la ong Proactiva Open Arms: “los políticos ven votos en la manifestación”. Una riada humana, una “marea azul” que “es la gota de aceite que se va extendiendo, quizás demasiado lentamente todavía” se lamenta Camps.

Capçalera mani

Des de la seva empresa de socorrisme a Badalona, l’Òscar Camps va tenir molt clar que no podia quedar-se plegat de braços, que davant la inoperància de la Unió Europea havia d’anar a salvar vides. “Suposem que hi ha una intervenció tendenciosa d’algú que intenta que aquesta gent no tingui drets, que siguin ciutadans de tercera. Diuen que són il.legals, que ens venen a robar la feina, que els hem d’allunyar, que son tòxics, nocius, dolents, i a més a més, musulmans i , si m’apures, terroristes. Aquest és el discurs i contra això l’únic que podem fer és apel.lar a la consciència que tots som persones. I contra els que diuen “porta’ls a casa teva”, els dic “jo quan puc hi ajudo, però tampoc és necessari que morin”. No és necessari que ens els emportem tots a casa , però tampoc és necessari que morin abandonats al mar com si no fossin persones”.

A banda de rescatar vides a la Mediterrània, Camps fa d’altaveu d’aquestes persones que es llancen al mar i fa una tasca de sensibilització pública. “Perquè sigui un revulsiu, perquè la població pugui saber què està passant, perquè necessitem el seu suport, perquè els polítics si no hi ha pressió social, hem vist que no tenen intenció de fer res”.

"Les ong’s que treballen ala Mediterrània i a les illes gregues són molestes" ens diu l’Arantza Díez, periodista que ha estat a Lesbos i a la Mediterrània seguint la tasca dels activistes de Proactiva. Una tasca que ha quedat recollida al llibre Lesbos a cor obert. “A part de la feina bàsica de salvar vides, també posen ulls, són llums i taquigrafs, d’una realitat que els Estats preferirien no explicar, perquè allò que no s’explica és com si no existís. I per tant, ells també estan denunciant i posant en entredit les polítique s absurdes d’Europa”.

“La majoria de periodistes que han cobert aquest èxode --diu l’Arantza-- són frelance. És cert que hem trobat finestres en grans mitjans, però un any i mig després el que trobo és que el missatge que s’està construint des del periodisme és molt semblant, ha variat poc. Comença a ser urgent que els mitjans dediquin temps i periodistes, i per tant diners, a investigar, a obligar els nostres governants a retre comptes de com s’estan fent les reubicacions, com estant els atrapats a Grècia”.

 

Desde su empresa de socorrismo en Badalona, Òscar Camps tuvo muy claro que no podía quedarse de brazos cruzados, que ante la inoperancia de la Unión Europea tenía que ir a salvar vidas. “Suponemos que hay una intervención tendenciosa de alguien que intenta que esta gente no tenga derechos, que sean ciudadanos de tercera. Dicen que son ilegales, que nos vienen a robar el trabajo, que les tenemos que alejar, que son tóxicos, nocivos, malos, y además, musulmanes y, si me apuras, terroristas. Este es el discurso y contra esto lo único que podemos hacer es apelar a la conciencia de que todos somos personas. Y contra los que dicen “llévatelos a tu casa”, les digo que “yo cuando puedo ayudo, pero tampoco es necesario que mueran”. No es necesario que nos los llevemos todos a casa , pero tampoco es necesario que mueran abandonados en el mar como si no fueran personas”.

Además de rescatar vidas en el Mediterráneo, Camps hace de altavoz de estas personas que se lanzan al mar y hace una labor de sensibilización pública. “Para que sea un revulsivo, para que la población pueda saber qué está pasando, porque necesitamos su apoyo, porque los políticos, si no hay presión social, hemos visto que no tienen intención de hacer nada”. 

"Las ong’s que trabajan en el Mediterráneo y en las islas griegas son molestas" nos dice Arantza Díez, periodista que ha estado en Lesbos y en el Mediterráneo siguiendo el trabajo de los activistas de Proactiva. Una tarea que ha quedado recogida en el libro Lesbos a cor obert. “Aparte del trabajo básico de salvar vidas, también ponen ojos, son luces y taquígrafos de una realidad que los Estados preferirían no explicar, porque aquello que no se explica es como si no existiera. Y por lo tanto, ellos también están denunciando y poniendo en entredicho las polítiques absurdas de Europa”.

“La mayoría de periodistas que han cubierto este éxodo --dice Arantza--son frelance. Es cierto que hemos encontrado ventanas en grandes medios, pero un año y medio después encuentro que el mensaje que se está construyendo desde el periodismo es muy parecido, ha variado poco. Empieza a ser urgente que los medios dediquen tiempos y periodistas, y por lo tanto dinero, a investigar, a obligar a nuestros gobernantes a rendir cuentas de cómo se están haciendo las reubicaciones, cómo están los atrapados en Grecia”. 

Oscar-arantza

Això ho sap molt bé el Daniel López, cap de la Delegació de la Creu Roja Espanyola al país hel.lènic. “Les condicions als camps són molt dures –ens diu--, afortunadament ja queden poques persones vivint en tendes, la majoria dormen en contenidors o caravanes, però les condicions són dures perquè els camps no compleixen les condicions mínimes. Ens podem trobar amb caravanes amb sistemes de calefació, però que en el lloc on estan ubicades no hi hagi prou potència perquè funcioni. El problema principal són les baixes temperatures, la neu pot tornar encara”.

La Creu Roja pensava que la seva actuació a Grècia no duraria tant. Davant la realitat, ja pensa en nous objectius: “Hi ha gent que porta un any esperant als camps. Estem planificant obrir un centre de salut a Atenes, o més aviat ampliar un sistema que ja existeix de la Creu Roja hel.lènica”.

A banda de l’assistència mèdica, és molt important l’atenció psicológica d’aquestes persones. “No hem d’oblidar que després de tot el que han viscut al seu país, de la travessa cap a Grècia, arriben aquí i es veuen estancats; a més han perdut familiars o s’hi han separat. L’atenció psicològica és super importants. Viure als camps sense tenir res a fer és molt dur”.

Esto lo sabe muy bien Daniel López, jefe de la Delegación de la Cruz Roja Española en el país helénico. “Las condiciones en los campos son muy duras –nos dice--, afortunadamente ya quedan pocas personas viviendo en tiendas, la mayoría duermen en contenedores o caravanas, pero las condiciones son duras porque los campos no cumplen las condiciones mínimas. Nos podemos encontrar con caravanas con sistemas de calefación, pero que en el lugar donde están ubicadas no haya suficiente potencia para que funcione. El problema principal son las bajas temperaturas, la nieve puede volver todavía”.

La Cruz Roja pensaba que su actuación en Grecia no duraría tanto. Ante la realidad, ya piensa en nuevos objetivos: “Hay gente que lleva un año esperando en los campos. Estamos planificando abrir un centro de salud en Atenas, o más bien ampliar un sistema que ya existe de la Cruz Roja helénica”. 
Además de la asistencia médica, es muy importante la atención psicológica de estas personas. “No tenemos que olvidar que después de todo lo que han vivido en su país, de la travesía hasta Grecia, llegan aquí y se ven estancados; además han perdido a familiares o se han separado de ellos. La atención psicológica es super importante. Vivir en los campos sin tener nada a hacer es muy duro”.

Pancartes

L’Estat és l’administració competent per atendre les sol.licituts d’asil i és el que rep el finançament europeu. L’Ajuntament de Barcelona té en marxa el programa Nausica, dins del pla Barcelona Ciutat Refugi. Segons el tinent d’alcalde de Drets de Ciutadania, Jaume Asens, “de seguida vam constatar una sèrie d’insuficiències en el programa estatal, les persones que s’acullen no aconsegueixen l’autonomia necessària per poder viure pel seu compte, és molt rígid, molt centralitatzat, i impedeix la mobilitat geogràfica. Per això, tot i que no és competència nostra, vam fer un programa pioner a l’Estat i a Europa i l’estem assumint amb els nostres recursos”. L’Ajuntament hi destina més d’un milió d’euros de pressupost i vol que l’Administració central el financii. “L’Estat rep fons europeus per acollir refugiats i els destina a control de fronteres i polítiques de retorn, d’expulsions” – es lamenta Asens.

“El que volem és que ens deixin relacionar-nos directament amb altres ciutats, per poder portar refugiats. A Atenes tenim identificats un centenar de persones per portar quan ens deixin”. A Barcelona hi ha 471 places d’acollida del programa estatal. “És una xifra molt petita. Estem disposats i tenim capacitat de rebre més. Volem acollir més i millor”.

El Estado es la administración competente para atender las solicitudes de asilo y es el que recibe la financiación europea. El Ayuntamiento de Barcelona tiene en marcha el programa Nausica, dentro del plan Ciutat Refugi. Según el teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Jaume Asens, “enseguida constatamos una serie de insuficiencias en el programa estatal, las personas que se acogen no consiguen la autonomía necesaria para poder vivir por su cuenta, es muy rígido, muy centralitazado, e impide la movilidad geográfica. Por eso, a pesar de que no es competencia nuestra, hicimos un programa pionero en el Estado y en Europa y lo estamos asumiendo con nuestros recursos”. El Ayuntamiento destina más de un millón de euros de presupuesto y quiere que la Administración central lo financie. “El Estado recibe fondos europeos para acoger refugiados y los destina a control de fronteras y políticas de retorno, de expulsiones” – se lamenta Asens.

“Lo que queremos es que nos dejen relacionar directamente con otras ciudades, para poder traer refugiados. En Atenas tenemos identificados a un centenar de personas para traer cuando nos dejen”. En Barcelona hay 471 plazas de acogida del programa estatal. “Es una cifra muy pequeña. Estamos dispuestos y tenemos capacidad de recibir más. Queremos acoger más y mejor”. 

Simulacre Proactiva

 

Manolo García:

“Hi ha moltíssimes raons per acollir persones que estan en una situació bàrbara, molt despiadada, molt forta, terrible. Per dir una: quan va acabar la nostra guerra, milers de persones van haver de sortir i Xile, l’Argentina, Mèxic... les van acollir amb els braços oberts. Gràcies”.

“Hay muchísimas razones para acoger personas que están en una situación bárbara, muy despiadada, muy fuerte, terrible. Por decir sólo una: cuando acabó nuestra guerra, miles de personas tuvieron que salir y Chile, Argentina, México... las acogieron con los brazos abiertos. Gracias”. 

 

 

Guiomar Todó, Save the Children:

“Nosaltres volem acollir sobre tot els infants que viatgen sols, perquè són els més vulnerables i cal obrir-los els braços”.

 “Nosotros queremos acoger sobre todo a los niños que viajan sólo, porque son los más vulnerables y hay que abrirles los brazos”. 

 

 

Míriam Acebillo, presidenta de LaFede.cat:

“Vull acollir per responsabilitat amb els drets humans i el reconeixement de la inherent dignitat de la família humana, però sobre tot perquè em resulta insuportable que com a societat ens desentenguem les unes de les altres quan les persones vivim situacions de vulnerabilitat. Em revolta que no ens ajudem si necessitem protecció davant de la violència. Les societats on les persones no es tenen cura són societats malaltes”.

"Quiero acoger por responsabilidad con los derechos humanos y el reconocimiento de la inherente dignidad de la familia humana, pero sobre todo porque me resulta insoportable que como sociedad nos desentendamos las unas de las otras cuando las personas vivimos situaciones de vulnerabilidad. Me subleva que no nos ayudemos si necesitamos protección ante la violencia. Las sociedades en las que las personas no se cuidan las unas de las otras son sociedades enfermas”. 

 

 

Mª Assumpcio Vilà, Síndica de BCN:

“És absolutament inhumà el que estem veient i hem de fer una crida a les autoritats competents perquè això se solucioni el més aviat possible. També estaria be que s’anés pensant en l’arrel d’aquest problema, que són les guerres. I els que ja tenim aquí, seria hora de començar a regir-nos per les lleis, només que es complíssin les lleis ja no passaria això. Però no és només una qüestió de lleis sinó d’humanitat i de supervivència”.

“Es absolutamente inhumano lo que estamos viendo y tenemos que hacer un llamamiento a las autoridades competentes para que esto se solucione lo más pronto posible. También estaría bien que se fuera pensando en la raíz de este problema, que son las guerras. Y a los que ya tenemos aquí, sería hora de empezar a regirnos por las leyes, únicamene cumpliendo las leyes ya no pasaría esto. Pero no es sólo una cuestión de leyes sino de humanidad y de supervivencia”. 

 

 

Ciutadà manifestant a Barcelona:

“Et sens impotent quan veus les imatge a la tv i venir a la manifestació és la manera de reivindicar i intentar ajudar . Fer veure a tot el món que això és un problema molt greu que ens podria passar a tots. Per això, obrim fronteres, volem acollir”.


“Te sientes impotente cuando ves las imágenes en televisión. Venir a la manifestación es la manera de reivindicar e intentar ayudar . Hacer ver a todo el mundo que esto es un problema muy grave que nos podría pasar a todos. Por eso, abramos fronteras, queremos acoger”.

 

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-barcelona-vol-acollir/3921402/
 

 

Olga Rodríguez   23.feb.2017 15:22    

"Mediterràneo"

    martes 21.feb.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

L’estiu del 2015, fa un any i mig, els líders europeus s’adonaven de la gravetat de la crisi dels refugiats que fugien de la guerra de Síria o altres països, i decidien que era urgent actuar. Tot i la urgència, van trigar un mes a reunir-se i van establir un sistema de quotes per repartir 120 MIL asilats, que eren a Grècia i Itàlia.  Era com una gota d’aigua al mar, aquest mar on milers de persones han mort, i moren encara, en el seu viatge cap a Europa. Però era un primer pas.
S’havia de trobar una solució per a aquestes persones, abans que arribés l’hivern.  En va passar un, n’han passat dos, aquest molt cru, sota la neu, en tendes de campanya, sense gaire roba d’abric…. i aquelles qüotes no s’han complert. Amb prou feines, Europa ha acollit un 8% de les persones a què es va comprometre. I Espanya, encara menys, un 5%.  Com ha dit el comissari europeu d’Immigració, Dimitris Avramopoulos, “cal fer més i amb més rapidesa”.

 

El verano de 2015, hace un año y medio, los líderes europeos se daban cuenta de la gravedad de la crisis de los refugiados que huían de la guerra de Siria u otros países, y decidían que era urgente actuar. A pesar de la urgencia, tardaron un mes en reunirse y establecieron un sistema de cuotas para repartir 120 MIL asilados, que estaban en Grecia e Italia.  Era como una gota de agua al mar, este mar donde miles de personas han muerto, y mueren todavía, en su viaje hacia Europa. Pero era un primer paso. 
Se tenía que encontrar una solución para estas personas, antes de que llegara el invierno. Pasó uno, han pasado dos, este muy crudo, bajo la nieve, en tiendas de campaña, sin mucha ropa de abrigo…. y aquellas cuotes no se han cumplido. Europa ha acogido apenas a un 8% de las personas a las que se comprometió. Y España, todavía menos, un 5%.  Como ha dicho el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, “hay que hacer más y con más rapidez”.

SERRAT Confidències

Davant la inacció dels Estats europeus, ha començat a actuar la societat civil. La campanya “Casa nostra, casa vostra” aplegava unes 16 mil persones al Palau sant Jordi de Barcelona, sota el crit “Volem acollir” i al voltant de la mítica cançó “Mediterráneo” de Joan Manuel Serrat. “Aquesta és una cançó –ens diu el seu autor—que la vida l’ha feta de tothom i n'he perdut el sentit de l’autoria. Si pot servir per fer una crida al voltant d’un dels drames més terribles que estem vivint en aquests moments, com és el dels refugiats, fantàstic. Si serveix per fer qualsevol cosa per a una gent que ho necessita, meravellós. I si serveix per cridar l’atenció a la societat i per reclamar a les nostres autoritats coherència, sensibilitat, justícia, solidaritat… Seria fantàstic, primer, que no passés, i després, que obríssim les portes. Tots tenim la nostra quota de responsabilitat, però els governants, més”.

Ante la inacción de los Estados europeos, ha empezado a actuar la sociedad civil. La campaña “Casa nuestra, casa vuestra” reunía a unas 16 mil personas en el Palau Sant Jordi de Barcelona, bajo el grito “Queremos acoger” y alrededor de la mítica canción “Mediterráneo” de Joan Manuel Serrat. “Esta es una canción –nos dice su autor—que la vida la ha hecho de todo el mundo y he perdido el sentido de la autoría. Si puede servir para alertar sobre uno de los dramas más terribles que estamos viviendo en estos momentos, como es lo de los refugiados, fantástico. Si sirve para hacer cualquier cosa para una gente que lo necesita, maravilloso. Y si sirve para llamar la atención de la sociedad y para reclamar a nuestras autoridades coherencia, sensibilidad, justicia, solidaridad… Sería fantástico, primero, que no pasara, y después, que abriéramos las puertas. Todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad, pero los gobernantes, más”.

 

Amorós ok


Oriol Amoròs, secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat, es mostra convençut que si Europa no ha fet més fins ara és per desídia. “En una tarda, hauria d’estar resolt –diu—i portem tres anys, ben be, amb les vides aturades i arruinades. Els països dels voltants han acollit moltíssimes més persones que la Unió Europea. Això no té  nom. La Unió Europea ha renunciat a ser un actor internacional i ho ha de ser; ha de ser actor internacional d’estabilitat”.
A Amorós el sorprèn, sobre tot, el paper d’Espanya, un país que precisament ha patit tot sol que Europa mirés cap a una altra banda, mentre els demanava ajut, davant l’arribada d’immigrants. “Ara seria el moment de fer una mica de bloc comú i dir a la UE “volem establir un programa estable d’acollida de refugiats”.

Davant el fracàs europeu i les dificultats del programa estatal d’acollida, la Generalitat ha posat en marxa el Programa Català de Refugi, complementari de l’estatal. Consistirà a donar allotjament i manutenció als que no hagin aconseguit l’autonomia o hagin abandonat el pla estatal. Els ciutadans que ho vulguin es poden convertir en “mentors” d’aquestes persones refugiades i acompanyar-les en la seva inserció a Catalunya. A canvi, els beneficiaris del pla han de comprometre’s a aprendre la llengua i a establir vincles socials, a través d’un Pla Individual d’Activitats.  Tot plegat, amb el suport d’entitats socials i dels Ajuntaments que ja participen a l’acollida d’asilats.

Catalunya ja té experiència en acollida. "Sabem el que s’ha de fer, el problema és que no arriben, arriben a compta-gotes". Des de la Generalitat, han expressat la voluntat, la capacitat d’acollir 4.500 persones.  A les critiques de per què la Generalitat no fa més per acollir refugiats, fins i tot desobeïr i tirar pel dret, portant immigrants tot i el veto de l’Estat, Oriol Amorós respon que “humanament es poden entendre aquests tipus de plantejaments, però no podem portar-los de qualsevol manera, sense estar segurs si l’Estat els donarà la residència o els expulsarà”.  Segons el secretari de Migracions, la Generalitat té documentades a Grècia 270 persones amb algun tipus de necessitat sanitària, la majoria nens i les seves famílies, per tractar-los a la Sanitat pública catalana. “L’Estat ens ha dit que sí, que els portaran. Ara fa sis mesos que estem fent aquesta feina. N’han arribat 14. És desesperant”.

 

Oriol Amoròs, secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat, se muestra convencido de que si Europa no ha hecho más hasta ahora es por desidia. “En una tarde, tendría que estar resuelto –dice—y llevamos tres años con las vidas paradas y arruinadas. Los países de los alrededores han acogido muchísimas más personas que la Unión Europea. Esto no tiene nombre. La Unión Europea ha renunciado a ser un actor internacional y lo tiene que ser; tiene que ser actor internacional de estabilidad”. 
A Amorós le sorprende, sobre todo, el papel de España, un país que precisamente ha sufrido en solitario que Europa mirara hacia otro lado, mientras les pedía ayuda, ante la llegada de inmigrantes. “Ahora sería el momento de hacer un poco de bloque común y decir a la UE “queremos establecer un programa estable de acogida de refugiados”. 

Ante el fracaso europeo y las dificultades del programa estatal de acogida, la Generalitat ha puesto en marcha el Programa Catalán de Refugio, complementario del estatal. Consistirá en dar alojamiento y manutención a los que no hayan conseguido la autonomía o hayan abandonado el plan estatal. Los ciudadanos que quieran se pueden convertir en “mentores” de estas personas refugiadas y acompañarlas en su inserción en Catalunya. A cambio, los beneficiarios del plan tienen que comprometerse a aprender la lengua y a establecer vínculos sociales, a través de un Plan Individual de Actividades.  Todo ello, con el apoyo de entidades sociales y de los Ayuntamientos que ya participan en la acogida de asilados.

Catalunya ya tiene experiencia en acogida. "Sabemos lo que se tiene que hacer, el problema es que no llegan, llegan a cuenta-gotas". Desde la Generalitat, han expresado la voluntad, la capacidad de acoger a 4.500 personas.  A las criticas de por qué la Generalitat no hace más para acoger refugiados, incluso desobedecer, trayendo a inmigrantes a pesar del veto del Estado, Oriol Amorós responde que “humanamente se puede entender este tipo de planteamientos, pero no podemos traerleds de cualquier manera, sin estar segurose si el Estado les dará la residencia o les expulsará”.  Según el secretario de Migraciones, la Generalitat tiene documentadas en Grecia 270 personas con algún tipo de necesidad sanitaria, la mayoría niños y sus familias, para tratarlas en la Sanidad pública catalana. “El Estado nos ha dicho que sí, que los traerán. Ahora hace sis meses que estamos haciendo este trabajo. Han llegado 14. Es desesperante”. 

  Amorós i jo ok

Acollir és un deure, legal i humanitari. I tots hi estem implicats: administracions, entitats humanitàries d’acollida, població civil… perquè no podem tancar els ulls a la realitat.  Com tampoc no podem tancar els ulls al que passa a Colòmbia i el Procés de Pau.  Ens hi acostem de la mà de Jaime León Sepúlveda, un reconegut activista colombià, defensor dels drets de les comunitats indígenas i camperoles de l’Orinòquia, l’Amazònia colombiana.
Jaime León ha estat a Espanya participant a la campanya de Mans Unides contra la fam, una campanya que té com a lema “El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa”, com el Jaime.
Aquest defensor dels drets humans es mostra esperançat en un país reconciliat, malgrat la campanya de guerra bruta per minar el procés de pau i el president Santos. “No hi ha un altre camí que la pau -assegura-. S’han d’obrir espais perquè la gent pugui accedir a la terra, reconèixer els drets dels indígenes, cal reparar les víctimes, el reconeixement de la Veritat i la reconciliació dels colombians”.  Però hi ha obstacles, com els grups d’extrema dreta, que causen mort i desplaçaments de persones, i la persecució, fins i tot mortal, dels defensors dels Drets Humans. “A Colòmbia ja no moren soldats ni guerrillers, però hi ha l’eliminació dels líders del moviment per la Pau”.

 

Acoger es un deber, legal y humanitario. Y todos estamos implicados: administraciones, entidades humanitarias de acogida, población civil… porque no podemos cerrar los ojos a la realidad.  Como tampoco podemos cerrar los ojos a lo que pasa en Colombia y el Proceso de Paz. Nos acercamos a ello de la mano de Jaime León Sepúlveda, un reconocido activista colombiano, defensor de los derechos de las comunidades indígenas y campesinas de la Orinoquía, la Amazonía colombiana. 

Jaime León ha estado en España participando en la campaña de Manos Unidas contra el hambre, una campaña que tiene como lema “El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida”, como Jaime. 
Este defensor de los derechos humanos se muestra esperanzado en un país reconciliado, a pesar de la campaña de guerra sucia para minar el proceso de paz y el presidente Santos. “No hay otro camino que la paz -asegura-. Se tienen que abrir espacios para que la gente pueda acceder a la tierra, reconocer los derechos de los indígenas, es preciso reparar a las víctimas, el reconocimiento de la Verdad y la reconciliación de los colombianos”. Pero hay obstáculos, como los grupos de extrema derecha, que causan muerte y desplazamientos de personas, y la persecución, incluso mortal, de los defensores de los Derechos Humanos. “En Colombia ya no mueren soldados ni guerrilleros, pero se eliminan a los líderes del movimiento por la Paz”. 

IMG_20170213_113400[1]

Precisament, felicitem les Brigades Internacionals de Pau, pel Premi Constructors de Pau de l’Institut Català Internacional per la Pau, en reconeixement a la seva tasca de protecció i acompanyament de defensors dels Drets Humans que treballen en zones de conflicte o repressió. Mònica Péres, de les Brigades Internacionals de Pau a Catalunya, ens explica que són una organització no gubernamental que promou la resolució pacífica dels conflictes, inspirada a les idees de no-violència de Gandhi.


Precisamente, felicitamos a las Brigadas Internacionales de Paz, por el Premio Constructors de Pau del Institut Català Internacional per la Pau, en reconocimiento a su tarea de protección y acompañamiento de defensores de los Derechos Humanos que trabajan en zonas de conflicto o represión. Mónica Péres, de las Brigadas Internacionales de Paz en Catalunya, nos explica que son una organización no gubernamental que promueve la resolución pacífica de los conflictos, inspirada en las ideas de no-violencia de Gandhi.

IMG_20170208_211927[1]

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-volemacollir/3909698/

 

Olga Rodríguez   21.feb.2017 18:02    

És possible un món sense Càncer?

    jueves 16.feb.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

En quin punt ens trobem de la investigació sobre el Càncer, aquesta malaltia maleïda que ha provocat tantes morts? Quan es podrà curar? Podrem tenir una vacuna per a prevenir-la?  Quan donarem per guanyada la batalla contra el Càncer? Interrogants que traslladem a un dels investigadors principals d’aquesta malaltia, el Dr. Manel Esteller, director d’Epigenètica i Biologia del Càncer a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge, l’IDIBELL.  “Un món sense Càncer és molt difícil –ens diu--, perquè és una malaltia de les nostres cèl.lules, i associada a l’envelliment. Com més temps vivim, més probabilitats d’alteracions cel.lulars. El que és possible és un món on el Càncer es pugui curar”.

Un de cada dos homes i una de cada tres dones patiran un càncer a la seva vida. La bona notícia és que no té perquè ser mortal i un terç dels càncers es poden evitar. Estem , però, davant d'una malaltia greu, encara associada a una alta mortalitat, a la qual hem de tenir molt de respecte. “Falta molt per fer –reconeix el Dr. Esteller—tot i que s’ha fet molt des de la prevenció, la cirurgia, la radioteràpia i quimioteràpia, la investigació cel.lular. Tot això ha permés arribar al 60% de curació. El coneixement acumulat sobre el Càncer ha estat immens en els últims 15-20 anys, però ens falta traslladar tot això a la pràctica clínica diària”. 

Sobre l’existència d’una vacuna, Esteller explica que “hi ha vacunes contra el Càncer (la de l’Hepatitis, la del Papil.loma…) i s’estan estudiant vacunes especialitzades per a determinats càncers”.  Els tractaments són cada cop més individualitzats, en funció de les característiques del malalt. L’interès està centrat ara a “la Immunoteràpia i la nova fornada de fàrmacs contra el Càncer”.

El més important, sense dubte, és la prevenció: evitar hàbits tòxics, com el tabac i l’alcohol, l’exposició solar excesiva i la contaminació atmosfèrica, i seguir una dieta saludable. “La dieta ha de ser equilibrada –diu Esteller--, menjar una mica de tot i fer exercici moderat, ni sedentarisme ni exercici extrem”.
El nostre estil de vida, els nostres hàbits, determinen més les possibilitats de tenir un càncer que la genètica. “Un 10% dels càncers del planeta tenen un origen genètic”, segons Manel Esteller.

Els Càncers més habituals són el de pell, causat per l’exposició al sol. “El melanoma és el més comú, però no surt a les estadístiques perquè es cura en un 90%”. I el de pulmó, sobre tot el fumadors. Però el tabac provoca també altres càncers: coll, gola, llengua, bufeta. Amb aquests, els que més afecten a la població són el colorrectal, el de pròstata en els homes i el de mama en les dones.

“La prevenció i la detecció precoç són claus” sentencia el Doctor Esteller, que es lamenta que s’hagin congelat els recursos a la Ciència a Catalunya. Clar que a la resta d’Espanya ha estat pitjor, perquè s’ha retallat la inversió en Recerca. Això fa que molts cervells marxin fóra, a països on “sumen dos zeros als recursos en investigació que tenim nosaltres”. És el cas d’altres oncòlegs catalans reconeguts, com Joan Massagué i Josep Baselga, que comparteixen amb Manel Esteller el Premi Internacional Catalunya. “Si les coses no milloren, (marxar) és una possibilitat que tots hem de considerar, pel be de tota la humanitat”. És una llàstima, perquè Esteller confirma que hi ha talent a casa nostra. “Però encara hem de convèncer els polítics perquè creguin en la Ciència”.

Foto MANEL ESTELLER


¿En qué punto nos encontramos de la investigación sobre el Cáncer, esta enfermedad maldita que ha provocado tantas muertes? ¿Cuando se podrá curar? ¿Podremos tener una vacuna para prevenirla? ¿Cuándo ganaremos la batalla contra el Cáncer? Interrogantes que trasladamos a uno de los investigadores principales de esta enfermedad, el Dr. Manel Esteller, director de Epigenética y Biología del Cáncer en el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL). “Un mundo sin Cáncer es muy difícil –nos dice--, porque es una enfermedad de nuestras células, y asociada al envejecimiento. Cuanto más tiempo vivimos, más probabilidades de alteraciones celulares. Lo que es posible es un mundo donde el Cáncer se pueda curar”. 

Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres sufrirán un cáncer en su vida. La buena noticia es que no tiene porqué ser mortal y un tercio de los cánceres se pueden evitar. Estamos, sin embargo, ante una enfermedad grave, todavía asociada a una alta mortalidad, a la que tenemos que tener mucho respeto. “Falta mucho por hacer –reconoce el Dr. Esteller—a pesar de que se ha conseguido mucho con la prevención, la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y la investigación celular. Todo esto ha permitido llegar al 60% de curación. El conocimiento acumulado sobre el Cáncer ha sido inmenso en los últimos 15-20 años, pero nos falta trasladar todo eso a la práctica clínica diaria”. 

Sobre la existencia de una vacuna, Esteller explica que “hay vacunas contra el Cáncer (la de la Hepatitis, la del Papiloma…) y se están estudiando vacunas especializadas para determinados cánceres”.  Los tratamientos son cada vez más individualizados, en función de las características del enfermo. El interés está centrado ahora a “la Inmunoterapia y la nueva hornada de fármacos contra el Cáncer”.

Lo más importante, sin duda, es la prevención: evitar hábitos tóxicos, como el tabaco y el alcohol, la exposición solar excesiva y la contaminación atmosférica, y seguir una dieta saludable. “La dieta tiene que ser equilibrada –dice Esteller--, comer un poco de todo y hacer ejercicio moderado, ni sedentarismo ni ejercicio extremo”.  Nuestro estilo de vida, nuestros hábitos, determinan más las posibilidades de tener un cáncer que la genética. “Un 10% de los cánceres del planeta tienen un origen genético”, según Manel Esteller.

Los Cánceres más habituales son el de piel, causado por la exposición al sol. “El melanoma es el más común, pero no sale en las estadísticas porque se cura en un 90%”. Y el de pulmón, sobre todo elnfumadores. Pero el tabaco provoca también otros cánceres: cuello, garganta, lengua, vejiga. Con estos, los que más afectan a la población son el colorrectal, el de próstata en los hombres y el de mama en las mujeres. 

“La prevención y la detección precoz son claves” sentencia el Doctor Esteller, que se lamenta de que se hayan congelado los recursos a la Ciencia en Catalunya. Claro que en el resto de España ha sido peor, porque se ha recortado la inversión en Investigación. Esto hace que muchos cerebros se marchen fuera, a países donde “suman dos ceros a los recursos en investigación que tenemos nosotros”. Es el caso otros oncòlogos catalanes reconocidos, como Joan Massagué y Josep Baselga, que comparten con Manel Esteller el Premio Internacional Catalunya. “Si las cosas no mejoran, (marchar) es una posibilidad que todos tenemos que considerar, por el bien de toda la humanidad”. Es una lástima, porque Esteller confirma que hay talento aquí. “Pero todavía tenemos que convencer a los políticos para que crean en la Ciencia”. 

 

Enginyers

 

 

 


Per què puja el rebut de la llum? Està justificat aquest augment de les tarifes? O és una estafa dels que volen fer l’agost en ple hivern?
Segons David Giménez, Cap dels Serveis Tècnics del Col.legi d’Enginyers Industrials de Barcelona, l’augment respòn a un canvi de metodologia i del model de facturació. Per tal d’estalviar en la nostra factura,  “la clau és la potència que tenim contractada. És important parar atenció en el terme fix de potència, que s’ajusti a les nostres necessitats. Una altra cosa important a saber és si el nostre comptador és capaç de fer discriminació horària,  i associar el consum a l’hora en què és més barat. Però no ens hem d’obsessionar, perquè en el cas del consumidor domèstic no representa un estalvi molt gran (20 cèntims d’Euro). El que té més incidència és la potència que tenim contractada”.

Claus per a un estalvi econòmic i energètic, on el més intel.ligent és fer un ús eficient de l’energia: “amb bombetes LED i electrodomèstics més eficients. No podem malbaratar, deixar llums encesos, perdre energia per les finestres… No hem de passar fred a l’estiu i calor a l’hivern”-diu l'enginyer.
Reduïr la despesa d’energia repercutirà directament a la nostra butxaca, però també en la salut del planeta.  En aquest camí, el d’anar cap a un nou escenari més sostenible i eficient, trobem el futur Pacte Nacional per a la Transició Energètica a Catalunya, que posa les bases del que hauria de ser el futur energètic a casa nostra. L’objectiu és que l’any 2050  el cent per cent de les energies siguin renovables.  Ara estem al 8%.

Accions a favor d’una energia més eficient i més neta, i també a favor del dret de tothom a tenir accés a l’energia, és a dir, a lluitar contra l’anomenada Pobresa energètica. Que no tornin a repetir-se casos com el de la Rosa, de Reus.
A Catalunya, les administracions hi fan front comú; volen forçar les companyies subministradores a pagar la meitat dels rebuts en aquests casos. A més, alguns ajuntaments  volen practicar el que s’anomena “governança energètica”, és a dir el control d’uns serveis bàsics que ara són en poder de les grans companyies, dels oligopolis.

 

¿Por qué sube el recibo de la luz?  ¿Está justificado este aumento de las tarifas? ¿O es una estafa de los que quieren hacer el agosto en pleno invierno?
Según David Giménez, Jefe de los Servicios Técnicos del Colegio de Ingenieros Industriales de Barcelona, el aumento responde a un cambio de metodología y del modelo de facturación. Para ahorrar en nuestra factura, “la clave es la potencia que tenemos contratada. Es importante fijarse en el término fijo de potencia, que se ajuste a nuestras necesidades. Otra cosa importante a saber es si nuestro contador es capaz de hacer discriminación horaria, y asociar el consumo a la hora en que es más barato. Pero no nos tenemos que obsesionar, porque en el caso del consumidor doméstico no representa un ahorro muy grande (20 céntimos de Euro). Lo que tiene más incidencia es la potencia que tenemos contratada”. 

Claves para un ahorro económico y energético, donde lo más inteligente es hacer un uso eficiente de la energía: “con bombillas LED y electrodomésticos más eficientes. No podemos derrochar, dejar luces encendidos, perder energía por las ventanas… No tenemos que pasar frío en verano y calor en invierno” - sentencia el ingeniero. Reduïr el gasto de energía repercutirá directamente en nuestro bolsillo, pero también en la salud del planeta. En este camino, el de ir hacia un nuevo escenario más sostenible y eficiente, encontramos el futuro Pacto Nacional para la Transición Energética en Catalunya, que pone las bases de lo que tendría que ser nuestrof uturo energético. El objetivo es que en 2050 el cien por cien de las energías sean renovables. Ahora estamos en el 8%.

 Acciones a favor de una energía más eficiente y más limpia, y también a favor del derecho de todos a tener acceso a la energía, es decir, a luchar contra la llamada Pobreza energética. Que no vuelvan a repetirse casos como el de Rosa, de Reus.
En Catalunya, las administraciones hacen frente común; quieren forzar a las compañías suministradoras a pagar la mitad de los recibos en estos casos. Además, algunos ayuntamientos quieren practicar lo que se denomina “governanza energética”, es decir el control de unos servicios básicos que ahora están en poder de las grandes compañías, de los oligopolios.

 

Eloi badia

 

Segons Eloi Badia, regidor de Presidència, Aigua i Energia de l’Ajuntament de Barcelona, “el que s’ha posat en evidència és una crisi estructural del model energètic, que ha deixat de ser un servei públic per convertir-se en una mercaderia. Això és el que veiem quan milions de persones queden expulsades d’aquest subministre i el govern estatal és incapaç de donar solucions.  A l’àmbit municipal no tenim plenes competències, però estem fent tot el possible per canviar-ho. Volem empreses corresponsables. Però el futur passa per comercialitzadores municipals. La gent el que busca és una companyia que treballi dia i nit per donar el millor servei al mínim preu possible. Amb energies verdes, sostenibilitat”.

Aquesta experiència de la “municipalització”, de la gestió pública de serveis essencials, s’està posant en marxa també amb un altre bé bàsic, un bé comú, com és l’aigua. “Aquest és el primer servei que ha de prestar un ajuntament –diu Badia--. L’aigua no es pot privatitzar. Hi ha d’haver un model públic solvent, que permeti ajustar el rebut. Si tenim el suport polític per tirar-ho endavant, podrem rebaixar un 10% el rebut. És complicat, però és el camí, per garantir els serveis bàsics”.

 

Según Eloi Badia, concejal de Presidencia, Agua y Energía del Ayuntamiento de Barcelona, “lo que se ha puesto en evidencia es una crisis estructural del modelo energético, que ha dejado de ser un servicio público para convertirse en una mercancía. Esto es lo que vemos cuando millones de personas quedan expulsadas de este suministro y el gobierno estatal es incapaz de encontrar soluciones. Al ámbito municipal no tenemos plenas competencias, pero estamos haciendo todo lo posible para cambiarlo. Queremos empresas corresponsables. Pero el futuro pasa por comercializadores municipales. La gente lo que busca es una compañía que trabaje noche y día para dar el mejor servicio con el mínimo precio posible. Con energías verdes, sostenibilidad”.

Esta experiencia de la “municipalización”, de la gestión pública de servicios esenciales, se está poniendo en marcha también con otro bien básico, un bien común, como es el agua. “Éste es el primer servicio que tiene que prestar un ayuntamiento –dice Badia--. El agua no se puede privatizar. Tiene que haber un modelo público solvente, que permita ajustar el recibo. Si tenemos el apoyo político para sacarlo adelante, podremos rebajar un 10% el recibo. Es complicado, pero es el camino, para garantizar los servicios básicos”. 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-no-possible-mon-sense-cancer-pero-si-pugui-curar/3898402/

 

Olga Rodríguez   16.feb.2017 16:00    

Gentrificació

    miércoles 8.feb.2017    por Olga Rodríguez    1 Comentarios

Gentrificació, especulació urbanística, "bulling" immobiliari són termes que han entrat a formar part del nostre vocabulari. Però, què hi ha al darrera de tot això? 
Doncs hi ha persones, famílies que són expulsades de casa seva, joves que quan s'independitzen han de buscar casa  fóra de la seva ciutat, perquè no poden fer front als lloguers abusius que només poden pagar els turistes o les classes benestants, no els veïns de tota la vida. Per tot plegat, diversos col.lectius i entitats socials i veïnals es mobilitzen per deixar ben clar que estan en contra de la mercantilització de la ciutat: "No està en venda” i “No ens faran fora”.

Irene Escorihuela, de l’Observatori DESC,  argumenta que s’ha de conjugar el Turisme amb la vida de la ciutat, l’impacte sobre el preu de l’habitatge i la precarietat laboral.  Camilo Ramos, de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona, es lamenta de que el fenòmen de la massificació turística s’està estenent per tota la ciutat. Està clar que el Turisme és un motor de l’economia, però potser no s’ha gestionat be el seu creixement i el seu impacte en la vida dels veïns. Les entitats es queixen de que s’ha posat la catifa vermella als grans inversors, als especuladors, en detriment de les persones.

Les coses han començat a canviar amb el nou Ajuntament de Barcelona. El Consistori treballa en el Pla Estratègic de Turisme, on s’abordarà quin model necessita la capital catalana. D’entrada, Ada Colau va aprovar una moratòria en l’atorgament de llicències turístiques, i ha tirat endavant el PEUAT, un Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics, i un Pla d’Habitatge. El parc d’habitatge social a Barcelona representa només l’ú i mig per cent, segons dades de l’Ajuntament. El repte és augmentar aquest percentatge al 4%, l’any 2015. La Llei catalana d’Habitatge fixa que sigui del 15%. El Pla que acaba d’aprovar l’Ajuntament preveu posar al mercat de lloguer  en 9 anys uns 18.500 pisos a un preu assequible.

Segons Irene Escorihuela, “és important que l’administració hi intervingui. Podem estar més contens o menys amb el PEUAT i  el Pla d’Habitatge, però s’ha de regular això, perquè si ho deixem en mans del mercat ja sabem el que passa. L’Habitatge és un dret fonamental. També és important que el Govern central faci un canvi en la Llei d’Arrendaments Locals, per evitar que es disparin els lloguers”. Camilo Ramos para atenció a la situació del petit comerç, també afectat pels lloguers abusius i el turisme massiu, “que fa que sigui més rendible el comerç de cara al visitant, que no de cara als que vivim aquí”. I afegeix: “la situació de Barcelona requereix també una atenció especial per part de la Generalitat.  Que la capital de Catalunya sigui només de rendes altes i gent vinguda de fóra, i s’expulsi els barcelonins, no és un tema només de la ciutat de Barcelona, sinó de la Generalitat”. En qualsevol cas, la solució al problema de l’Habitatge passa, segons l’Observatori DESC i la FAVB, per regular el mercat privat d’habitatges de lloguer, augmentar la inversió en habitatge públic, ajudar les persones en situació de vulnerabilitat i fomentar formes alternatives de tinença d’habitatge, com les cooperatives.

IMG_20170130_103428[2]

Gentrificación, especulación urbanística, "bulling" inmobiliario son términos que han entrado a formar parte de nuestro vocabulario. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto?  Pues hay personas, familias que son expulsadas de su casa, jóvenes que cuando se independizan tienen que buscar piso fuera de su ciudad, porque no pueden hacer frente a los alquileres abusivos que sólo pueden pagar los turistas o las clases pudientes, no los vecinos de toda la vida. Por todo ello, varios colectivos y entidades sociales y vecinales se movilizan para dejar muy claro que están en contra de la mercantilitzación de la ciudad: "No está en venta” y “No nos echarán”.

Irene Escorihuela, del Observatorio DESC, argumenta que se tiene que conjugar el Turismo con la vida de la ciudad, el impacto sobre el precio de la vivienda y la precariedad laboral. Camilo Ramos, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, se lamenta de que el fenómeno de la masificación turística se esté extendiendo por toda la ciudad. Está claro que el Turismo es un motor de la economía, pero quizás no se ha gestionado bien su crecimiento y su impacto en la vida de los vecinos. Las entidades se quejan de que se ha puesto la alfombra roja a los grandes inversores, a los especuladores, en detrimento de las personas.

Las cosas han empezado a cambiar con el nuevo Ayuntamiento de Barcelona. El Consistorio trabaja en el Plan Estratégico de Turismo, donde se abordará qué modelo necesita la capital catalana. De entrada, Ada Colau aprobó una moratoria en la concesión de licencias turísticas, y ha sacado adelante el PEUAT, un Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos, y un Plan de Vivienda. El parque de vivienda social en Barcelona representa sólo el uno y medio por ciento, según datos del Ayuntamiento. El reto es aumentar este porcentaje al 4%, en 2015. La Ley catalana de Vivienda fija que sea del 15%. El Plan de Vivienda que acaba de aprobar el Ayuntamiento prevé poner en el mercado de alquiler en 9 años unos 18.500 pisos a un precio asequible. 

Según Irene Escorihuela, “es importante que la administración intervenga. Podemos estar más contentos o menos con el PEUAT y el Plan de Vivienda, pero se tiene que regular esto, porque si lo dejamos en manos del mercado ya sabemos lo que pasa. La Vivienda es un derecho fundamental. También es importante que el Gobierno central haga un cambio en la Ley de Arrendamientos Locales, para evitar que se disparen los alquileres”. Camilo Ramos llama la atención sobre la situación del pequeño comercio, también afectado por los alquileres abusivos y el turismo masivo, “que hace que sea más rentable el comercio de cara al visitante, que no de cara a los que vivimos aquí”. Y añade: “la situación de Barcelona requiere también una atención especial por parte de la Generalitat. Que la capital de Cataluña sea sólo de rentas altas y gente venida de fuera, y se expulse a los barceloneses, no es un tema sólo de la ciudad de Barcelona, sino de la Generalitat”. En cualquier caso, la solución al problema de la Vivienda pasa, según el Observatorio DESC y la FAVB, por regular el mercado privado de viviendas de alquiler, aumentar la inversión en vivienda pública, ayudar las personas en situación de vulnerabilidad y fomentar formas alternativas de tenencia de vivienda, como las cooperativas.

FAVB

 

Herois anònims

El món i la Història els conformen moltes persones, molts "herois anònims", que contribueixen a construir un món millor. D'alguns només en tenen constància al seu entorn més proper; d'altres, els podem conèixer gràcies a l'empeny i la dedicació d'altres persones, que els recuperen i ens els acosten.  És el cas del Romuald Grané Vilaseca, un militant comunista antifranquista, nascut al Bages, a qui podem qüalificar de "lluitador", no només polític, sinó també en altres fronts.  La seva trajectòria l’ha recollida en un llibre la periodista Núria Segura.

La seva militància política, comunista, va portar Grané Vilaseca a la presó en diverses ocasions durant la dictadura. Però el seu compromís anava més enllà de les idees polítiques, era un compromís amb les persones, de solidaritat amb la classe treballadora, i aquest compromís el va acompanyar tota la seva vida. La segona lluita destacada del Romuald Grané va ser contra l’Alzheimer, malaltia que va patir la seva dona durant molts anys. Ell va defensar l’existència de “residències mixtes” per a la gent gran, amb malalts i no malalts, per tal que aquests centres no es convertissin en una mena de guetos, on esperar la mort. També va defensar el dret a una mort digna.

Podeu aprofundir en la història d’aquest “lluitador curiós”, com el defineix la Núria Segura, al seu llibre “Herois anònims. La història d’en Romuald  Grané Vilaseca”.

 

El mundo y la Historia los conforman muchas personas, muchos "héroes anónimos", que contribuyen a construir un mundo mejor. De algunos sólo se tiene constancia en su entorno más cercano; a otros les podemos conocer gracias al empeño y dedicación de otras personas, que los recuperan y nos los acercan. Es el caso de Romuald Grané Vilaseca, un militante comunista antifranquista, nacido en el Bages, a quien podemos calificar de "luchador", no sólo político, sino también en otros frentes. Su trayectoria la ha recogido en un libro la periodista Nuria Segura. 

Su militancia política, comunista, llevó a Grané Vilaseca a la prisión en varias ocasiones durante la dictadura. Pero su compromiso iba más allá de las ideas políticas, era un compromiso con las personas, de solidaridad con la clase trabajadora, y este compromiso le acompañó toda su vida. La segunda lucha destacada de Romuald Grané fue contra el Alzheimer, enfermedad que sufrió su mujer durante muchos años. Él defendió la existencia de “residencias mixtas” para las personas mayores, con enfermos y no enfermos, para que estos centros no se convirtieran en una especie de guetos, donde esperar la muerte. También defendió el derecho a una muerte digna.

Podemos profundizar en la historia de este “luchador curioso”, como lo define Nuria Segura, en su libro “Herois anònims. La historia d'en Romuald Grané Vilaseca”.

Herois-anonims-la-historia-d-en-romuald-grane-vilasecaUn altre heroi, aquest cop, conegut, és el Pere Camps: un heroi defensor de la Cultura “com a eina de transformació social”.  Camps fa activisme a través de la Cultura, convençut que “tot és activisme, tot és política”. Així, el Festival de Cançó d’Autor Barnasants, que dirigeix, s’ha convertit en aquesta edició en un crit feminista i revolucionari, perquè “només des del Feminisme es pot avançar cap a la igualtat”.

El Barnasants ret homenatge, entre d’altres, a la revolucionària russa Alexandra Kol.lontai, ara que tot just se celebra el centenari de la Revolució bolxevic (les cantautores Montse Castellà, Silvia Comes, Ivette Nadal i Meritxell Gené s’han convertit per a l’ocasió en Les Kol.lontai) i a Violeta Parra, un dels referents de la cançó d’autor llatinoamericana, en el centenari del seu naixement.

Ja va dir el poeta que "la poesia és un arma carregada de futur", i carregada de futur, de poesia, de consciència social i de reivindicació revolucionària ha arribat el Barnasants. Com fer activisme des de la Cultura.  

 

Pere camps

Otro héroe, esta vez, conocido, es Pere Camps: un héroe defensor de la Cultura “como herramienta de transformación social”. Camps hace activismo a través de la Cultura, convencido de que “todo es activismo, todo es política”. Así, el Festival de Canción de Autor Barnasants, que dirige, se ha convertido en esta edición en un grito feminista y revolucionario, porque “sólo desde el Feminismo se puede avanzar hacia la igualdad”. 

El Barnasants rinde homenaje, entre otros, a la revolucionaria rusa Alexandra Kol.lontai, cuando se celebra el centenario de la Revolución bolchevique (las cantautoras Montse Castellà, Silvia Comas, Ivette Nadal y Meritxell Gené se han convertido para la ocasión en Las Kol.lontai) y a Violeta Parra, uno de los referentes de la canción de autor latinoamericana, en el centenario de su nacimiento.

 Ya dijo el poeta que "la poesía es un arma cargada de futuro", y cargada de futuro, de poesía, de conciencia social y de reivindicación revolucionaria ha llegado el Barnasants. Cómo hacer activismo desde la Cultura.

IMG_20170128_141141[1]

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-gentrificacio/3887740/

 

Olga Rodríguez    8.feb.2017 17:35    

L'era Trump

    miércoles 1.feb.2017    por Olga Rodríguez    0 Comentarios

L'elecció com a president de Donald Trump ha estat una sorpresa i provoca interrogants i incerteses.  Com serà el món a l'era Trump? És per tenir por o ens hem posat la bena abans que la ferida? Les primeres decisions del 45è president dels Estats Units confirmen les sospites més pessimistes. Sobre tot en matèria d’Immigració i Drets Humans, amb l’anunciat mur amb Mèxic i les altres mesures contra els estrangers.

Què ens espera amb Trump? Complirà totes les seves promeses electorals i farà una política econòmica proteccionista amb les empreses nord-americanes? O farà una política neoliberal, pròpia del partit pel qual s’ha presentat, el Partit Republicà, que beneficii les grans empreses, a expenses de la classe treballadora? La mateixa classe treballadora, que –decebuda i emprenyada amb el Partit Demòcrata i el seu tomb a la dreta—ha votat Donald Trump, segons ens explica el catedràtic d’Economia i Ciències Polítiques Vicenç Navarro. Navarro coneix bé el país, perquè hi ha donat classe durant prop de 40 anys a la Universitat John Hopkins. De fet, és un dels pocs a qui no ha sorprès la victòria de Trump, i la va vaticinar. 

“L’error de Hillary Clinton –diu el professor—ha estat oblidar-se de la classe treballadora i buscar el vot entre les minories: dones, negres… Clinton va jugar molt la carta de ser dona, “el temps de la dona ha arribat”, així com el missatge d’Obama era “el temps dels negres ha arribat”, i va tenir una actitut molt despectiva amb els votants de Trump. Això va empipar i mobilitzar la classe treballadora blanca”.

Així, un candidat atípic com Trump ha aconseguit seduïr els votants, amb el seu missatge “antiestablishment”, mentre que Hillary Clinton representava perfectament l’”establishment”.  “Els mateixos barris que van votar Obama han votat ara Trump. Si el debat hagués estat entre Trump i Sanders, hauria guanyat Sanders,  un “antiestablishment”, que propugnava una revolució política i reduïr el poder econòmic”.
Donald Trump ha capitalitzat la indignació del nord-americà mitjà, com l’extrema dreta ho fa a Europa i aquí, Podemos i els Comuns.


La elección como presidente de Donald Trump ha sido una sorpresa y provoca interrogantes e incertidumbres. ¿Cómo será el mundo en la era Trump? ¿Es para tener miedo o nos hemos puesto la venda antes de la herida? Las primeras decisiones del 45è presidente de los Estados Unidos confirman las sospechas más pesimistas. Sobre todo en materia de Inmigración y Derechos Humanos, con el anunciado muro con México y las otras medidas contra los extranjeros.

 ¿Qué nos espera con Trump? ¿Cumplirá todas sus prometidas electorales y hará una política económica proteccionista con las empresas norteamericanas? ¿O hará una política neoliberal, propia del partido por el que se ha presentado, el Partido Republicano, que beneficie a las grandes empresas, a expensas de la clase trabajadora?  La misma clase trabajadora, que –decepcionada y endafada con el Partido Demócrata y su giro a la derecha— ha votado a Donald Trump, según nos explica el catedrático de Economía y Ciencias Políticas Vicenç Navarro. Navarro conoce bien el país, porque ha dado clase durante cerca de 40 años en la Universidad John Hopkins. De hecho, es uno de los pocos a los que no ha sorprendido la victoria de Trump, y la predijo.

“El error de Hillary Clinton –dice el profesor—ha sido olvidarse de la clase trabajadora y buscar el voto entre las minorías: mujeres, negros… Clinton jugó mucho la carta de ser mujer, “el tiempo de la mujer ha llegado”, así como el mensaje de Obama era “el tiempo de los negros ha llegado”, y tuvo una actitud muy despectiva con los votantes de Trump. Esto enfadó y movilizó a la clase trabajadora blanca”. 

Así, un candidato atípico como Trump ha conseguido seduïr a los votantes, con su mensaje “antiestablishment”, mientras que Hillary Clinton representaba perfectamente el ”establishment”. “Los mismos barrios que votaron a Obama han votado ahora a Trump. Si el debate hubiera sido entre Trump y Sanders, habría ganado Sanders, un “antiestablishment”, que propugnaba una revolución política y reducir el poder económico”. 
Donald Trump ha capitalizado la indignación del norteamericano medio, como la extrema derecha lo hace en Europa y aquí, Podemos y los Comunes. 

Foto Vicenç Navarro

S’haurà de veure si Trump compleix les seves promeses en matèria laboral i econòmica, com ha començat a complir-les pel que fa als immigrants. “La idea de construir un mur amb Mèxic és aberrant –ens diu el catedràtic d’Economia i activista social Arcadi Oliveres—però, atenció, també ho estem practicant nosaltres. Per desgracia, el món ric està posant grans línies de separació entre el nord i el sud”.  La política d’”els de casa, primer” és “inhumana, contrària als drets humans i, fins i tot, delictiva”, segons Oliveres.

Pel que fa al nou ordre internacional, el professor Oliveres tem les conseqüències en conflictes com el de Síria i, sobre tot, en el problema enquistat entre Israel i Palestina.  Una de les poques coses bones que pot fer Trump, segons Arcadi Oliveres, és trencar els acords de lliure comerç entre els Estats Units i Europa o el Canadà, “de nefastes conseqüències per a la població”.
Sobre les pors suscitades pel nou president nord-americà, Oliveres assenyala que “és un petit apèndix al servei de la gran Banca i les corporacions internacionals”, el mateix que es va dir l’any 1936 de Roosevelt. “Nada nuevo bajo el sol” –sentencia Oliveres.

 

Se tendrá que ver si Trump cumple sus promesas en materia laboral y económica, como ha empezado a cumplirlas en relación a los inmigrantes. “La idea de construir un muro con México es aberrante –nos dice el catedrático de Economía y activista social Arcadi Oliveres—pero, atención, también lo estamos practicando nosotros. Por desgracia, el mundo rico está poniendo grandes líneas de separación entre el norte y el sur”. La política de ”los de casa, primero” es “inhumana, contraria a los derechos humanos e, incluso, delictiva”, según Oliveres. 

En cuanto al nuevo orden internacional, el profesor Oliveres teme las consecuencias en conflictos como el de Siria y, sobre todo, en el problema enquistado entre Israel y Palestina.  Una de las pocas cosas buenas que puede hacer Trump, según Arcadi Oliveres, es romper los acuerdos de libre comercio entre los Estados Unidos y Europa o el Canadá, “de nefastas consecuencias para la población”. 
Sobre los miedos suscitados por el nuevo presidente norteamericano, Oliveres señala que “es un pequeño apéndice al servicio de la gran Banca y las corporaciones internacionales”, lo mismo que se dijo en 1936 de Roosevelt. “Nada nuevo bajo el sol” –sentencia Oliveres. 

Arcadi oliveres

Quina és la realitat dels menors no acompanyats que arriben sols al nostre país? Alguns hi estan de pas, de camí cap a Europa; altres han volgut venir aquí de manera conscient i voluntària, buscant un futur per a ells i les seves famílies, que s'han quedat al lloc d'origen; i un tercer grup vaguen, sols o en grup, pel carrer. Són "els nens de la cola", majoritàriament nois, i d'origen marroquí. Segons el director general de la DGAIA, la Direcció General per a  la Infància i la Joventut, Ricard Calvo, aquest tercer grup és el menys nombrós, però el més visible, el que crida més l’atenció.

Un total de 684 menors estrangers no acompanyats van arribar a Catalunya l’any passat. Els menors estrangers representen un 15% del total de set mil nois i noies sota la tutel.la de la DGAIA.  La majoria, un 70%, provenen sobre tot del Marroc i d’Algèria, i arriben a Catalunya des del sud d’Espanya.  El problema dels anomenats “nois de la cola” és, segons Calvo, que arriben consumint i continuen fent-ho. Per això, molts fugen dels centres, perquè allà no poden consumir drogues.  L’Administració prepara un centre a Barcelona per acollir aquests nois i ajudar-los a superar l’addicció.

 

¿Cuál es la realidad de los menores no acompañados que llegan solos a nuestro país? Algunos están de paso, de camino hacia Europa; otros han querido venir aquí de manera consciente y voluntaria, buscando un futuro para ellos y sus familias, que se han quedado en el lugar de origen; y un tercer grupo vagan, solos o en grupo, por la calle. Son "los niños de la cola", mayoritariamente chicos, y de origen marroquí. Según el director general de la DGAIA, la Dirección General para la Infancia y la Juventud, Ricard Calvo, este tercer grupo es el menos numeroso, pero el más visible, el que llama más la atención.

Un total de 684 menores extranjeros no acompañados llegaron a Catalunya el año pasado. Los menores extranjeros representan un 15% del total de siete mil chicos y chicas bajo la tutel.la de la DGAIA. La mayoría, un 70%, provienen sobre todo de Marruecos y de Argelia, y llegan a Cataluñny desde el sur de España.  El problema de los llamados “niños de la cola” es, según Calvo, que llegan consumiendo y continúan haciéndolo. Por eso, muchos huyen de los centros, porque allí no pueden consumir drogas. La Administración prepara un centro en Barcelona para acoger a estos chicos y ayudarles a superar la adicción.

DGAIA - Subirana

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-com-sera-mon-lera-trump/3876329/

 

Olga Rodríguez    1.feb.2017 14:27    

Món Possible

Bio Món Possible

A 'Món possible' volem escoltar els que no tenen veu i els que treballen perquè la recuperin. Donem veu a col.lectius que pateixen les embestides cruels de la crisi, la pobresa i les injustícies. I coneixem la tasca d'organitzacions a favor de la justícia social, la solidaritat i un món millor. Perquè estem convençuts que 'un altre món és possible'.
Ver perfil »

Síguenos en...

Últimos comentarios